Kumla kommun får 999 001 kr i statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Digitala katter, VR-glasögon och GPS-larm till våra äldre.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen kan användas inom den del av äldreomsorgen där respektive kommun ser att behoven är som störst. För vår del innebär detta 999 001 kr.

Inom socialnämndens områden arbetar vi med att tänka digitalt först – med människan i centrum. Den digitala utvecklingen som sker kan bidra till att kvaliteten höjs och att den enskilde får möjlighet till stimulans och självständighet.

Digitala katter, VR-glasögon och GPS-larm till våra äldre

Socialförvaltningen har sett över i vilka delar aktuellt statsbidrag kan användas för att åstadkomma ovan nämnda effekter. Vid socialnämndens senaste sammanträde beslutade man att genomföra satsningar inom följande områden:

  • Interaktiva spel – där syftet är stimulans och självständighet för brukare, både inom boende och demensdagvård.
  • Aktivitetsarmband – där syftet är att se mönster för att på så vis sätta in rätt insatser inom vård och omsorg. Detta ger en möjlighet att öka kvaliteten på våra insatser.
  • Digitala katter – där syftet är att med hjälpa av digitala katter inom både vård- och omsorgsboenden och LSS-omsorgens äldreboende åstadkomma ett större lugn för våra hyresgäster.
  • VR-glasögon – där syftet är att ge möjlighet att uppleva saker och stimulans trots att man har svårt att vara kroppsligt aktiv. Detta ger en känsla av självständighet för våra hyresgäster.
  • GPS-larm – syftet är att öka självständigheten och tryggheten för våra hyresgäster då man har större möjlighet att röra sig självständigt.

- Digitaliseringen inom socialnämndens områden är en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet med att klara framtidens utmaningar då vi vet att andelen äldre blir allt fler, både i Kumla och i samhället i stort. Det känns glädjande att regeringen bidrar till att vi i Kumla kan köpa in olika digitala lösningar då vi vill att de äldre på våra vård- och omsorgsboenden ska få stimulans och känna sig trygga. Det är också viktig att de äldre känner en självständighet så långt som möjligt, säger Annica Sjöqvist som är ordförande i socialnämnden.