Arbetsmiljöverkets beslut efter besök inom hemtjänsten

Nu har det kommit, Arbetsmiljöverkets beslut med anledning av 6 kap 6a§ arbetsmiljölagen avseende arbetsmiljön inom hemtjänsten.

I detta beslut åläggs Kumla kommun att genomföra en undersökning med tonvikt på organisatoriska och sociala faktorer i verksamheten. Socialförvaltningens ledningsgrupp har i samband med inspektionen tagit fram en plan för att genomföra en undersökning av arbetsförhållandena samt en riskbedömning av dessa. Arbetsmiljöverket ser positivt på att huvudmannen har för avsikt att genomföra denna undersökning men vill genom beslutet säkerställa att den genomförs som planerat.

- Vi håller med om att det systematiska kvalitetsarbetet inte är tillräckligt dokumenterat på huvudmannanivå, säger socialchef Gabriella Mueller Prabin. I och med undersökningen kommer vi att få ytterligare ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

- Vi har, under våren, intensifierat vårt arbetsmiljöarbete och gör detta i samverkan med de fackliga organisationerna. Tanken är att vår personal ska känna att de kan påverka och att det är ett gemensamt arbete för oss alla. Vi har också tittat på vilka arbetsuppgifter som ska utföras av undersköterskor och vilka som kan utföras av annan personal. Detta kommer att resultera i en organisationsförändring till hösten som kommer att underlätta i arbetsbelastningen, fortsätter Gabriella Mueller Prabin.

I den plan som Kumla kommun tagit fram ska undersökningen vara klar den 30 oktober 2017. Svar till Arbetsmiljöverket ska ha inkommit senast den 30 november 2017.