Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Styrmodell

Hur styrs Kumla kommun?

För att veta att vi är på rätt väg använder vi oss av vår styrmodell där visionen som högst styrande för all verksamhet och som antagit av kommunens högst styrande organ, kommunfullmäktige.

Vision 2025 - I Kumla är vi liiite bättre!

I Kumla kommun strävar vi alltid efter att vara lite bättre. Geonom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.

Strategiska områden

Visionen har brutits ner i nio strategiska områden. Till de strategiska områdena finns en politisk målformulering som i sin tur skapar förutsättningar för att uppnå visionen. Så här ser de ut:

Strategiska områden och politiska målformuleringar

Strategiska områden

Politiska målformuleringar

Demokrati och dialog

Invånare, brukare och medarbetare

ska ha möjlighet till ett aktivt

deltagande för att öka

befolkningens delaktighet och

stärka medborgarnas

demokratiska inflytande.

Service och tillgänglighet

Representanter för Kumla kommun

ger en god service och gott

bemötande och har en hög

tillgänglighet för invånare, brukare

och näringsliv.

Ekonomi

Kumla kommun använder sina
ekonomiska resurser på ett ansvarsfullt och produktivt sätt.

Medarbetare

Medarbetarna upplever Kumla kommun
som en god arbetsgivare och trivs
på sina arbetsplatser.

Folkhälsa, vård och omsorg

Kumla kommun erbjuder god vård,

omsorg och stöd samt arbetar

förebyggande i all verksamhet.

Utbildning och livslångt lärande

I Kumla kommun prioriteras det

livslånga lärandet där alla elever

når godkända reslutat och där vi

värdesätter all form av kunskap.

Kultur och friluftsliv

Kumla kommun erbjuder ett brett

och stimulerande utbud av kultur-

och fritidsaktiviteter.

Miljö, trygghet och teknik

Kumla kommun är en miljövänlig

och trygg kommun som satsar på

hållbara alternativ och nya

tekniska lösningar.

Boende, infrastruktur och näringsliv

Kumla kommun har en utvecklad

infrastruktur och brett utbud av

attraktiva boendeformer samt

underlättar för företagande.

För att bestämma inriktning och fokus inom se strategiska områdena antar fullmäktige varje år ett antal uppföljningsmått som nämnderna gett förslag på. Måtten följs sedan upp till både delårsrapporten och årsredovisningen. Där får vi en indikation om hur resan går mot det önskevärda tillståndet som visionen anger.

Mer om detta finns att läsa i vår budget där strategiska områden, mål och uppföljningsmått finns med tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna.