Många är nöjda inom LSS, men vi önskar fler svar

En hand som håller i en penna och svarar på en enkätundersökning

I Kumla kommun finns idag närmare 240 medborgare som har rätt till stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. I en enkätundersökning, som gjordes under 2019, kan vi se att många är nöjda med den service och de tjänster som vi erbjuder men att vi har ett arbete att göra när det gäller att få fler att svara på enkäten.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, genomför årligen en nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Undersökningen omfattar olika insatser inom LSS och berör bland annat trygghet, självbestämmande och kommunikation. Enkäten gick att svara på digitalt via en länk, på pappersblankett eller med hjälp av en neutral frågeassistent och Pictostat, som är ett digitalt bildstöd.

Pictostat är ett hjälpmedel för att svara på en enkätundersökning

- Vi började redan före sommaren med att informera chefer och medarbetare om hur brukarundersökningen skulle genomföras och våra brukare fick sedan information strax efter sommaren. Det som är unikt inom funktionshinderområdet är att brukaren har möjlighet att få hjälp av en neutral frågeassistent och det finns även ett digitalt verktyg ”Pictostat” som visar bilder på en läsplatta samt läser upp frågan så ofta man vill. Systemet garanterar att svaren redovisas anonymt, säger Frank Hartwig som är verksamhetschef. 

- Sedan var det väldigt spännande när vi fick resultaten. Det är ett kvitto på att vi gör ett gott arbete och det är intressant att få veta hur våra brukare upplever stödet de får av oss vilket också sporrar oss till att bli bättre framöver, fortsätter Frank Hartwig.

Bra resultat, men vi kan bli bättre!

Av de som svarat på enkäten är många nöjda vad gäller assistans, daglig verksamhet och gruppbostad.

När det gäller personlig assistans så är det tyvärr bara 5 av 26 möjliga som har svarat på enkäten, totalt 19,23 procent. Av dessa 5 känner 80 procent sig trygga med alla sina assistenter och 20 procent känner sig trygga med några av sina assistenter. På frågan ”Bryr sig dina assistenter om dig” har alla svarat ja.

Inom området daglig verksamhet är det 38 av 106 möjliga som har svarat på enkäten, totalt 35,85 procent. Av dessa 38 upplever närmare 61 procent att de får bestämma om saker som är viktiga för dem inom sin dagliga verksamhet, 34 procent upplever att de får det ibland och 5 procent att de inte får det. Vi ser också att närmare 87 procent av de som svarat känner sig trygg med personalen på sin dagliga verksamhet och att 68 procent trivs med att vara där.

Inom området gruppbostad ökar svarsfrekvensen något då 31 av 55 möjliga svarat vilket innebär totalt 56,36 procent. Här svarar 90 procent att personalen bryr sig om dem och 75 procent att de får bestämma om saker som är viktiga för dem hemma.

- Att svara på en enkät kan tyckas enkelt men det finns utmaningar med att få denna målgrupp att svara. Nu vet många hur det fungerar så inför nästa enkät ska vi bli bättre på att informera våra brukare om enkäten för att så många som möjligt är förberedda och vet hur det går till, säger Frank Hartwig.

- Det känns glädjande att resultatet i undersökningen visar positiva svar, det är ett bevis på att personalen har bra kompetens och gör ett mycket bra jobb. Vi behöver däremot arbeta vidare med att få fler brukare att svara på enkäten så vi har möjlighet att bli ännu bättre. Vi har flera politiska mål men två av de prioriterade målen är att man som brukare ska få bestämma saker som är viktiga på den dagliga verksamheten inom LSS och att personer som har personliga assistenter ska känna sig trygga med alla sina assistenter. Det är viktigt att kommunen servar sina medborgare på ett säkert, tryggt och professionellt arbetssätt, säger Annica Sjöqvist som är ordförande i socialnämnden.