Vi planerar för flerbostadshus i Ryttartorpet

Nu bjuder kommunen in byggföretag att komma med förslag på bostadsbebyggelse i området.

Försäljningen av småhustomterna i Loviselund/Ryttartorpet pågår för fullt just nu och det är stort intresse.

De två större tomterna i området ska innehålla förtätad bostadsbebyggelse i 1-2 plan. En inbjudan för markanvisning, alltså rätten att bygga på kommunens mark, skickas nu ut till intresserade byggföretag som vill lämna in ett eget förslag på en byggnation.

Inkomna förslag kommer att jämföras och utvärderas. Ett förslag för varje tomt utses och förslagsställaren erbjuds att teckna ett avtal om markanvisning med kommunen.

Inbjudan skickas nu ut och förslagen ska vara inkomna senast den 15 januari 2017.

För dig som önskar en inbjudan så är du välkomna att kontakta Ulrika Jemt på e-post ulrika.jemt@kumla.se