Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Tillsammans för ett tryggt Kumla!

Kumla kommun och lokalpolisområden Hallsberg har idag undertecknat ett nytt medborgarlöfte.

Katarina Hansson; kommunstyrelsens ordförande och Mats Scherp; lokalpolisområdeschef Hallsberg har idag undertecknat det nya medborgarlöftet.

Medborgarlöftet ska leda till att polisen kommer närmare medborgarna. Medborgarlöftet ska också främja samverkan och leda till ökad trygghet och minskad brottslighet.

Medborgarlöftet innehåller ett antal konkreta åtgärder som både polis och kommun förbinder sig att arbeta aktivt med. Vissa löften ansvarar polisen för och andra ansvarar kommunen för, och ytterligare några är gemensamma löften.

Medborgarlöften 1 juli 2017-30 juni 2019

  • Polisen lovar fortsatt synlighet på platser inom kommunen som identifierats som mer aktuella.
  • Polisen lovar att arbeta med ökade insatser mot narkotikabrottsligheten.
  • Polisen och Kumla kommun lovar att arbeta aktivt med grannsamverkan.
  • Polisen och Kumla kommun lovar att genomföra trygghetsvandringar med fortsatt fokus på den fysiska offentliga miljön inom Kumla kommuns olika delar.
  • Polisen och Kumla kommun lovar att genomföra informationskampanjer bland annat i form av gemensamma kvartalsbrev till medborgarna.
  • Kumla kommun lovar att se över belysningen samt gallring av buskage och träd inom kommunen.
  • Kumla kommun lovar att arbeta med att få fler från det civila samhället att medverka i det brottsförebyggande arbetet.
  • Kumla kommun lovar att se över kameraövervakning/bevakning inom skolor och kommunala platser.
  • Kumla kommun lovar att regelbundet ge alkohol- och narkotikainformation i kommunens skolor.

Om medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens nya styrmodell och innebär att den lokala lägesbilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

För att ett medborgarlöfte ska kunna tecknas krävs att båda parter gör en lägesbildsinventering genom att genomföra medarbetardialoger och medborgardialoger.

Resultatet av dessa samt tillgänglig statistik ligger sedan till grund för medborgarlöftet.

Uppföljning

Arbetet med medborgarlöften kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas kvartalsvis i BRÅ, Brottsförebyggande Rådet. Detta för att se om de planerade aktiviteterna har lett till en tryggare miljö i centrala Kumla.

Uppföljningen kommer att ske via förnyade medarbetardialoger, medborgardialoger, trygghetsvandringar samt analys av statistik. En åtgärdsplan kommer att knytas till arbetet.