Vi fortsätter utvecklingen av Kumla stadspark

Vi har nu påbörjat arbetet väster om Sjöparkens växthus, i slänten upp mot Änggatan. Det arbete som pågår just nu är bearbetning av jorden och förberedning för att anlägga en gång- och cykelväg.

Det vi gör i första skedet är att bygga upp den så kallade ”Ovalen”, vilket innebär bearbetning av jorden för att möjliggöra sådd till våren. Här kommer växtligheten utgöra ett vackert blickfång som skapar kontrast till den övriga parken.

Fler anslutningsvägar

Huvudsyftet med det påbörjade arbetet är att skapa gångvägar som bättre binder samma alla delar i parken. Det kommer att anläggas en väg från Änggatan som leder ner och runt Ovalen och ansluter sedan till befintlig gångväg som finns runt sjön. Gångvägarna är anpassade för att vara tillgängliga och trygga med tanke på lutningen och belysning längs hela vägen. 

Under utveckling

Detta är första delen i den plan som finns för hela området. Denna del av parken kommer att fortsätta utvecklas under lång tid framöver. En stadspark bör vara under ständig utveckling och vi kommer att fortsätta arbetet för att möta behovet av gröna rekreationsområden i vår växande stad.