Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Besöksförbuden på våra boenden upphör

Den 1 oktober upphör besöksförbuden på våra vård- och omsorgsboenden.

Inom Kumla kommuns vård- och omsorgsboenden finns ingen pågående smitta och har så inte gjort sedan i maj. Alla boenden har arbetat intensivt med anpassade arbetssätt samt god följsamhet till basala hygienrutiner och övriga riktlinjer och rutiner som tagits fram i och med Covid-19.

- Vi ser en kvalitetshöjning generellt vilket tyder på en stor medvetenhet hos all personal i verksamheten. På denna väg ska vi fortsätta nu när vi öppnar upp för besök igen. Intentionen är att det fortfarande ska vara tryggt och säkert för både hyresgäst, närstående och för personal, säger verksamhetschef Lotta Gerdsdorff.

Besöksförbudet har för många äldre och deras närstående inneburit en av de svåraste begränsningarna under pandemin. Kommunens boenden har arbetat aktivt på olika sätt för att hitta anpassade aktiviteter och andra åtgärder för att upprätthålla en social samvaro, gemenskap och stimulans men självklart har det varit en svår utmaning.

Just nu pågår förberedelser i verksamheten som fortsatt har stort ansvar i att skapa förutsättningar att ta emot besökare. Varje enskild besökare har dock ansvar att följa gällande råd och rekommendationer för minskad smittspridning.

Om besöksförbudet

Sedan den 1 april har regeringens nationella besöksförbud gällt på våra boende. Beslutet har förlängts vid två tillfällen och gäller för närvarande till och med den 30 september. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har, på regeringens uppdrag, utrett ifall besöksförbudet ska förlängas efter den 30 september eller om det ska ersättas med andra föreskrifter och rekommendationer.

Den 15 september meddelade regeringen att besöksförbudet kommer att hävas från och med den 1 oktober och grundar beslutet på den minskade smittspridningen i samhället.