Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Här kan du läsa om Kumla kommuns mål och riktlinjer gällande nationella språk och minoritetsspråk.

De nationella minoriteterna i Sverige utgörs av judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samer är även erkända som urfolk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska – samtliga varieteter av dessa språk är erkända.

Minoritetslagen garanterar ett grundskydd

I januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (Minoritetslagen) i kraft. Lagen gäller i alla kommuner och i regionala och statliga myndigheter och garanterar Sveriges nationella minoriteter ett grundskydd.

Grundskyddet innebär bland annat att förvaltningsmyndigheter ska informera nationella minoriteter om deras rättigheter, skydda och främja minoritetskulturen och språken samt ge de nationella minoriteterna möjlighet att påverka i frågor som berör dem och samråda med dem.

Kommunens mål och riktlinjer

Kommunstyrelsen i Kumla kommun har tagit fram mål och riktlinjer för Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Målen beskriver bland annat att de nationella minoriteterna ska ha möjlighet att behålla och utveckla sin kultur, ha inflytande i fråor som berör dem, att språken ska främjas och skyddas, och där det finns möjlighet användas inom service, omvårdnad och predagogisk verksamhet.

Du kan ladda ner hela dokumentet längst ner på den här sidan.