Gemensamma insatser för ökad trygghet

Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Polismyndigheten och SJ agerar gemensamt med åtgärder för att skapa en tryggare perrong och tågresa för medborgare, resenär och tågpersonal.

Som rapporterats i media den senaste månaden och som SJ meddelade via sitt pressmeddelande den 29 januari har det varit problem med ordningsstörande och i vissa fall brottsliga aktiviteter på tågsträckan mellan Örebro – Kumla – Hallsberg-Laxå.

Problemen på sträckan är beklaglig och oroväckande för oss alla. Kommunerna på sträckan; Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Polismyndigheten och SJ agerar gemensamt med åtgärder för att skapa en tryggare perrong och tågresa för medborgare, resenär och tågpersonal.

- Detta är en samhällsutveckling som inte är unik för sträckan Örebro-Laxå. Jag är dock glad över att vi med gemensamma krafter angripit frågan och vi kan redan se tendenser att situationen förbättrats något, säger Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör i Kumla kommun.

Vad gäller anmälda incidenter på tåg och perronger så handlar det ibland om direkt brottsliga handlingar men allt som oftast handlar det om dålig attityd och ett bemötande som är oacceptabelt och som därför måste stävjas.

Samverkansparterna har sedan slutet av januari haft återkommande konstruktiva dialoger kring olika åtgärder. Dialogerna har lett till en ökad polisiär närvaro, en ökad närvaro med väktare på såväl perrong som på tågen och kontinuerlig dialog om hur och vad mer vi kan göra för att perrongerna och tågen ska bli tryggare platser.

- Vi har sedan en tid ökat vår närvaro vid järnvägsstationerna i Kumla och Hallsberg för att öka tryggheten och förebygga brott. Tack vare den gemensamma samverkan och dialog vi har i denna fråga har vi skaffat oss en bättre bild av problematiken samt vad var och en av de samverkande aktörerna kan göra för att situationen ska förbättras, säger kommunpolis Julia Höglund.

Vi tar fortsatt del av inkomna rapporteringar om ageranden från resenärer som är oacceptabla, men ser positivt på framtiden och kommer göra allt för att stävja problemen. Redan nu ser vi vissa positiva indikationer på att insatserna gett resultat, utan att för den del säga att vi är i hamn.

- Vi uppskattar att frågan tas på stort allvar från polisens och berörda kommuners sida, och känner oss också nöjda med den dialog vi har om problemen, även om dessa långt ifrån är lösta eller borta, säger Jan Kyrk affärschef SJ.

Avslutningsvis vill vi påminna dig som resenär, kommunmedborgare och medmänniska att polisanmäla misstänkt brottsliga handlingar. Det är också viktigt att, vid misstanke eller kännedom om barn eller vuxen som far illa, omedelbart orosanmäla detta till socialnämnden i berörd kommun.