Malmens skola får grönt ljus av Skolinspektionen

Nu meddelar Skolinspektionen att de är nöjda med de insatser som Malmens skola har genomfört och därmed avslutar de tillsynen.

- Vi är jättenöjda över den utveckling som skett på Malmens skola, säger Ann-Sofie Vennerstrand, chef för förvaltning för livslångt lärande. Rektor och medarbetare har verkligen arbetat med Skolinspektionens kritik på ett konstruktivt sätt och lyft kvaliteten på hela verksamheten på skolan. De ska vara stolta över sitt arbete.

De områden som skolan fick kritik för under inspektionen 2015, och som nu bedöms som åtgärdade är:

Extra anpassningar och särskilt stöd

Skolan har skapat rutiner för att skyndsamt utreda och ge stöd i form av extra anpassningar och insatserna följs upp och utvärderas.

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Skolan har utformat ett målinriktat arbete mot kränkande behandlingar av elever.

Förutsättningar för lärande och trygghet

Lärarna på skolan är behöriga i de ämnen de undervisar och de samverkar med varandra för att eleverna ska nå utbildningsmålen.

Styrning och utveckling av verksamheten

Rutiner och former för uppföljning, dokumentation och utveckling av skolresultat, trygghet och studiero har skapats.

Förebyggande elevhälsoarbete

Elevhälsans arbete har ett hälsofrämjande perspektiv.