Grattis till Pedagogiska priset 2020!

Ett stort grattis och tack till Studieverkstaden på Skogstorpsskolan 7-9, och arbetslaget på Junibacken på Norrgårdens förskola som tilldelades kommunens pedagogiska pris för 2020.

Vinnare i kategorin förskola och pedagogisk verksamhet

​Vinnare av 2020 års pris är arbetslaget på avdelning Junibacken på Norrgårdens förskola.

Arbetslag består av Ida Johansson, Jenny Ek och Daniela Kababe.

Motivering

Jenny, Ida och Daniela på Norrgårdens förskola är tre engagerade och nyfikna pedagoger som gör ett otroligt fint arbete med våra barn. Pedagogerna arbetar utifrån Örebromodellen – för en jämlik förskola för att barnen ska bli trygga individer, utveckla sin empatiska förmåga och förståelse för människors olikheter och egenvärde.

Ni visar på nytänkande och långsiktighet där normkreativitet och jämställdhet står i fokus. Effekten av ert arbete är en sammansvetsad och harmonisk barngrupp där barnens konflikter lyser med sin frånvaro.

Ni är goda förebilder som visar att ett genomtänkt värdegrundsarbete genererar trygghet hos både barn och vårdnadshavare genom glädje, kunskap och delaktighet.

På ett tydligt sätt har ni synliggjort ert arbete för vårdnadshavare där läroplansmål och barnkonventionens artiklar inkluderas på ett kreativt sätt. Ni inspirerar även andra till ett fördjupat arbete med allas lika värde, mänskliga rättigheter, likabehandling och bemötande som ger våra yngsta, viktiga medborgare de bästa förutsättningar för ett fortsatt lustfyllt lärande.

Vinnare i kategori fritidshem och skola

Vinnare av 2020 års pris för grundskolan är arbetslaget Studieverkstaden på Skogstorpsskolan 7-9.

Arbetslaget består av August Forsberg, Peter Göransson, Victoria Gyllberg och Joel Skoghäll.

Motivering

En lugn studiemiljö och professionella lärare som lyckas möta sina elevers behov genom att bygga tillitsfulla relationer och skapa individuella, anpassade lösningar. Det är vad som möter eleverna på Studieverkstaden på Skogstorps högstadium.

August, Peter, Joel och Victoria på Studieverkstaden har en suverän förmåga att möta sina elever och bygga trygga relationer som gör att eleverna känner sig motiverade - vilket bidrar till en fungerande skolgång.

Arbetslaget på Studieverkstaden skapar trygghet och arbetsro som motiverar eleverna och bidrar till deras lust att lära. De håller i och visar eleverna att de tror på dem och deras förmåga - vilket höjer elevernas motivation, väcker deras nyfikenhet och stöttar dem i att hitta lusten att lära. De ser varje elev för den de är och anpassar undervisningen och skoldagarna efter varje elevs behov.

De tänker alltid utanför boxen och är flexibla för att hitta vägar att nå fram till individen.

Arbetslaget har även ett nära samarbete med elevhälsoteamet och skolnärvarocoacherna, vilket är betydelsefullt för elevernas skolframgång. De har även ett ständigt barnperspektiv och för dem är inget hinder för stort för att överbryggas.

Fakta om Kumla kommuns pedagogiska pris

Pedagogiska priset delas ut i två kategorier varje år; Fritidshem och skola samt Förskola och pedagogisk verksamhet utifrån de här kriterierna:

  • Pristagarna har visat prov på kreativt nytänkande, arbetssätt och metoder som utvecklat barns/elevers lärande och genomfört det.

  • Pristagarna har skapat ett positivt klimat som främjar arbetsro, trygghet och lust att lära och visat resultat.

Samtliga kommuninvånare samt anställda i Kumla kommun har rätt att nominera pristagare. Priset ska gå till arbetslag eller till en enskild pedagog inom nämnd för livslångt lärandes verksamheter.

Priset består av 5 000 kronor per kategori (totalt 10 000 kr/år) som ska gå till kompetensutveckling för den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget.