Nu är Sörby förskola invigd!

Nu är Sörby förskola invigd och imorgon är personalen redo att ta emot de barn som ska börja på förskolan.

Sörby förskola kommer att ge plats för ungefär 100 barn fördelade på sex avdelningar. Förskolan kommer att bestå av 6 st avdelningar: Granen, Tallen, Björken, Eken, Lönnen och Linden.

Här prioriteras miljöaspekterna då vi gör materialval för att vara en giftfri förskola. Utemiljön har en klimatsmart tanke där barnen uppmuntras till lek i bevarad naturmark genom att skapa ytor för sand- och vattenlek och i närmiljön finns det gott om natursköna områden med skog, ängar och öppna gärden.

Naturen gör barn medvetna om att en mår bra utomhus och de får känna att rörelse är något positivt. Det har visat sig att ju tidigare vi skapar en vana att vara ute desto bättre blir förutsättningarna för en god hälsa och ett livslångt lärande.

Naturen är en kraftkälla som kan tas in med alla sinnen genom att se, lukta, smaka och uppleva som förstärks genom delaktiga pedagoger och ett frågebaserat arbetssätt. Naturens uterum ger en större förtrogenhetskunskap genom att man förstärker lärandet genom att upptäcka naturens alla delar.

Sörby förskola
Sörby förskola, gården
Korg med nallebjörnar och böcker