Tack till alla som har bidragit till vår medborgarundersökning

Vi har fått resultaten från medborgarundersökningen 2018 och kan konstatera att våra resultat har sjunkit lite inom två av tre områden, men att kumlaborna sammantaget är nöjda med att bo just här.

Undersökningen belyser tre områden – hur Kumla upplevs att bo och leva i, hur kumlaborna upplever kommunens verksamheter, samt hur de upplever sin möjlighet till insyn och påverkan. Resultatet är jätteviktigt för oss när vi jobbar intensivt med att förbättra både vår verksamhet och platsen Kumla.

Kommunikation och utbildning är Kumlas styrka

Kumlas styrkor är utbildningsmöjligheter och kommunikationer, vilket sannolikt beror på vår närhet till starka stråk för biltrafik och tåg, samt närheten till Örebro som ger bra möjlighet till utbildning. Kumla har även höga betyg på frågan om man kan rekommendera att bo i Kumla, och sammantaget visar resultatet att kumlaborna är nöjda med att bo just här.

Tomma lokaler och trafikstörningar ger negativ upplevelse

Det är glädjande att konstatera att Kumla upplevs som en tryggare plats än vid tidigare mätningar. Främst är det kvinnor som upplever en ökad trygghet.

Vi ser att vissa index kring kommunikationer och det kommersiella utbudet har försämrats. Det tolkar vi som reaktioner på att vi har haft fler tomma lokaler i centrum och att det har varit en del störningar i tågtrafiken senaste året. Vi ser även att det finns en önskan om bättre gång- och cykelvägar.

Mer nöjd med verksamhet man är delaktig i

Hur man upplever kommunens verksamheter varierar. De områden som har fått mycket bra omdömen är räddningstjänsten och vatten och avlopp. Däremot är upplevelsen av äldreomsorgen och grundskolan endast godkänd i stället för bra eller mycket bra, men intressant och positivt är dock att personer som är eller har anhöriga i verksamheterna är mer nöjda, än personer som inte har det.

Alla kommuner har lågt index för insyn och påverkan

Vi har höjt vårt index inom området insyn och påverkan. Det är fortfarande lågt, men lite bättre än kommungenomsnittet. Det är framför allt upplevelsen av att kunna påverka som är låg, precis som i alla kommuner.

Tack du som bidrog till underlaget

Medborgarundersökningen är ett av flera viktiga verktyg när vi ska utvärdera och planera för utveckling av våra verksamheter. Den genomförs av SCB vart annat år. 2018 hade vi en svarsfrekvens på 40%, vilket motsvarar genomsnittet i landets övriga kommuner. Tack till alla som tog sig tid att svara!