Så tyckte de äldre om äldreomsorgen i Kumla!

Socialstyrelsens årliga nationella undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018” genomfördes från mitten av mars till och med 25 maj 2018.

Vård- och omsorgsboenden

Resultaten i undersökningen har för våra boenden blivit bättre på de allra flesta punkterna, bl.a. att man känner sig trygg på boendet 90% år 2018 jämfört med 75% år 2017 samt att man sammantaget är nöjd med äldreboendet 80% år 2018 jämfört med 76% år 2017.

Vård- och omsorgsboendenas ledning tillsammans med medarbetarna har jobbat med att ta fram aktiviteter och åtgärder på respektive boende/enhet för att öka bl.a. tryggheten bland personerna som bor i våra boenden och nu har de genomförda aktiviteter och satsningar har gett ett glädjande resultat.

Hemtjänsten

Resultaten i undersökningen för hemtjänsten har blivit sämre jämfört med 2017. Det man varit mer nöjd med än i undersökningen 2017 är att personalen tar hänsyn till den enskildes egna åsikter och önskemål 81% år 2017 och 83% år 2018 samt att de enskilda har kunnat påverka vilka tider man fått sin hjälp 49% år 2017 och 51% år 2018. Det man mest varit missnöjd med är att handläggarbeslutet inte är anpassat efter brukarens behov och där har resultatet från år 2017 75% gått ner till 66% år 2018. Inom detta område pågår arbetet på socialförvaltningen med att ta fram nya riktlinjer för biståndshandläggning samt införandet av IBIC (Individens Behov I Centrum).

Under våren 2018 tog hemtjänstens nya ledning fram en åtgärdsplan med olika aktiviteter. Dessa åtgärder och aktiviteter har redan under sommaren/hösten 2018 gett resultat bl.a. i form av ökad personalkontinuitet och budget i balans.

Det sämre resultatet för hemtjänsten 2018 kan till viss del bero bl.a. på projektet med hemservice som pågick under oktober 2017 – maj 2018, dvs under perioden som undersökningen pågick.

Åtgärder

Nästa steg är att ytterligare analysera resultaten från denna undersökning. Enhetscheferna för våra boenden och hemtjänstgrupper kommer bland annat att, tillsammans med sina medarbetare, ta fram åtgärder kring de punkter som inte fått så bra resultat.