Tid och tålamod kan på sikt ge oss många fina ängar!

Nu har vi kommit en bit in i LONA-projektet Poängen med ängen och vi har avslutat inventeringen av de ytor runt om i kommunen där vi har släppt upp gräset för att kunna se var det finns förutsättningar för att skapa ängsmark. Det gör vi för att värna den biologiska mångfalden och skapa boplatser för våra livsviktiga pollinerande insekter.

Pollinerarna är livsviktiga för oss

Visste du att var tredje tugga mat du äter kommer från en pollinerad gröda? Det betyder att vi skulle ha svårt att leva utan de pollinerande insekterna. Antalet pollinerare minskar kraftigt på grund av varmare klimat och landskapsförändringar, därför arbetar vi i Kumla kommun aktivt och strategiskt med att värna om insekternas boplatser och möjlighet till liv.

En del frågar sig varför vi inte kan använda annan kommunal mark än de befintliga grönytorna för att skapa ängar. Det vill vi inte göra, för den marken är utarrenderad till jordbrukare som förser oss med livsmedel. Och för att på bästa sätt främja den biologiska mångfalden skapar vi slåtterängar och gräsmatteängar på olika ställen i kommunen, där det finns olika förutsättningar som gynnar olika arter.

Ett långsiktigt arbete att få en riktig slåtteräng

Det vi ser nu är att en del av ytorna har riktigt bra förutsättningar för att bli ängsmark. Där kan vi bland annat se prästkragar, mandelblom och svartkämpe redan nu, och kan räkna med att fler vackra ängsblommor kommer att trivas där. För att det ska bli en riktigt näringsfattig jord, som ängen trivs bäst i, så kommer vi att slå de ytorna i augusti och ta bort materialet. Vi kommer att se effekt redan efter ett par år, men vi måste ha tålamod i 10-15 år för att få en riktigt vacker äng.

Vissa ytor blir gräsmatteäng

Vi har också identifierat ytor som inte har de rätta förutsättningarna för att bli äng, men som ändå inte är värda att hålla klippta på grund av att ingen använder ytorna. Dessa kommer istället att få bli så kallad gräsmatteäng. Där kan man vänta sig att se timotej, maskrosor och hundkäx blomma under sommaren och här trivs också humlor, bin och fjärilar. Här slår vi gräset i augusti, men låter materialet ligga kvar och på så sätt göda marken.

Utöver detta finns det ytor som vi kommer att börja klippa igen. Ytor som alltså inte lämpar sig som äng men som vi ser kan nyttjas på annat sätt.

2020 är ett år för att prova

Vi testar oss fram under den här sommaren. Vår naturvårdshandläggare arbetar tillsammans med parkavdelningen med att släppa upp ytorna, se hur det ser ut – både innehållsmässigt och estetiskt. Först under vintern kommer vi att fatta beslut om hur skötseln av grönytorna kommer att ske de nästkommande somrarna.