Styrmodell

Hur styrs Kumla kommun?

För att veta att vi är på rätt väg använder vi oss av vår styrmodell där visionen som högst styrande för all verksamhet och som antagit av kommunens högst styrande organ, kommunfullmäktige.

Vision 2025 - I Kumla är vi liiite bättre!

I Kumla kommun strävar vi alltid efter att vara lite bättre. Geonom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.

Styrmodell och politiska prioriteringar

För att säkerställa att hela organisationen och alla verksamheter förstår visionen och arbetar efter den, använder kommunen en styrmodell med nio övergripande politiska mål som är beslutade i fullmäktige.

På ett kommunövergripande plan kopplas uppföljningsmått direkt till de nio målen. De nio politiska målen är den viktigaste styrningen kommunen har på strategisk nivå, och de presenteras här nedan.

Politiska prioriteringar

Strategiska områden

Politiska målformuleringar

Demokrati och dialog

Invånare, brukare och medarbetare

ska ha möjlighet att aktivt delta och engagera sig i kommunens verksamhet. Syftet är att stärka medborgarnas demokratiska inflytande.

Service och tillgänglighet

Representanter för Kumla kommun

ger en god service och gott

bemötande och har en hög

tillgänglighet för invånare, brukare

och näringsliv.

Ekonomi

Kumla kommun använder sina
ekonomiska resurser på ett ansvarsfullt och produktivt sätt.

Medarbetare

Medarbetarna upplever Kumla kommun
som en god arbetsgivare och trivs
på sina arbetsplatser.

Folkhälsa, vård och omsorg

Kumla kommun erbjuder god vård,

omsorg och stöd samt arbetar

förebyggande i all verksamhet.

Utbildning och livslångt lärande

I Kumla kommun prioriteras det

livslånga lärandet där alla elever

når godkända reslutat och där kommunen

värdesätter all form av kunskap.

Kultur och friluftsliv

Kumla kommun erbjuder ett brett

och stimulerande utbud av kultur-

och fritidsaktiviteter.

Miljö, trygghet och teknik

Kumla kommun är en miljövänlig

och trygg kommun som satsar på

hållbara alternativ och nya

tekniska lösningar.

Boende, infrastruktur och näringsliv

Kumla kommun har en väl utvecklad

infrastruktur och ett brett utbud av

attraktiva boendeformer samt

underlättar för företagande.

Alla mål och mått, dels fullmäktiges och dels nämndernas, ska tillsammans bidra till att Kumla uppnår visionen. För att nämnderna ska kunna fokusera på sin servicenivå ur ett medborgarperspektiv använder de bara sju av målen, och inte de två (ekonomi och medarbetare) som främst berör interna
förhållanden som bara indirekt berör medborgarna.

På den kommunövergripande nivån används alla nio mål för att även ha fokus på de viktiga HR- och ekonomifrågorna. Styrmodellen ger därmed kommunen en målkedja med fyra nivåer:

  • En vision
  • Nio strategiska mål på fullmäktigenivå
  • Bearbetade mål på nämndnivå
  • Uppföljningsmått med målvärden

Miljöprogram och Digitala Kumla

I styrmodellen ingår även två program, Miljöprogrammet och Digitala Kumla. De ska ligga till grund för nämndernas verksamhetsplanering, och nämnderna rapporterar sina aktiviteter under året inom dessa program i samband med kommentarerna till de ordinarie uppföljningsmåtten.

Programmen ingår däremot inte i nämndernas måluppfyllelse.