Kumla kommuns resa mot att erbjuda heltid

I Kumla kommun arbetar vi för att erbjuda heltid till alla som vill. Det är ett arbete som pågått under många år och som HR-avdelningen driver tillsammans med fackförbundet Kommunal.

- Vi har jobbat med heltidsfrågan sedan början av 2000-talet. Det är i grunden en fråga om jämställdhet som på sikt även leder till bättre kvalitet och hållbarhet i våra verksamheter, säger HR-chef Malin Holm.

I början av 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om en handlingsplan för heltid som norm. Den innebär i stort att nyanställningar ska vara på heltid, att konverteringar ska ske på heltid samt att man inte beviljar icke lagstadgade partiella ledigheter.

Socialförvaltningen först ut

Heltidsresan tog sin början inom socialförvaltningen där man under de senaste åren bland annat tagit bort möjligheten till önskad sysselsättningsgrad, man har gjort en kartläggning av de medarbetare som idag arbetar deltid för att se varför man inte arbetar heltid samt att man erbjuder medarbetarna att gå upp i tid, men i mindre steg om man så önskar.

- Arbetet inom förvaltningen fortsätter och det i dialog med Kommunal. Vi arbetar bland annat med att skapa hållbara scheman där vi ser över arbetspassens längd, delade turer samt återhämtningen mellan pass. Vårt mål, enligt handlingsplanen, är att 75 procent av medarbetarna inom socialförvaltningen arbetar heltid under 2021 och vi ser ut att nå det målet, säger socialchef Gabriella Mueller Prabin.

HR-avdelningen arbetar nu för att involvera fler verksamheter i kommunen och det handlar främst om medarbetare inom förskola, lokalvård och måltidsverksamhet. En kartläggning kommer att göras även inom dessa områden samt att man kommer att se över hur tjänstledigheter beviljas.

Framgångsfaktorer

Kumla kommun har varit väldigt framgångsrika i detta arbete, som är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sverige Kommuner och Regioner tillsammans med Kommunal, där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Som en del i detta arbete kommer representanter från Kumla kommun och Kommunal att delta på en konferens den 8 juni där man kommer att berätta om det arbete som gjorts samt hur man planerar att arbeta framåt.

För Kumlas del så kan vi se några tydliga faktorer för denna framgång och det handlar bland annat om att HR-avdelningen har haft ett tydligt uppdrag från politiken om att jobba för en höjd sysselsättningsgrad där Kommunal och politiken har drivit dessa frågor tillsammans.

- Det finns en samsyn i dessa frågor där politik, Kommunal och HR har arbetat tillsammans med denna fråga. Kommunstyrelsen har tagit fram en handlingsplan om heltidsarbete och det finns även ett politiskt beslutat uppföljningsmått om att andelen heltidsanställda ska öka och detta tror vi är avgörande för den framgång som vi har nått, säger HR-chef Malin Holm.