Grattis till Pedagogiska priset 2021!

Stort grattis säger vi till Malin Svensson på Malmens skola och Pauline Platemo på Sörby förskola som tilldelades kommunens pedagogiska pris för 2021.

Vinnare i kategorin förskola och pedagogisk verksamhet

​Vinnare av 2021 års pris inom förskolan är Pauline Platemo på Sörby förskola

Motivering

Pauline möter barnen i förskolan med ett lugn som skapar trygghet och studiero. Hon tänker nytt och fångar barnens intresse med stort engagemang som hon även delger vårdnadshavare tillsammans med barnen.

I undervisningen utgår hon alltid från barnens inlevelse och lyssnar in dem i projektarbetet vilket skapar nyfikenhet och breddar barnens lärande i exempelvis digitala verktyg. På ett kreativt sätt får Pauline med sig barnen utifrån deras individuella nivå så att de får förutsättningar att lära sig saker på sitt sätt.

Pauline har ett positivt bemötande som lägger grunden till att barnen vågar och ger dem en lärorik utbildning, både ute och inne. Hon tar vara på varje tillfälle för att barnen ska känna sig lyssnade på och att deras tankar är viktiga i alla sammanhang.

Pauline är en duktig förskollärare som är en god förebild för många som ser henne i verksamheten.

Vinnare i kategori fritidshem och skola

Vinnare av 2021 års pris inom grundskolan är Malin Svensson på Malmens skola

Motivering

Malins arbetssätt i klassrummet främjar både till trygghet i gruppen och en vilja till lärande hos eleverna. Hon inkluderar eleverna i sitt arbetssätt och ser till att alla får chansen att uttrycka sina önskemål och anpassar undervisningen därefter.

Malins förmåga att arbeta med ledning och stimulans gör att eleverna får det stöd de behöver för sitt lärande och bidrar till personlig utveckling. Malin lyckas få alla elever att tro på sig själva och har under året skapat en studiemotivation hos eleverna.

Kort och gott en föredömlig ledare och pedagog!

Fakta om Kumla kommuns pedagogiska pris

Det pedagogiska priset ska erhållas utifrån något av följande kriterier.

Pedagogerna ska:

  • skapa trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära,
  • utveckla och tänka nytt om arbetssätt och metoder som stöder
    barns/elevers lärande och väcker nyfikenhet,
  • anpassa undervisningen till varje barns/elevs behov och
    förutsättningar,
  • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet som leder till att minska
    skillnaderna mellan pojkar och flickors resultat

Samtliga kommuninvånare samt anställda i Kumla kommun har rätt att nominera pristagare. Priset ska gå till arbetslag eller till en enskild pedagog inom nämnd för livslångt lärandes verksamheter.

Priset består av 5 000 kronor per kategori (totalt 10 000 kr/år) som ska gå till kompetensutveckling för den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget.