Vi skapar ängar för biologisk mångfald

En humla på en ängsblomma.

Inför sommaren 2020 startar vi ett projekt som handlar om att testa att skapa ängsmark på ytor i kommunen som vi ser inte används för rekreation. Därför kommer vi att låta bli att klippa gräset på utvalda platser runt om i kommunen.

Vissa platser är små ytor som inte fyller någon funktion som gräsmatta, och andra platser är delar av stora klippta ytor. Vi kommer ändå att klippa närmast cykel- och gångbanor och som stigar genom större ytor, för att göra det lätt att ta sig fram och skapa en öppen känsla.

Blir en boplats för pollinerare

Vår förhoppning är att flera av de här ytorna innehåller arter som vår närmiljö mår bra av att släppa fram, och att de blir gynnsamma miljöer för biologisk mångfald och trivsamma platser för fjärilar, bin och humlor som ju är våra viktiga pollinerare och som vi vill värna. Vad det gäller mindre trevliga gynnare, så som till exempel fästingar, så trivs de lika bra i kort som långt gräs och kommer varken bli fler eller färre av ängsmarken.

Vi utvärderar ytorna efter sommaren

Under och efter sommaren utvärderar vi varje yta och ser vad som växer där, och vilka arter vi kan anta kommer att etablera sig där. Då visar det sig vilka ytor som är värda att fortsätta omvandla till äng. Sedan kan det ta några år för marken att bli en bra ängsmark och i vissa fall kanske vi kommer att behöva hjälpa till med att förbättra jorden eller att så in arter.

Både för ekonomin och miljön

Att ha äng i stället för klippta gräsytor ger oss goda effekter både vad det gäller resurser – arbetstid, maskiner och drivmedel, men även för miljön då vi skulle minska koldioxidutsläppet och skapa miljöer som främjar den biologiska mångfalden.

Ett projekt med stöd från Naturvårdsverket

Projektet stödjs av ett så kallat LONA-bidrag (Den lokala naturvårdssatsningen) från Naturvårdsverket. Det är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.