Nu har vi sammanfattat 2020

Nu har vi sammanfattat 2020. Ett år som varit minst sagt speciellt men där vi i Kumla kommun har anpassat oss efter gällande råd och rekommendationer och samtidigt lärt oss mycket nytt. Trots ett annorlunda år så har vi ett positivt resultat på 109,1 mkr för 2020, ett resultat som bidrar till en stabil och bra grund inför framtida utmaningar.

2020 har minst sagt varit ett speciellt år. Ett år då vi alla har fått anpassa oss efter gällande råd och rekommendationer, men kanske också ett år då vi lärt oss mycket nytt.

År 2020 kommer vi att minnas med stark eftertanke då en hel värld påverkades av den pågående pandemin. Den gav oss kraftiga inskränkningar och begränsningar och företag i service-, nöjes- och transportsektorn fick stora svårigheter medan andra påverkades i mindre utsträckning. Visst har det även påverkat kommunens verksamheter på olika sätt, vilket vi bland annat kan se då nämnderna inte har kunnat uppfylla sina mål i den utsträckning vi förväntat oss. Det beror i huvudsak på att kommunens kärnverksamheter bygger på en nära och ömsesidig kontakt mellan våra medarbetare och medborgare. Dessa möten har varit begränsade under året och vi är medvetna om de negativa konsekvenser som detta har inneburit. Men de nya förutsättningarna har ändå skapat incitament till att tänka i nya banor och möjliggjort att nya arbetssätt utvecklats, vilket även kan vara positivt för framtiden.

Kumla kommuns resultat för året blev ett överskott med 109 mkr mot ett budgeterat resultat på 35 mkr. Överskottet är stort och kommer till största delen från realisationsvinster och utökade generella statsbidrag som utbetalats med anledning av pandemin. Jag vill särskilt lyfta fram det arbete som nämnder och förvaltningar gjort och som inneburit att alla har kunnat hålla sina budgetramar. Det är den bästa förutsättningen för att kunna fortsätta utveckla kommunens verksamheter. En stark ekonomisk grund ger Kumla kommun en fördel i att ta sig an de utmaningar som hela Sverige står inför – allt fler äldre och barn som behöver kommunal service, samtidigt som personer i arbetsför ålder minskar. Vi kan säga att årets överskott ger oss bättre förutsättningar att finansiera det ökade verksamhetsbehovet för äldre, barn och elever de närmaste åren.

Trots ett annorlunda år har det ändå skett mycket för att på bästa sätt möta medborgarna. Några exempel är de personer med arbetsmarknadsåtgärd som nu fått en individuell utvecklingsplan för att kunna ta steget ut ur arbetslöshet. Vi arbetar med Agenda 2030 för att kunna lämna en bättre värld till våra barn och barnbarn. Under året har det varit fokus på trygghet i Brottsförebyggande rådet, där förutom kommunen även polismyndigheten och räddningstjänsten ingår. Det påbörjade samarbetsprojektet ”Effektiv samordning för trygghet” har gett goda
resultat och har bland annat lett till ny belysning längs cykelvägen till Åbytorp samt vid parkeringen utanför biblioteket.

Fullmäktige har antagit den nya översiktsplanen ”Kumla kommun 2040” som ger en bra grund för fortsatt utveckling så att fler kan bosätta sig och driva företag på ett hållbart sätt i vår kommun.

Under pandemin har många människor hittat andra aktiviteter och som en effekt av detta har kommunens utflyktsmål varit välbesökta, bland annat besöktes Konst på Hög av 35 000 personer under året. Något som diskuterades mycket var ”Poängen med ängen”, med syfte att identifiera vilka gräsytor som över tid kan bli till ängar för att gynna den biologiska mångfalden av växter och djur.

Kommunen har antagit en elevhälsoplan för att stötta och utveckla skolornas förebyggande arbete för att kunna ge barn och elever rätt stöd och förutsättningar, vilket är en avgörande faktor för att de ska ha möjlighet att göra egna och fria val längre fram i livet.

LSS-omsorgens resurscenter ställde om sin verksamhet och hjälpte till med att tillverka skyddsutrustning när det inte fanns att köpa och ansvarade även för lagerverksamhet och utkörning av utrustning. Socialförvaltningen tog även ansvar för Sydnärkes centrallager för skyddsutrustning.

Antalet personer som arbetar heltid ökade, bland annat tack vare ett gott samarbete mellan kommunen och fackliga organisationer. När Kumla kommun behöver rekrytera personal är det lyckligtvis många med rätt kompetens som söker tjänsterna.

Fastän det har varit ett speciellt år, har utvecklingsarbetet fortsatt i kommunen, vilket vi alla känner en stolthet över. Tillsammans har vi lagt en bra grund för en fortsatt positiv utveckling av Kumla kommun.

Katarina Hansson, Kommunstyrelsens ordförande