Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den 1 januari 2018 träder en ny lag i kraft ”Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård”.

Syftet med lagförändring är att stärka patientens delaktighet och självbestämmande i den fortsatta planeringen efter en sjukhusvistelse. Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso-och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Med sluten hälso- och sjukvård menas vård på sjukhus. Den öppna vårdens roll och medverkan stärks och tydliggörs i den fortsatta planeringen för patienten.

Vilka personer omfattas av den nya lagen?

Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från socialtjänst och/eller den kommunalt finansierade hälso-och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Personer som endast har behov av fortsatta insatser inom den landstingsfinansierade öppna vården omfattas inte.

Förändringen i korthet

  • Patientens delaktighet och självbestämmande stärks i planeringen av insatser i hemmet.
  • Den fortsatta planeringen efter en sjukhusvistelse, kommer först och främst ske hemma hos patienten i stället för på sjukhus. Planeringen bör göras när och där det är bäst för patienten.
  • Ökad samverkan och högre krav på informationsöverföring mellan kommunen, den öppna vården och slutenvården – samarbetet sker i god tid mellan huvudmännen för att patienten ska få en trygg och säker hemgång utan att behöva vänta i onödan.
  • Planeringen av insatser i hemmet startar redan när patienten skrivs in i slutenvård. Slutenvården ska meddela kommunen och den öppna vården ett förväntat utskrivningsdatum redan vid inskrivning, så att de hinner planera för sina insatser.
  • Det förebyggande arbetet förstärks för att minska den enskildes behov av sjukhusvård.
  • Från det att sjukhuset meddelar kommunen och den öppna vården att patienten är utskrivningsklar, har parterna 3 dagar (tidigare 5 dagar) på sig att planera för patientens hemgång.

Varför genomförs lagförändringen?

  • Patientens delaktighet i vårdplaneringen behöver stärkas. I och med lagförändringen kommer planeringen huvudsakligen göras i hemmet, när patienten har hunnit återhämta sig. Det gör att patienten får ökad möjlighet att delta aktivt och på sina villkor.
  • Patienter blir i nuläget kvar onödigt länge inom slutenvård. Det är inte förenligt med god och säker vård. Sjukhusvård är resurskrävande och ska ges till dem som bäst behöver den.
  • Vi ser idag att samverkan mellan de olika huvudmännen brister. Den öppna vården och omsorgen har inte någon tydlig roll i mottagandet av patienten efter slutenvårdsvistelsen. Det leder till patientsäkerhetsrisker och onödiga återinläggningar efter slutenvård. I den nya lagen får vårdcentralen och den psykiatriska öppenvården ett större ansvar för planeringen.

Vad händer i Kumla kommun i och med lagförändringen?

Kumla kommun och den öppna vården, det vill säga primärvården i Kumla, har valt att samverka och samarbeta i enlighet med lagtext och den framtagna regionala överenskommelsen för Örebro län.

En arbetsgrupp bestående av representanter från socialförvaltningens olika verksamhetsgrenar samt från Kumla vårdcentral har under hösten 2017 tagit fram gemensamma arbetssätt och specifika rutiner per verksamhetsområde.

Ansvarig för implementering och tillämpning av nya arbetssätt och rutiner är respektive chef per verksamhetsområde inom socialförvaltningen.

Frågor besvaras av

Lotta Gerdsdorff, Enhetschef Hälso-och sjukvårdsenheten,
lise-lott.gerdsdorff@kumla.se

Therese Börjesson, Medicinskt ansvarig för rehabilitering,
Therese.borjesson@kumla.se

Denna lag ersätter nuvarande betalningsansvarslagen (Lag 1990:1440 om kommunernas betalningsansvar för viss hälso-och sjukvård, BAL).