Avverkning av skog i Hällabrottet

Delar av Kumla kommuns skog i Hällabrottet har uppnått den ålder då den är mogen att avverkas. Det är dock bara de äldre grandominerade partierna som är aktuella för avverkning, då de till följd av den gångna sommarens extrema värme och torka blivit angripna av granbarkborre.

Avverkning av skog söder om Yxhultsvägen

Tanken är att de områden som är markerade med blått på kartan nedan kommer att avverkas under hösten 2018. De flesta lövträd kommer att sparas och stigarna kommer efter avslutad avverkning att vara fria från avverkningsrester. I området markerat med rött kommer enbart ett fåtal träd att gallras ur. Efter avverkningarna kommer hyggena markberedas och på så sätt underlätta för ny skog att etablera sig.

Östra hygget kommer att återplanteras med gran med inslag av löv och på det västra hygget är tanken att kunna få upp nya björkplantor från de fröbjörkar som lämnas kvar. Vi kommer även att plantera in bok, bärande träd och buskar.

Avverkning av skog vid Lugnet

Den gamla granskogen i Lugnet kommer att avverkas under september - oktober 2018. Ett litet hygge skapas där grupper av lövträd och viss andel döda träd sparas. Återplantering kommer att ske med olika lövträd så som bok, ek, bärande träd och buskar.

Skapa dammar

Naturskolan bedriver undervisningsverksamhet för Kumlas grundskoleelever i Lugnet. De har blivit beviljade medel från bland annat Länsstyrelsen för att kunna skapa dammar inom det avverkade området. Dammarna är tänkta att användas i undervisningssyfte, men också för att förstärka den biologiska mångfalden samt för att kunna visa på vattnets väg genom landskapet.

Vi ber er att visa försiktighet och inte vistas inom samma område som skogsmaskinerna.