Vi ökar servicen till våra medborgare

I vår senaste kvalitetsmätning kan vi konstatera att vi har förbättrat oss genom att ge service snabbare, och att pågående arbeten kommer att öka servicen ytterligare.

Vi mäter kvaliteten i våra verksamheters arbete varje år, bland annat i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet. Det ger oss underlag för att jobba målinriktat för att bli ännu bättre. Det är en bred och omfattande undersökning, men som exempel på 2018 års resultat har vi ökat servicen genom att uppfylla vissa av medborgarnas önskemål snabbare.

Familjer får plats i förskola när de önskar

Genom att justerat ansökningsförfarandet ger vi en korrekt bild av servicen mot barnfamiljerna i vår kommun. Vi ger plats i förskola till det datum föräldrar önskar i 98% av alla förfrågningar.

- Dessutom har det utökade antalet förskoleplatser i och med den nya förskolan i Sörby bidragit till att vi i högre utsträckning kan ge familjerna sitt förstahandsval och syskonförtur. Det är också en kvalitetshöjning, även om den inte går att utläsa i KKiK, säger Cathrine Hansson Sonnerstedt, verksamhetschef för Kumlas förskolor.

Betydligt kortare kö till vård- och omsorgsboende

Vi har också minskat väntetiden för inflytt till våra vård- och omsorgsboenden. Vid tidigare mätning var väntetiden 104 dagar och nu är den 46 dagar. Det har vi lyckats med genom att utöka antalet lägenheter och genom ett intensivt arbete för att effektivisera flyttprocessen.

Vi besvarar e-post snabbt

Servicecenter fick allra högsta resultatet förra året när de besvarade alla frågor som kom till oss via e-post inom två dagar. I år är kraven höjda och e-posten ska vara besvarad inom en dag, men vårt Servicecenter klarar det bra och levererar 98% av svaren redan samma dag.

Vi jobbar för kortare tid för beslut om försörjningsstöd

Väntetiden för att få beslut om försörjningsstöd är en service som flera kommuner har förbättrat ordentligt, men inte vi i Kumla. Väntetiden har faktiskt öka ett par dagar sedan förra mätningen. Vi vet att flera kommuner har effektiviserat eller automatiserat sin ansökningsprocess och har på så sätt kortat väntetiden. Under 2019 kommer vi att utveckla handläggningen och målet är att vi ska fatta beslut inom 7 dagar och ansökningar som kommer in till oss digitalt på bara 3 dagar.

Mätningen Kommunens kvalitet i korthet

Mätningarna är några av de 40 parametrar som mäts i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) som Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomförs varje år. Insamlingen sker till viss del genom automatisk inläsning från befintliga datakällor och till viss del genom egna mätningar i kommunerna som rapporterar in till SKL.