Nu har vi sammanfattat 2019

2019 redovisade Kumla kommun ett positivt resultat på 77,8 mkr och som bidrar till en stabil och bra grund för de utmaning vi står inför när andelen äldre och yngre ökar och andelen i arbetsför ålder minskar.

Vilket spännande och händelserikt år vi har bakom oss!

2019 redovisade vi ett positivt resultat på 77,8 mkr. Överskottet består bland annat av realisationsvinster, högre statsbidrag än budgeterat och högre intäkter från placeringar av värdepapper. Dessa pengar är av engångskaraktär för 2019 och kan därför inte användas till drift, men det som ger oss en stark fördel är att nämnderna har hållit sina budgetar och går in i 2020 utan att behöva hämta igen ett underskott.

Kommunens informationstidning ”Kumlan” firade 50 år 2018 och då uppstod idén att förnya utformningen av tidningen. Så föddes idén om magasinet ”vårt Kumla”. Det första numret kom under året och har uppskattats av både Kumlaborna och näringslivet.

Inom Kumla kommun arbetar 2 100 personer som varje dag möter Kumlaborna på olika sätt. Utan de anställda skulle inte en kommun utvecklas och tillhandahålla
bra service till medborgarna. Under året har vi haft ett starkt fokus på att minska sjukfrånvaron. Det grundar sig i att vi vill att människor ska vara friska och att Kumlaborna får möta deras kompetens i sin vardag. Arbetet har gett resultat och sjukfrånvaron har minskat från 7,7 procent 2018 till 7,1 procent 2019. Detta är mycket glädjande siffror.

Vi vet att Kumla inom några år kommer att ha svårt att rekrytera personal, precis som många andra kommuner och regioner. Det beror på att andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar och konkurrensen om dem blir stor. Därför är det av största vikt att vi redan nu har startat ett utvecklingsarbete med digitalisering. Det kan handla om robotkatter som ger en lugnande effekt på äldre, att brukare kan handla via en läsplatta och få maten hemkörd till dörren, och digital signering av läkemedel. Kumlaborna vill ”möta” kommunen och dess service när det passar dem, därför är det glädjande att dessa digitala möjligheter har ökat 2019 och att även användningen av dem ökar inom alla förvaltningar.

Vi vill att fler personer ska få möjlighet att bo i kommunens olika delar, fyra nya detaljplaner för bostadsbebyggelse har antagits. Nya medborgare kräver en bra planering av lokaler för offentlig service inför framtiden. Ett exempel på det är inflyttningen i två nya LSS-boenden under året.

För att minska vår klimatpåverkan har vi bland annat bytt ut 157 kvicksilverarmaturer, byggt 1,3 kilometer gång- och cykelväg samt ökat solpanelsytan med 48 procent. Allt för att lämna en bättre värld till våra barn och barnbarn.

Det sker ett stort arbete i vardagen för att göra servicen till alla Kumlabor bättre, även om det kanske inte alltid syns utåt. I skolan har vi förstärkt arbetet med matematik, inom flera verksamheter har vi tillsatt fler chefer för en närmare kontakt med medarbetarna och ökad delaktighet. Andra saker vi jobbat med är giftfria miljöer för barn, renovering av lekplatser och ökad samverkan mellan socialförvaltningen, förskolan och skolan för att minska risken att barn och unga far illa. Inom kulturen har konserter anordnats och vi har sett till att Trilobiten, Stenarbetarmuseet och Yxhults huvudkontor har blivit byggnads- och kulturminnesmärkta.

Det händer mycker i en kommun under ett år och vi gör det alltid med fokus på medborgarna. Och tillsammans fortsätter vi göra Kumla kommun till en plats där man inte bara bor, utan även lever ett gott liv!

Katarina Hansson, Kommunstyrelsens ordförande