Skolinspektionens beslut om nytt vite för Malmens skola

Malmens skola har ett pågående arbete med att förbättra de områden som Skolinspektionen haft synpunkter på.

Skolan ingick ett samarbete med Skolverket i augusti 2016 efter Skolinspektionens förra beslut i december 2015, med syfte att förbättra elevernas kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.

En del brister redan åtgärdade

Skolinspektionen anser att Malmen skola redan har åtgärdat en del brister, till exempel att alla elever garanteras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En annan brist som lyftes fram vid förra inspektionsbesöket var det förebyggande värdegrundsarbete för att skapa en miljö som bygger på respekt och delaktighet, vilket också skolinspektionen bedömt att skolan åtgärdat samt att skolbiblioteket används för att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling.

Kommunen har stort förtroende för personal och ledning på Malmens skola. Vi ser en positiv utveckling av Malmens skola med engagerade pedagoger och ledning som aktivt arbetar med att upprätta och upprätthålla rutiner för till exempel elevhälsoarbetet. Vi ser också att delar av det som Skolinspektionen nu kritiserar har åtgärdats efter deras besök i början av hösten, till exempel analys av elevernas resultat och trygghet och studiero. 

Malmens skolan är med i Samverkan för bästa skola

Det statliga stödet inom Samverkan för bästa skola riktar sig till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier. Skolorna har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.

Tätt samarbete med Skolverket

Skolverket har varit på plats i Kumla varannan vecka för att tillsammans med representanter från skolan och kommunen göra analyser och komma fram till långsiktiga åtgärder för att förbättra elevernas resultat på Malmens skola. Under hösten har Malmens skola arbetat hårt med att förbättra de områden som skolinspektionen hade synpunkter på. 

Skolverket ska i början av 2017 besluta om vilka insatser som ska erbjudas och kommer överens med kommunen om vad som ska genomföras och hur. Insatserna pågår sedan i tre år, med kontinuerlig kontakt med dialogteamet från Skolverket som följer arbetet och ger stöd vid behov.

Skolmyndigheternas tidsramar krockar

Skolverket och Skolinspektionen har tillsammans med kommunen samma målsättning, men med helt olika tidsramar. Skolverket har en långsiktig tidsplan och Skolinspektionen en kortsiktig.