Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Regelbunden kvalitetsgranskning ger möjlighet till fortsatt utveckling

Under denna vecka kommer Tallängens skola, Fylsta skola och Kumlaby skola F-6 att få besök av Skolinspektionen. Denna gång handlar det inte om tillsyn utan om Regelbunden kvalitetsgranskning.

Från och med augusti 2018 genomför Skolinspektionen den nya inspektionsformen Regelbunden kvalitetsgranskning. Syftet är att höja undervisningens kvalitet i svensk skola.

Skolinspektionen vill med dessa besök ge en nyanserad återkoppling till skolor som bedriver en undervisning som ligger ovanför lagens krav, men där det samtidigt finns en möjlighet att höja kvalitén i utbildningens olika moment. Vid besöken tittar man på det som är väl fungerande och som man vill att skolan ska fortsätta arbeta med samt de delar där kvalitén är låg och som behöver utvecklas.

Mer om detta finns att läsa här.länk till annan webbplats

Vi ser mycket fram emot denna kvalitetsgranskning och tror att vi kommer kunna ha stor nytta av resultaten i vårt fortsatta systematiska kvalitetsarbete både utifrån utvecklingsområden som pekas ut men också utifrån områden som är väl utvecklade i våra verksamheter. Vi kommer förhoppningsvis även kunna använda modellen som skolinspektionen arbetar efter i vårt interna arbete med att följa upp och utveckla kvalitén i våra verksamheter, säger Ann-Sofie Vennerstrand som är förvaltningschef.

Vad är det som granskas?

De fyra områden som granskas är rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero, samt bedömning och betygssättning. Inom varje område bedöms hur skolan uppnår Skolinspektionens fastställda kvalitetskriterier i förhållande till tre nivåer:

  • I hög utsträckning
  • I flera delar, men utvecklingsområden finns
  • I låg utsträckning

Vad händer under besöket på skolorna?

Ett besök tar i vanliga fall två dagar och genomförs av två inspektörer. Skolinspektionens besök på skolorna innehåller observationer i klassrum samt intervjuer med elever, lärare, elevhälsa och rektor.

Skolorna som deltar i granskningen väljs slumpvis ut av skolinspektionen.

Vad händer efter besöket?

Skolinspektionen kommer att återkoppla med ett beslut där de lyfter både det som är väl fungerande och det som kan utvecklas. Huvudmannen och skolan erbjuds också en återkoppling för att samtala om beslutet och Skolinspektionens iakttagelser.