Kumla kommun får fina resultat i utvärderingen Kommunkompassen!

Stadshusets entré.

Nu ser vi resultatet i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utvärdering Kommunkompassen som visar att Kumla kommun har gjort stora förbättringar sedan tidigare mätning 2017 och positiva förflyttningar har skett inom samtliga områden.

Kommunkompassen utvärderar hur styrning, ledarskap och samverkan i organisationen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar. Det är inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och samspela i organisationen utifrån ett medborgarperspektiv som står i fokus.

- Det är med stolthet jag har tagit del av vårt fina resultat. Som ytterst ansvarig politiker känns det bra att få en utomstående objektiv analys av att vi som organisation gör ett gott och gediget arbete. Hela processen med förberedelse och genomförande har lett till att vi fått värdefulla insikter och konkreta förslag på hur vi kan bli ännu bättre på att möta behoven för kommunens medborgare och näringsliv, säger Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande.

50% ökning genom en god grundad styrmodell och organisation

Utvärderingen av Kumla kommun genomfördes i november 2020 och var kommunens andra enligt Kommunkompassen. Resultatet för 2020 landar på hela 557 poäng, en ökning på 137 poäng från 2017. Detta trots att Kommunkompassen som verktyg reviderats och nu ställer högre krav. Som jämförelse kan lyftas att Sollentuna, årets Kvalitetskommun 2019 hade ett resultat på 602 poäng.

Rapporten lyfter: Det pågår ett utvecklingsarbete inom samtliga områden. Grunden är lagt genom en tydlig och etablerad styrmodell, väl fungerande organisation samt ett positivt internt samspel. Den strategiska styrningen följs av ett genomtänkt genomförande med fokus på Kumlabornas bästa”.

- Kumla kommun gör ett starkt resultat inom alla Kommunkompassens områden och står sig också väl i jämförelse med andra kommuner. Vi har de senaste åren arbetat hårt med att förbättra oss utifrån föregående utvärdering, ett arbete som nu gett framgång. Jag är så otroligt stolt och glad över vårt fina resultat, det visar på att vi är en kommun i framkant som tillsammans strävar efter att hela tiden bli lite bättre, säger Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör.

Bra feedback som ger oss riktningen för fortsatt arbete

Syftet med att genomföra Kommunkompassen har varit att få ett helhetsperspektiv och tydligt utpekade styrkor och förbättringsområden. Genomlysningen ger ett stöd i kommunens fortsatta arbete med att förbättra sig och just nu pågår ett arbete med att analysera resultatet och lägga upp en plan för hur genomförande av förbättringsaktiviteter ska ske. Ett generellt område att utveckla är uppföljning och analys av resultat och vilket genomslag kommunens olika styrdokumenten har. Allt i syfte att säkra att resultaten faktiskt ger effekter i organisationen och i slutändan kommer Kumlaborna till nytta.

- Även om vi har fått ett gott resultat så finns det förbättringspotential. Bland annat behöver vi ta ett kommunövergripande grepp om demokratiutveckling och hållbarhetsfrågorna, vi behöver bli bättre på att analysera och planera utifrån olika resultat på en kommunövergripande nivå och vi behöver bli bättre på att samordna de kommunövergripande utvecklingsfrågorna så de hänger samman och håller en röd tråd. Säger Frida Evertsson, utvecklingsstrateg.

Nominering till Sveriges kvalitetskommun ger oss ännu större verktygslåda

Kumla kommun är också en av nio kommuner som tävlar om att bli Sveriges kvalitetskommun. De kommuner som når bäst resultat i Kommunkompassen går vidare till etapp två där kommunerna utvärderas avseende ekonomi, verksamhetsresultat och hållbart medarbetarengagemang (HME). Vilka som går vidare till den slutliga granskningen presenteras under maj månad.

- För oss har det i första hand handlat om att få ett underlag för våra politiska beslut och kommunens fortsatta arbete att utveckla och förbättra oss för Kumlabornas bästa. Det är vår vinst i detta. Om vi skulle gå vidare i nomineringsprocessen så ser vi det som en bonus där vi genom ytterligare granskningar kan få mer stöd i vårt fortsatta arbete, säger Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör.

Mer om Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommunens sätt att arbeta och genomförs i regi av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Ett utvärderingsteam från SKR studerar styrdokument, granskar kommunens externa hemsida och genomför intervjuer med företrädare för den politiska ledningen, tjänstepersonledningen och representanter för personalorganisationerna. Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningarna görs utifrån fyra huvudområden:

  • Demokrati och samhällsutveckling
  • Styrning och effektivitet
  • Service och kvalitet
  • Arbetsgivarpolitik

Här hittar du rapporten Kommunkompassen 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.