Sömn på schemat – kan man ha det?

Ja, det menar i alla fall psykolog Emma Cronberg och kurator Anneli Ossi som arbetar inom elevhälsan i Kumla Kommun och som, tillsammans med sina fem kollegor i det nordvästra teamet, har startat Sömnprojektet.

- Sömnbrist bidrar till ökad frånvaro och ungdomar kommer ofta med jetlag till skolan på måndagar. Vi ser en nedåtgående trend bland både killar och tjejer redan från mellanstadiet, men framförallt i högstadiet där 40 procent av tjejerna i årkurs 9 sover mindre än sex timmar, säger Emma Cronberg.

Bakgrund

Bakgrunden till Sömnprojektet är den ELSA-enkät som årligen fylls i av elever och vårdnadshavare. ELSA är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna och Region Örebro län och innehåller bland annat frågor om skola, hälsa och levnadsvanor.

Det var utifrån denna enkät som skolsköterskorna identifierade och lyfte frågan om den bristande sömnen hos barn och unga. Parallellt med enkätsvaren arbetade sömnforskaren Serena Bauducco vid Örebro Universitet med sin avhandling där fokus låg vid att förstå ungdomars sömn och vad man kan göra åt dåliga sömnrutiner.

- Vår centrala elevhälsa besitter en enorm kompetens och det är kul att se hur dessa kompetenser kan arbeta tillsammans, från att ha identifierat bristande sömn hos våra elever till att nu ha skapat ett program för detta. Jag ser en stor fördel med att ha en central elevhälsa i Kumla där vi kan göra just sådana här saker för att inspirera och utveckla varandra för att på så sätt vara ett så stort stöd som möjligt ute på skolorna, säger Lena Persson som är chef för elevhälsan i Kumla kommun

Sömnprojektets arbetsverktyg

Sömnprojektet på Vialundskolan använder YAPI-sömn som sitt arbetsverktyg. YAPI-sömn är ett skolbaserat program som arbetats fram genom forskning på Örebro Universitet för att främja sömn hos barn och ungdomar. Istället för att undervisa om sömn, som många tidigare program gjort, ligger YAPI-Sömns tyngdpunkt i att lära sig planera sin tid bättre.

Problemet ligger inte i att ungdomar har bristande kunskap kring hur viktig sömn är, utan snarare hur de ska planera sin tid för att inte sömnen ska påverkas på ett negativt sätt. Programmet består av fem lektioner som handlar om sömn, stress, vardagsaktiviteter och teknikanvändande.

- Jag upplevde sömnprojektet som välarbetat och genomtänkt. Sömn är en viktig del av hälsan som påverkar många av våra ungdomars mående och skolprestationer. Jag tror det har gynnat våra elever att jobba med sin sömn på det här sättet, genom att både koppla det till skolans läroplan och att praktiskt få testa olika strategier som verkligen kan göra skillnad för dem, säger Emma Nimelius som är lärare på Vialundskolan.

Pilot – tillämpa forskning i skolan

En sjundeklass på Vialundskolan fick under våren 2018 agera försöksobjekt för Sömnprojektet.

- Både jag och mina klasskompisar har fått en annan syn på sömn och har ändrat sömnvanor. Jag går och lägger mig tidigare, ägnar inte så mycket tid åt telefonen på kvällarna utan tränar mest, säger Lisa som är elev i årskurs 7 på Vialundskolan.

Med bra respons både från elever och lärare, ges nu insatsen till alla tre årskurs 7 på skolan.

- Som rektor är jag både glad och stolt över det arbete elevhälsan gör tillsammans med pedagoger och personal på Vialundskolan och det blir en styrka när elevhälsans professioner arbetar direkt i verksamheten. Vi har ett stort elevfokus där lärande och hälsa hakar i varandra och vi ser att studieresultaten går i rätt riktning, säger Erica Rosenkvist som är rektor på Vialundskolan.

Arbeta hälsofrämjande - utveckling av Sömnprojektet

Elevhälsan har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att elever ska nå målen i skolan. Det är ett uppdrag som sträcker sig från förskoleklass till årskurs 9. En förgrening av Sömnprojektet har därför också blivit en sömnfilm som ska användas av pedagoger på föräldramöten på f-6 skolor.

- Det är viktigt att vi har med både lärare och rektorer på skolorna som stöd för arbetet med Sömnprojektet. När vi diskuterade hur vi på bästa sätt hjälper lärare att nå ut till föräldrar landade vi i att göra en film. Tanken är att på föräldramöten kunna visa upp filmen och nå ut med informationen, säger Emma Cronberg.

Det är lärare i årskurs 3 som först ut ska testa filmen på föräldramöten. Trots den arbetsinsats som görs ute på skolorna ligger en stor del av ansvaret för att eleverna får den sömn de behöver på föräldrar och rutiner hemma.

- Vår vision är att Sömnprojektet ska vara återkommande och att barn och vårdnadshavare redan vid årskurs 3 ska få tillgång till denna information. Det här är ett sätt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på, säger Anneli Ossi.

Klicka här för att kolla vår film. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.