Vi säkerställer att den förorenade marken saneras

Kumla kommun kommer att säkerställa att sanering av den förorenade marken sker snarast, tillsammans med en extern kontrollant som leder och säkrar arbetet.

I dag har myndighetsnämnden beslutat att den förorenade marken utanför Hällabrottet ska saneras snarast. Kumla kommun kommer att säkerställa att det förorenade avfallet och övrig underliggande kontaminerad jord grävs bort och transporteras till en godkänd mottagningsanläggning, på fastighetsägarens bekostnad. Det ska göras under översyn av en extern kontrollant som leder och kvalitetssäkrar saneringsarbetet. När exakt i tid arbetet utförs beror på hur snabbt vi kan teckna avtal och våra parter kan utföra uppdraget.

- Jag känner mig trygg i att kommunens miljöenhet har hanterat ärendet på ett professionellt sätt så att vi snabbt kan fatta de nödvändiga beslut som situationen kräver, säger Åsa Windahl, myndighetsnämndens ordförande.

Information från åklagaren gjorde att vi påbörjade tillsynsärendet

Vi fick information om ärendet via åklagaren, och den 5 november fattade vi beslut om att förbjuda verksamheten på platsen på grund av de misstankar som hade framkommit, och då påbörjade vi vårt tillsynsärende. Resultatet av analyserna påvisar mycket höga halter av metaller. Halterna av nickel och zink är så höga att materialet klassas som farligt avfall. Inte heller halterna av arsenik, barium, kadmium, kobolt och kvicksilver är godtagbara på en industrifastighet. Därför ska fastigheten saneras snarast.

- Jag har full förståelse för människors oro och är glad att vi nu snabbt kan ta bort de förorenade massorna så att vi minimerar miljöpåverkan, säger Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande.

Vi ser inte akuta risker för grundvattnet

Det har varit svårt för oss i kommunen att informera våra invånare om händelsen i och med att åklagaren har belagt ärendet med sekretess, och vi har främst försökt att ha en direktkontakt med de fastighetsägare som bor närmast och som möjligtvis skulle beröras. Där har vi kontrollerat dagvatten och brunnar. Vad det gäller grundvatten och kommunens vattenskyddsområde ser vi inte en akut risk för någon påverkan.