Viktig information till dig som ska börja bygga

Den 1 juli träder en ny förvaltningslag i kraft vilket bland annat innebär förändring av byggstart efter att beslut om bygglov är fattat.

En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta införs särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas, alltså när du får påbörja byggnationen.

Efter lagändringen i PBL kommer en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte få verkställas/påbörjas, förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har annoserats i Post- och Inrikes Tidningarlänk till annan webbplats.

Vad innebär då detta?

Det innebär i praktiken att 4-5 veckors "väntetid" tillkommer efter att ditt beslut är fattat, oavsett om din ansökan har behövt 10 veckors handläggningstid eller om beslut har kunnat fattas direkt.

Mer information om lagändringen finns att läsa om på Boverket.se ”Verkställa bygglov rivningslov och marklovlänk till annan webbplats”.