Malmens skola ingår i "Samverkan för bästa skola"

Den 13 juni Inleddes dialogen med huvudmannen för skolan i Kumla kommun om vilka skolor som skulle kunna vara aktuella för utvecklingsinsatsen ””Samverkan för bästa skola”. Huvudmannen tillsammans med Skolverket fattade beslut om att Malmens skola ska ingå.

Den 23 augusti träffades rektor Jimmy Nordengren, verksamhetschef F-6 Ann-Sofie Vennerstrand och representanter från Skolverket för att gå igenom hur samverkan ska gå till och för att göra en grovplanering för hösten.

Malmens skolas team bestående av rektor, verksamhetschef och fyra pedagoger träffar Skolverket regelbundet under hösten för att få stöd i arbetet med nulägesanalysen. Teamet jobbar sedan vidare med nulägesanalysen på skolan tillsammans med alla övriga pedagoger.

I januari 2017 ska nulägesanalysen och förslag på utvecklingsinsatser vara klara.

Arbetsgången utvecklingssatsningen ”Samverkan för bästa skola"

1. Skolverket gör ett urval
Skolinspektionen skickar ett underlag till Skolverket med förslag på vilka skolor som bäst uppfyller kriterierna för att delta i satsningen. Därefter gör Skolverket ett urval av skolor och huvudmän.

2. Dialog inleds med huvudmannen
Ett team från Skolverket kontaktar ansvarig skolhuvudman och gör ett besök för att samtala om uppdraget och möjligheterna till samverkan.

3. Huvudmannen gör nulägesanalys och plan för utvecklingsinsatser i samråd med Skolverket
Skolverket och huvudmannen kommer överens om att genomföra en analys av skolornas nuläge. Skolverkets dialogteam stöttar huvudmannen i arbetet med analysen. Målet är att komma fram till vilka insatser som bäst kan bidra till att förbättra elevernas resultat.

4. Överenskommelse om utvecklingsinsatser
Skolverket beslutar om vilka insatser som ska erbjudas och kommer överens med huvudmannen om vad som ska genomföras och hur. I överenskommelsen mellan Skolverket och huvudmannen klargörs ansvaret för utvecklingsinsatserna.

5. Insatserna genomförs
Huvudmannen och skolan genomför de planerade insatserna och redovisar till Skolverket hur arbetet fortlöper. Dialogteamet från Skolverket fortsätter att hålla kontakten för att kontinuerligt följa arbetet och ge stöd vid behov.

6. Insatserna följs upp och samarbetet fasas ut
Huvudmannen slutredovisar arbetet med insatserna. Skolverket följer upp och utvärderar om skolorna och skolhuvudmannen har stärkt sin förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen för att förbättra elevernas resultat. Samarbetet mellan Skolverket och respektive skolhuvudman kan pågå i upp till tre år.

Samverkan för bästa skola

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att i dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. (U2015/3357/S, 2015-06-04)

Skolverket har möjlighet att stödja utvecklingsinsatser som stärker huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Syftet är att förbättra elevernas kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Det statliga stödet inom ”Samverkan för bästa skola” riktar sig till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier. Skolorna har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.

Satsningen omfattar grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasiet och

gymnasiesärskolan.