Stor satsning inom området demens

Äldre person håller handen på en käpp

1,5 miljoner i stimulansmedel möjliggör stor satsning på kompetensutveckling av personal och fortsatt implementering av välfärdsteknik inom äldreomsorgen i Kumla kommun.

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Det innebär att den som är demenssjuk får svårt att minnas, tänka och förstå sin omgivning. Många känner också stor oro eller nedstämdhet. Vi kommer därför, tack vare regeringens stimulansmedel, att arbeta för att motverka ensamhet bland äldre samt öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

- Det känns glädjande att vi tack vare nya statliga pengar kan fortsätta satsa vidare på både kompetensutveckling samt välfärdstekniken inom socialförvaltningen. I jämförelse med andra kommuner kan jag säga att socialförvaltningen i Kumla har kommit längre än många andra när det gäller att använda välfärdsteknik inom vård och omsorg. Det hoppas jag att personalen, hyresgäster samt anhöriga märker och uppskattar, säger Annica Sjöqvist som är socialnämndens ordförande.

Kompetensutveckling och teknisk utveckling hänger ihop

Regeringens satsning syftar främst till att öka kvaliteten, tekniken och effektiviteten inom den kommunala vård och omsorgen och i Kumla har vi tagit fram ett förslag på hur dessa medel ska användas för att få bästa effekt.

Det handlar främst om att kompetensutveckla vår personal men också om att fortsätta den implementering av välfärdsteknik som påbörjats med bland annat anhörigstöd via nätet och plattformen ”En bra plats”, fler digitala terapidjur och fler digitala läsplattor. Dessutom kommer tillgången till wifi att säkerställas på våra vård- och omsorgsboende för att möjliggöra digitala möten, aktiviteter och samtal med anhöriga och närstående och på så sätt säkra upp och minska risken för ensamhet.

När det gäller kompetensutveckling kommer vi under hösten och vintern 2020 att arrangera ett antal utbildningsdagar. Dessa utbildningar ska sedan ligga till grund för hur vi ska arbeta för att öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Det handlar om närmare 100 medarbetare och det är vår specialistutbildade undersköterska inom demens som tillsammans med demensteamet kommer att hålla i utbildningarna. Alla arbetsgruppen som arbetar med personer med demenssjukdom kommer att delta. Syftet är främst att säkra upp nivån på demenskompetens ute i våra verksamheter men också att implementera modellen ”Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom” som är en modell för mångprofessionell samverkan för personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen har tagit fram.

- Det känns roligt och glädjande att vi med dessa stimulansmedel har fått möjligheten att planera och genomföra en utbildningssatsning för all personal som arbetar på våra demensenheter inom Kumla kommun. Det innebär att vi har möjlighet att höja demenskompetensen för våra medarbetare samt ge dem en bra grund för att implementera och arbeta vidare med välfärdstekniken på enheterna i vardagen, vilket kommer bidra till en ökad kvalitet för personer med demenssjukdom på våra boenden, säger enhetschef Camilla Sandh.