Systematiskt kvalitetsarbete bidrar till bättre resultat i grundskolan

Med anledning av de fina resultat som årskurs 9 hade när de slutade grundskolan i Kumla kommun 2020, och som uppmärksammats i media, vill vi berätta lite kort om vårt systematiska kvalitetsarbete.

- Alla elever har rätt att lyckas i skolan. Genom att arbeta systematiskt och hela tiden sträva efter att förbättra oss ser vi nu positiva resultat. Fler elever går ur skolan med bättre resultat vilket är en positiv trend som vi ska fortsätta arbeta med. Skolan lägger grunden för varje individ och en lyckad skolgång skapar flera möjligheter i framtiden genom vidareutbildning eller jobb, säger Oskar Svärd som är ordförande i nämnd för livslångt lärande.

Vad säger lagen

I Skollagens 4 kapitel står beskrivet i 3 § att varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Samma krav gäller på enhetsnivå enligt 4 §. På enhetsnivå ska kvalitetsarbetet genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever, men även barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet har Skolverket tagit fram Allmänna råd, samt stödmaterial för nulägesanalys som förvaltning för livslångt lärande använder sig av i sitt arbete. Det systematiska arbetet följer ett hjul där uppföljning, analys, planering och genomförande är de viktiga delarna.

- Vi har under många år arbetat med att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete och vi är väldigt stolta över att vi de senaste åren successivt har förbättrat våra resultat. Allt arbete i verksamheterna och på huvudmannanivå ger resultat! Vi fortsätter att utveckla vårt arbete och det känns tryggt att resultaten visar att vi är på rätt väg, säger förvaltningschef Ann-Sofie Vennerstrand.

Följa upp

Inom förvaltning för livslångt lärande följer vi löpande upp resultat. Detta gör vi bland annat genom:

  • Resultatkonferenser på enhetsnivå, fyra gånger per år.
  • Resultatkonferenser på huvudmannanivå, två gånger per år.
  • Verksamhetsbesök med bedömningsstödsmaterialet ”Bedömning av verksamhetens kvalitet” som genomförs både av rektor och verksamhetschef.
  • Kvalitetsenkät till samtlig personal inom förskolan.
  • Enkäter till elever och vårdnadshavare.
  • Uppföljning av skolnärvaro, anmälda misstänka kränkningar, skolinspektionsärenden och klagomålsärenden.
  • Uppföljning av sysselsättning efter ​yrkesvux.

Analysera

För att veta vad alla dessa resultat innebär och fatta beslut om rätt typ av åtgärder för att förbättra resultaten, så genomförs analys på både huvudmannanivå och enhetsnivå. Analyser genomförs i samband med bland annat resultatkonferenser, verksamhetsplanering, nulägesanalyser och Skolinspektionens kvalitetsenkät.

Analysarbetet har utvecklats de senaste åren, och här utvecklas vi hela tiden för att ställa rätt frågor och komma djupare i analysarbetet. Fokus på samband, avvikelser, jämförelser och att följa resultat och årskurser över tid ser vi som framgångsfaktorer i analysarbete. Frågan vi ställer oss är:Varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde?

Planera

Utifrån den nulägesanalys som genomfördes höstterminen 2019 så tog förvaltningen fram fyra fokusområden, Barn- och elevinflytande, studiero, undervisningens kvalitet, och jämställdhet. Dessa fokusområden ska genomsyra planering av arbetet framåt med hjälp av verksamhetsplan och de åtgärder som är aktuella utifrån analys.

Genomföra

Under året arbetar enheterna och huvudmannen med de planerade åtgärderna, som sedan följs upp, utvärderas och analyseras igen.

Stödmaterial

Som stöd i förvaltningens arbete finns framtagna dokument, bedömningsmallar och rutiner. Dessa mallar har under de senaste åren gåtts igenom och förbättrats, för att säkerställa att vi fokuserar på rätt saker.

Det är bland annat mall för verksamhetsplan, bedömning av verksamhetens kvalitet, årshjul för ekonomi, personal och systematiskt kvalitetsarbete samt mall med frågor inför resultatkonferens, både på enhetsnivå och central nivå.

Utöver de dokument och mallar som förvaltning för livslångt lärande tagit fram, används stödmaterial och rapporter även från andra. Det innefattar bland annat Skolinspektionens kvalitetsenkäter, Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete samt Skolverkets stöd för nulägesanalys.

Så, varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde?

Varje årskurs och varje elev är unik och skolans uppgift är att säkerställa att varje elev ges förutsättningar att nå så långt det är möjligt. Genom att förbättra våra analyser på samtliga nivåer kan vi upptäcka och sätta in rätt sorts åtgärder där det behövs. När vi utvärderar de åtgärder som vidtagits kan vi se om de varit tillräckliga eller om ytterligare insatser behövs. Genom att detta sker både på individ-, enhet- och huvudmannanivå arbetar vi systematiskt för att säkerställa att de åtgärder vi vidtar utifrån vår analys av resultaten ger önskat resultat.