Biologisk mångfald och kulturmiljövärden

Under hösten 2020 fick Kumla kommun beviljat stöd från Skogens Miljövärden, som resulterat i att vi nu förstärker och bevarar våra natur- och kulturmiljövärden på i huvudsak två områden. Dels till delar av Kvarntorpshögen, men också till skogsmarken runt Söderhavet.

Ersättning till åtgärderna finansieras av EU:s landsbygdsprogram 2014-2020 och räknas som en miljöinvestering. Syftet med åtgärderna är att utveckla den biologiska mångfalden och de kulturmiljövärden som finns i skogen. Tanken är att arter knutna till olika lövträd ska gynnas då de är i minoritet i skogslandskapet. Samtidigt ska de kulturvärden som finns i området i form av stenmurar, jordkällare och stigar bevaras och röjas fram, så att den som vistas i området lättare ska kunna ana och förstå platsens historia.

- För kulturmiljöernas skull är det viktigt att vi gör något då de annars skulle växa igen. Växer de igen blir det svårt för nuvarande, och ännu svårare för nästkommande, generationer att se historiens spår i skogsmarken. Spår från en annan tid, berättar Matilda Hjelte, arbetsledare för skogsverksamheten i Kumla kommun.

För naturmiljöernas skull är det viktigt att det görs något för att inte granen ska konkurrera ut områdenas rika lövmiljöer. Granen i sig ger också plats åt många arter, men den tränger undan de arter som är knutna till ljusare varmare lövmiljöer. Då lövmiljöerna bara utgör knappa 20 % av Sveriges skogsmark är det viktigt att gynna dem och dess arter.

- I praktiken handlar det om att vi röjer undan det mesta av granen eftersom den på sikt konkurrerar ut lövvärdena. Det innebär också att vi ringbarkar vissa lövträd för att på så sätt skapa mer stående död ved, vilket är livsviktigt för många insekts- och fågelarter, säger Matilda. Ringbarkningen är tänkt att efterlikna en naturlig självgallring, där de kvarvarande träden ges mer utrymme att utvecklas, samtidigt som stående död ved skapas.

- Min förhoppning är att dessa åtgärder ska bidra till att områdets historiska spår lättare ska kunna upptäckas och att fler arter som lever av lövträd på olika sätt får ett utökat livsrum. Att fler besökare får förståelse för att naturvårdande åtgärder inte alltid handlar om att göra snyggt, avslutar Matilda.

Logotyp för EU:s fond för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.