Ett bra näringslivsklimat ska nu bli ännu bättre

Kumla har historiskt sett visat goda resultat i de mätningar som görs gällande näringsliv och näringslivsklimat. Men nu ska bra bli ännu bättre. Kommunstyrelsen har i linje med detta antagit det åtgärdsförlag som presenterats i syfte att skapa ett välmående och växande näringsliv i Kumla kommun.

Under våren genomfördes en kartläggning av kommunens kontakter med näringslivet och efter detta har ett förslag på åtgärder tagits fram för att skapa ett välmående och växande näringsliv i Kumla kommun.

- Som kommunstyrelsens ordförande är näringslivsfrågorna något jag lägger stor vikt vid. Därför känns det väldigt bra att kommunstyrelsen nu antagit ett åtgärdspaket för att utveckla kommunens näringsliv. Kumla kommun är en kommun som alltid vill framåt och näringslivet är en central del i denna tillväxt, säger Andreas Brorsson.

Åtgärdspaketet grundar sig på en utredning som gjorts för att fånga en bild av de huvudsakliga kontakter som kommunen har med de lokala företagarna, hur de kontakterna är samordnade och vilka syften, riktlinjer och värden de styrs av. Utredningen visar därefter på genomgående teman och övergripande områden som kan utvecklas, det vill säga ett slags ”vad” för fortsatt arbete, men levererar inte ”hur” dessa bäst hanteras.

- Vi är nu framme i en fas där fokuset kommer ligga på verkställighet av de åtgärder som kommunstyrelsen tagit beslut om. Det handlar om hur vi som organisation kan underlätta för vårt lokala näringsliv genom att slipa på kommunens interna arbete. Att driva företag i Kumla kommun ska vara enkelt, säger kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren.

Ett gott företagsklimat är bra för hela Kumla

Att ha ett långsiktigt strategiskt arbete med att stärka det lokala näringslivet är inte ett självändamål, utan skapar stora möjligheter för medborgarna, för kommunorganisationen, för Kumla som plats och för hela arbetsmarknadsregionen.

- Det är mycket som är bra i Kumla. Det är attraktivt att både bo, leva och verka här. Men det innebär inte att vi inte ska utveckla och förbättra oss. Vi vill ligga i topp och jag ser ingen anledning till varför vi inte skulle kunna göra det, säger näringslivschef Hanna Jonasson.

Här följer en summering av vad kommunen vill åstadkomma och uppnå:

  • Ett välmående och växande näringsliv
  • Kommunen, som en stark motor och möjliggörare
  • Attraktionskraft att bo och verka i kommunen
  • Proaktivitet i arbetet, en gemensam agenda
  • Tillsammanskraft
  • Liiite bättre på att vara kommun

Utöver detta finns det fyra fokusområden för det vidare utvecklingsarbetet:

  • Etablering, nyföretagande och tillväxt
  • Attraktivitet och utveckling
  • Liiite bättre på att vara kommun
  • Styrning och ledning

Ett grundläggande steg rör hur kommunen styr och leder sitt eget näringslivsarbete på en övergripande nivå. Utöver det handlar frågan om ett specifikt arbete för att skapa möjligheter för att möjliggöra tillväxt, öka antalet företag och att stärka de befintliga, att arbeta med territoriet Kumlas attraktivitet och profil utåt på bred front samt att förbättra kommunens service och handläggning för ett bättre näringslivsklimat.

- Vissa åtgärder är enklare att genomföra medan andra kräver mer arbete och samarbete. Sammantag ser vi fram emot att komma igång med arbetet, ett arbete som inte har något egentligt slut utan som är och ska vara ständigt pågående och i dialog med våra företagare. För det är tillsammans med företagarna som vi gör detta bäst, avslutar Hanna Jonasson.