Kumla kommuns skolor får godkänt av Skolinspektionen

Kumla kommuns förskolor, grundskolor, fritidshem, vuxenutbildning och särskola får godkänt i uppföljningen när kommunen granskats av Skolinspektionen på huvudmannanivå.

Samtliga brister avhjälpta!

Skolinspektionen genomförde tillsyn i Kumla kommun under hösten 2015. Under 2016 följde de upp vilka åtgärder vi hade vidtagit för att avhjälpa de brister som framkommit i tillsynen. Nu bedömer Skolinspektionen att alla brister i verksamheten är avhjälpta och avslutar därmed sin tillsyn i Kumla kommun.

- Vi är jättenöjda. Personalen på våra skolor har gjort ett fantastiskt jobb, säger Ann-Sofie Vennerstrand, förvaltningschef på förvaltning för livslångt lärande.

Ann-Sofie förklarar att Skolinspektionens granskning kan upplevas som tung och väldigt kritisk när den kommer, men är ett tydligt och bra verktyg när vi utvecklar kvaliteten på verksamheterna.

Sammanfattning av våra åtgärder efter inspektionen

Det har funnits olika utvecklingsområden inom de olika verksamheterna, men det har övergripande handlat om att skapa struktur och rutiner för olika delar i vårt arbete.

De här punkterna har Skolinspektionen noterat och följt upp i sin granskning, kort sammanfattat:

  • Vi har ett planerat sätt att ta emot anmälan om kränkningar, att utreda dem skyndsamt och att vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandlingar.
  • Vi arbetar med att analysera uppföljningar och beslutar om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och vi dokumenterar hela utvecklingsarbetet.
  • Vi riktar in vårt kvalitetsarbete mot nationella mål och följer upp resultatet i utbildningarna.
  • Vi ser till att det finns tillgång till skolbibliotek som stöd i elevernas lärande och utveckling.
  • Vi ser till att studiehandledning finns på modersmålet för elever som har behov.
  • Vi ser till att de olika formerna för vuxenutbildning bedrivs kontinuerligt under hela året.

Inspektion av gymnasieskolan

Kumla kommun väntar fortfarande på beslut gällande kommunens gymnasieskola.