Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Målstyrning

Bowlingklot och käglor

Här får du information om hur vi i Kumla kommun arbetar för att höja kvaliteten i våra verksamheter utifrån våra givna förutsättningar.

I Kumla kommun försöker vi nå fram till vår vision genom att jobba inom nio strategiska områden. För att hålla ett öga på att det går åt rätt håll så har kommunfullmäktige valt ut ett antal mått eller jämförelser som känns extra viktiga utifrån vad visionen och våra målsättningar visar, och dessa följer vi upp i kommunfullmäktiges delårsbokslut och bokslut varje år.

Tanken är att vi i första hand ska titta på det här urvalet av mått och styra vårt arbete efter dem, och därför får de lite större tyngd än andra mätetal som är intressanta att följa men som vi inte pekat ut på samma sätt.

Varje mått har ett gränsvärde där vi känner oss nöjda, som vare sig ska kännas för enkelt eller för svårt att uppnå. I sju av de nio områdena är medborgaren i fokus, där mäter vi vilken kvalitet som vi levererar ut till kumlaborna på olika sätt, och i två håller vi koll på hur ekonomin ser ut och hur personalfrågorna utvecklas.

Boende, infrastruktur och näringsliv

Befolkningsökning i kommunen

2016

+180

2017

+172

Önskat läge

Över 250

Definition

SCB:s befolkningsstatistik, finns tillgängligt andra veckan i februari.

Företagsklimatet i Kumla kommun

2016

Plats 72

2017

Plats 85

Önskat läge

Bättre än plats 75

Definition

Svenskt Näringslivs företagsklimats ranking. Ny ranking baserad på företagsenkäter släpps årligen i september. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens uppfattning om ”Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen”. Den frågan utgör en tredjedel av rankingen. De frågor som var och en utgör 1/18 av rankingen är: Service till företagen, Tillämpning av lagar och regler, Konkurrens från kommunens verksamheter samt Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens. Fem delfrågor om attityder utgör tillsammans 1/18 och två infrastrukturfrågor utgör ytterligare 1/18.

Bostadsproduktion i Kumla kommun

2016

+8 %

2017

+37 %

Önskat läge

Årlig ökning med 10 %

Definition

Den årliga förändringen i bostadsproduktionen jämfört med föregående år. Statistik över färdigställda bostäder i nyproducerade lägenheter och småhus per kommun och år. Statistik från Statistikdatabasen SCB/Boverket.

Förvärvsarbetande 16 år och äldre i Kumla kommun

2016

+283

2017


Önskat läge

Årlig ökning med 75

Definition

Som komplement till i vilken utsträckning Kumlaborna är sysselsatta, vilket till stor del är utanför kommunens gränser, är det även viktigt att se hur arbetstillfällena i Kumla utvecklas. Statistik från SCB/RAMS.

Kommuninvånarnas nöjdhet med underhåll och skötsel av gator och vägar

2016

5,3

2017


Önskat läge

Över 6

Definition

Kommuninvånarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar. Uppföljningsmåttet ingår i de undersökningar som genomförs av SKL och presenteras i rapporten ”Kritik på teknik”. Uppföljningen av målet hämtas från rapporten. I mätningen ingår upplevelse av underhåll av gator, vägar och cykelvägar, snöröjning etc.

Det finns en planberedskap för ett års produktion av lägenheter och småhus

2016

319

2017

121

Önskat läge

Över 250

Definition

Uppföljning görs av planenheten av hur stor planberedskap för bostäder (småhus och lägenheter) som finns vid årets slut. Bedömning görs av hur många bostadsenheter som är möjliga i varje detaljplan.

Nöjdheten hos de företag som kommit i kontakt med förvaltningens myndighetsutövning

2016

77 %

2017

75 %

Önskat läge

Över 69 %

Definition

Uppföljningsmåttet ingår i de undersökningar som genomförs av Business Region Örebro, BRO. Målvärde och mätvärde till uppföljningen hämtas från BRO-rapporten. Källa: SKL Löpande insikt NKI.


Demokrati och dialog

Upplevelse av delaktighet hos kommunens invånare

2016

42

2017

42

Önskat läge

Över 50

Definition

 SCB:s medborgarundersökning Nöjd-Inflytande-Index (sammanvägt värde del C fråga 1-4; kontakt med politiker, tillgång till information, grad av påverkan och förtroende för politiker och tjänstemän). NII mäter hur medborgarna ser på sin inblick i och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. 
Tid från inlämnande av medborgarförslag till beslut

2016

341 dagar

2017

192 dagar

Önskat läge

Under 120 dagar

Definition

Genomsnittstiden från inlämnande till beslut för samtliga behandlade och beslutade medborgarförslag under föregående år. Samtliga medborgarförslag som beslutats om under aktuellt år söks fram i diariet alternativt i databasen (sökord: beslut samt medborgarförslag). Sedan noteras manuellt datum då förslaget inkom, datum för beslut samt hur många dagar det är däremellan. Sedan räknas snittet fram i antal dagar (antal dagar totalt genom antalet beslutade medborgarförslag), snittet ger resultatet på uppföljningsmåttet. Måttet avser spegla möjligheten för medborgare till ett aktivt deltagande samt effektiviteten av administrationen att handlägga medborgarförslag. Det kan också användas som ett komplement till rapporteringen av obesvarade medborgarförslag och motioner.

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i Kumlas utveckling?

2016

-25

2017

-26

Önskat läge

Över 0 (rikssnittet)

Definition

Delaktighetsindex som utgörs av självskattning av 18 frågor inom områdena Tillgänglighet och Medborgardialog. Mått 14 i Kommunens Kvalitet i Korthet. Andel (%) av maxpoäng. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras på 18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. Frågorna ändrades år 2014 och är därmed inte jämförbara med tidigare år. Källa: Egen undersökning (kansliavdelningen) i regi av SKL.

Antalet överklagade ärenden där formella fel har gjorts

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

0 formella fel

Definition

De myndighetsutövande verksamheterna (bygglov, bostadsanpassningsbidrag samt miljö- och hälsoskyddstillsyn) följer upp de ärenden som överklagas och tar del och lärdom av den rättsliga bedömningen. Antal överklagade ärenden där formella fel har gjorts rapporteras i samband med årsbokslut av berörda enhetschefer.

Upplevelsen av delaktighet, inflytande och ansvarstagande på Ung Fritids mötesplatser

2016

45 %

2017

50 %

Önskat läge

60 %

Definition

Enkätundersökning KEKS. Index baseras på frågeställningarna: ”Personalen uppmuntrar mig att komma med idéer och förslag”; ”Personalen brukar uppmuntra mig att ta ansvar för aktiviteter”; ”Jag har varit med på möten där vi ungdomar tagit beslut/bestämt om saker som rör verksamheten”; ”Har varit med och planerat någon aktivitet”; ”Har varit med och tagit ansvar när någon aktivitet genomförts”. Index anger den andel som svarat "Stämmer alltid" och "Stämmer oftast" på respektive fråga.

Fördelningen mellan andelen flickor och pojkar som arrangerar aktiviteter inom Ung Fritid

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

Över 40 % flickor

Definition

Mäts genom intern könsuppdelad statistik över arrangörer av ungdomsinitiativ med medel ur Ung peng, Påse Pengar och Swishomaten.

Vårdnadshavarnas nöjdhet med information och dialog på sina barns förskola

2016


2017


Önskat läge

Över 85 %

Definition

Andelen vårdnadshavare med barn i förskolan som svarar att de instämmer helt/till stora delar i: ”Jag känner mig delaktig så mycket jag önskar i förskolans verksamhet”; ”Jag får bra återkoppling på mitt barns utveckling från förskolan”; ”Jag är nöjd med hur verksamheten i sin helhet fungerar vid mitt barns förskola”. Enkäten besvaras av vårdnadshavare med barn födda 2012 och 2014 i mars 2018.

Vårdnadshavares nöjdhet med information och dialog på sina barns fritidshem

2016


2017


Önskat läge

Över 85 %

Definition

Andelen vårdnadshavare med barn på fritidshem som i en enkät svarar att de instämmer helt/till stora delar i: ”Jag har fått den information jag behöver om fritidshemmets verksamhet”; ” När jag har kontakt med mitt barns fritidshem blir jag väl bemött”; ”Jag får bra återkoppling på mitt barns utveckling från förskolan”; ”Jag är nöjd med hur verksamheten i sin helhet fungerar vid mitt barns fritidshem”. Enkäten går till vårdnadshavare med barn i förskoleklass och årskurs två i mars 2018.

Vårdnadshavarens nöjdhet med information och dialog på sina barns skola

2016


2017


Önskat läge

Över 85 %

Definition

Andelen vårdnadshavare som i en enkät svarar att de instämmer helt/till stora delar i påståendena: ”Jag får bra information om skolans verksamhet”; ”Vid utvecklingssamtalen har jag haft bra samtal om mitt barns skolgång”; ”Jag är på det hela nöjd med mitt barns skola”. Enkäten går till vårdnadshavare med barn i årskurs två, fem och åtta i mars 2018.

Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

Över 85 %

Definition

Kumla kommun ska från och med 2017 delta i SKL: s nationella brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen, resultatet tas ur denna. Alla som har kontakt med IFO under året tillfrågas om de vill delta i undersökningen. Svaret lämnas på en femgradig skala, och mätningen gäller hur stor andel som lämnat sitt svar i de två mest positiva kategorierna.

Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

Över 90 %

Defintion

Kumla kommun ska från och med 2017 delta i SKL: s nationella brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen, resultatet tas ur denna. Alla som har kontakt med IFO under året tillfrågas om de vill delta i undersökningen. Svaret lämnas på en femgradig skala, och mätningen gäller hur stor andel som lämnat sitt svar i de två mest positiva kategorierna.

Registrerade brukare i Funca som har en bemötandeplan

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

Över 10 %

Definition

Vuxna inom LSS-omsorgen som har ett avvikande och utåtagerande beteende registreras i Funca. Mäts varje år i slutet av december ur webbaserade arbetsverktyg Funca som är byggt på uppdrag av Socialdepartementet, och syftet med verktyget är att förebygga och minska utmanande beteende samt att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med insatser enligt LSS, personkrets 1 och 2.

Användning av e-tjänster

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

Ökning med minst 10 %

Definition

Beräkningen görs på antalet ärenden inlämnade via e-tjänst jämfört med föregående år, med en procentuell förändring.

Nöjdhetsgraden med förvaltningens sidor på www.kumla.se

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

Över 10 % "glada gubbar"

Definition

Förvaltningen mäter hur många ”glada gubbar” och ”sura gubbar” sidorna får under året. Mätetalet är andelen ”glada gubbar”.


Folkhälsa, vård och omsorg

Skriv tabellbeskrivning här

Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar, andel

2016

17,1 %

2017


Önskat läge

Under 20 %

Definition

Här mäts andelen skyddsbehövande och anhöriga till skyddsbehövande i åldern 20-25 som helt saknar sysselsättning; alltså varken förvärvsarbetar eller är registrerade i någon skolform (även SFI räknas) under höstterminen. Med skyddsbehövande och deras anhöriga avses personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar. Personerna kan ha bott i Sverige både kortare och längre tid. Statistik från Kolada (fokusområde integration).
Skriv tabellbeskrivning här

Andel kommuninvånare i sysselsättning

2016

95,5 %

2017

95,9 %

Önskat läge

Över 96 %

Definition

Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd av befolkningen 16-64 år mäts enligt Arbetsförmedlingens statistik årligen den 31 december.

Skriv tabellbeskrivning här

Är planen för livsmedelskontroll fullföljd?

2016


2017


Önskat läge

Över 90 %

Definition

Miljökontoret har en checklista över vad som bör hinnas med under ett år, och uppfyllelsen beräknas därmed genom att bocka av vad som gjorts och se hur stor andel det kommer upp i.

Skriv tabellbeskrivning här

Kvaliteten på kommunalt dricksvatten

2016

En anmärkning

2017

Ingen anmärkning

Önskat läge

Ingen anmärkning

Definition

Lagen anger bland annat att en allmän VA-anläggning ska drivas så att den uppfyller krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa. Vattenkvaliteten säkerställs genom interna rutiner enligt vilka 500 vattenprov tas årligen. Prov tas enligt rutinerna såväl i vattenverket, på därifrån utgående vatten samt vid provtagningspunkter i nätet. Prov tas även om en kund har eller misstänker problem med vattnet. Uppföljning på vattnets kvalitet sker regelbundet genom vattenprovtagning. Resultatet rapporteras i samband med årsbokslut.

Skriv tabellbeskrivning här

Vårdnadshavarnas upplevelse av förskolan som en trygg verksamhet

2016

94 %

2017


Önskat läge

Över 92 %

Definition

Föräldraenkät i april. Andel vårdnadshavare som svarar att de ”instämmer helt” eller ”instämmer till stora delar” i följande påståenden, ”Mitt barn känner sig trygg i förskolan” och ”Jag känner mig trygg när mitt barn är i förskolan”. Enkäten går ut till vårdnadshavare för två årsgrupper av barn på samtliga förskolor (2012 och 2014) i mars 2018.

Skriv tabellbeskrivning här

Elevernas upplevda trygghet i skolan, grundskolan

2016

86 %

2017


Önskat läge

Över 90 %

Definition

Elevenkät går i februari ut till alla elever i årskurs 5 och årskurs 8. Andel som till största delen eller helt håller med om påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan”. Redovisas som genomsnitt av årskurserna.

Skriv tabellbeskrivning här

Elevernas upplevda trygghet i skolan, JN-gymnasiet

2016

85 %

2017


Önskat läge

Över 90 %

Definition

Mäts via elevenkät under höstterminen för samtliga elever på JN-gymnasiet.

Skriv tabellbeskrivning här

Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök

2016

8

2017

11

Önskat läge

Under 14 dagar

Definition

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde (U31402). Genomsnittligt antal dagar från första kontakten för ansökan vid nybesök, med socialtjänsten till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. Med första kontakt avses muntlig eller skriftlig kontakt angående ansökan om försörjningsstöd. Mätperiod är första halvåret. Källa: Egen undersökning i kommunen. Resultatet levereras i december via KKIK mått 9.

Skriv tabellbeskrivning här

Är smärtlindringen fullständig?

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

Över 85 %

Definition

Mäts ur Palliativa registret i december. Statistiken bygger på att personalen som vårdat en just avliden människa besvarar ett trettiotal frågor. Mätetalet är hur stor andel av fallen där smärta förekommit som smärtan lindrats helt.

Skriv tabellbeskrivning här

Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänsten?

2016

90 %

2017

91 %

Önskat läge

Över 90 %

Definition

Mäts i nationell brukarundersökning. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (U21468). Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Resultatet levereras i november/december.

Skriv tabellbeskrivning här

Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende

2016

74 %

2017

76 %

Önskat läge

Över 80 %

Defintion

Mäts i nationell brukarundersökning. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (U23471). Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Resultatet levereras i november/december.

 

Kultur och fritidsliv

Skriv tabellbeskrivning här

Antal besök på biblioteket

2016

210 099

2017

221 000

Önskat läge

Över 215 000

Definition

Intern statistik över antal besök på biblioteket (besöksmätare).
Skriv tabellbeskrivning här

Antal besök i Kumla sjöpark

2016

115 000

2017

122 000

Önskat läge

Över 115 000

Definition

Intern statistik över antal besök på sjöparken (besöksmätare)

Skriv tabellbeskrivning här

Nöjdheten med trygghet och bemötande på Ung Fritids mötesplatser

2016

85 %

2017

83 %

Önskat läge

Över 85 %

Definition

Sammanvägt index av trygghet och bemötande på Ung Fritids mötesplatser. Enkätundersökning KEKS. Index baseras på frågeställningarna: ”Där stoppar personalen den som försöker göra det otrevligt för andra”; ”Där är stämningen god”; ”Personalen brukar tala med mig om hur jag har det/mår”; ”Jag känner förtroende för personalen”. Indexet anger den andel som svarat "Stämmer bra" på respektive fråga.


Miljö, trygghet och teknik

Skriv tabellbeskrivning här

Medborgarnas upplevelse av trygghet i Kumla kommun

2016

48

2017

Mäts 2018

Önskat läge

55

Definition

SCB:s medborgarundersökning (del A7). Trygghetsindex baseras på ett sammanvägt resultat av tre frågor som ställts till medborgarna kring utomhusmiljöer kvällstid, oro för hot och våldsbrott och oron för inbrott i hemmet. Beställs vartannat år (2016, 2018).
Skriv tabellbeskrivning här

Yta med solpaneler på våra fastigheter och anläggningar

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

Årlig ökning med minst 5 %

Definition

Uppföljning genom inventering redovisas i samband med årsbokslutet.

Skriv tabellbeskrivning här

Mängden ny cykelväg som motsvarar kraven i cykelplanen

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

Över 800 meter ny väg

Definition

Uppföljning sker genom att tekniska verksamheten inventerar förändringar på cykelvägsstandard eller byggnation av nya cykelvägar och redovisning sker i samband med årsbokslutet.


Service och tillgänglighet

Skriv tabellbeskrivning här

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga

2016

Plats 8

2017

Plats 15

Önskat läge

Bättre än plats 10

Definition

KKIK mått 2 visar andelen av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får direkt svar på frågan. Under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel. Rankingen är bland samtliga deltagande kommuner. Källa: Undersökning av externt företag i regi av SKL.
Skriv tabellbeskrivning här

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen

2016

Plats 63

2017

Plats 40

Önskat läge

Bättre än plats 10

Definition

KKIK mått 3 visar andelen av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån tre nivåer; god, medelgod och dålig. Rankingen är bland samtliga deltagande kommuner. Källa: Undersökning av externt företag i regi av SKL.

Skriv tabellbeskrivning här

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

2016

-17

2017

-12

Önskat läge

Över 0 (rikssnittet)

Definition

KKiK mått 14. Indexet baseras på en mätning av informationen på kommunens webbsida som utförs av kansliavdelningen efter en mall från SKL/Kolada. Undersökningen görs på 12 verksamhetsområden där varje områdes svar kan ge maximalt 100 procent. Här redovisas ett medelvärde av resultaten på de 12 områdena. Från och med 2016 är metoden annorlunda än tidigare, eftersom kommunen nu undersöker sin egen webbsida istället för att en extern granskare gör det. Detta minskar jämförbarheten över tid.

Skriv tabellbeskrivning här

Egen enkätundersökning inom organisationen, avseende It-avdelningen

2016

51 %

2017

73 %

Önskat läge

Över 80 %

Definition

Enkätundersökning till all berörd personal genomförs en gång/år. Enkäten avser att mäta hur nöjd medarbetare och chefer är med servicen som avdelningarna ger. Syftet med mätningen är att identifiera eventuella brister och åtgärda dem.

Skriv tabellbeskrivning här

Egen enkätundersökning inom organisationen, avseende personalavdelningen

2016


2017

Utförs 2018

Önskat läge

Över 80 %

Definition

Enkätundersökning till all berörd personal genomförs en gång/år. Enkäten avser att mäta hur nöjd medarbetare och chefer är med servicen som avdelningarna ger. Syftet med mätningen är att identifiera eventuella brister och åtgärda dem.

Skriv tabellbeskrivning här

Egen enkätundersökning inom organisationen, avseende ekonomiavdelningen

2016


2017

Utförs 2018

Önskat läge

80 %

Definition

Enkätundersökning till all berörd personal genomförs en gång/år. Enkäten avser att mäta hur nöjd medarbetare och chefer är med servicen som avdelningarna ger. Syftet med mätningen är att identifiera eventuella brister och åtgärda dem.

Skriv tabellbeskrivning här

Kundnöjdheten hos elever i skolan gällande måltidsverksamheten

2016


2017

66,2 %

Önskat läge

Över 70 %

Definition

Statistik från egen enkätundersökning. Enkätundersökning riktad till elever i åk 5 och 8 om skolmatens kvalité. Undersökningen genomförs i oktober varje år. Via FLLs enkäter åk 5-8.

Skriv tabellbeskrivning här

Användning av e-tjänster (samhällsbyggnadsnämnden)

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

10 % ökning

Definition

Idag finns sex e-tjänster (uppsägning av VA/renhållningsabonnemang, avläsning vattenförbrukning, beställa nybyggnadskarta, anmäla värmepump och lämna synpunkter). Uppföljning sker i samband med årsbokslut och görs av förvaltningens ledningsstöd. Beräkningen görs på antalet ärenden inlämnade via e-tjänst jämfört med föregående år, med en procentuell förändring.

Skriv tabellbeskrivning här

Användning av e-tjänster (myndighetsnämnden)

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

10 % ökning

Definition

Uppföljning sker i samband med årsbokslut och görs av förvaltningens ledningsstöd. Beräkningen görs på antalet ärenden inlämnade via e-tjänst jämfört med föregående år, med en procentuell förändring.

Skriv tabellbeskrivning här

Kundnöjdhet gällande återvinningscentralen

2016

7,4

2017


Önskat läge

Över 7,5

Definition

Uppföljningsmåttet ingår i de undersökningar som genomförs av SKL och presenteras i rapporten ”Kritik på teknik”. Uppföljningen av målet hämtas från rapporten.

Skriv tabellbeskrivning här

Nöjdhetsgraden med öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar

2016

7

2017

Mäts 2018

Önskat läge

Över 7

Defintion

Fråga i SCB:s Medborgarundersökning: ”Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?”

Skriv tabellbeskrivning här

Skillnaden mellan kvinnor och mäns nöjdhetsgrad med öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar

2016

0,4

2017

Mäts 2018

Önskat läge

Mindre än 0,4 enheters skillnad

Definition

Könsuppdelad statistik i fråga i SCB:s Medborgarundersökning 2018: ”Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?”

Skriv tabellbeskrivning här

Andel som erbjuds plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum

2016

53 %

2017

61 %

Önskat läge

Över 65 %

Definition

KKIK, mått 6. Andel som erbjuds plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum. Andel som erbjudits plats före eller på önskat placeringsdatum jämfört med totala antalet erbjudna placeringar. Om önskar placeringsdatum är lördag, söndag eller helgdag räknas första kommande vardag som önskat placeringsdatum. Mätperiod är årets sex första månader

Skriv tabellbeskrivning här

Andelen uppföljda delaktighetsslingor utifrån handlingsplanen inom LSS-omsorgen

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

Över 90 %

Definition

Mäts varje år i slutet av december ur statistiken/dokumentationen som resursteamet för delaktighetsmodellen för. Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt för att stärka brukares möjligheter till inflytande och medverkan i frågor som berör dem. Modellen beskriver ett strukturerat arbetssätt som underlättar dialog mellan brukare och deras personal för att skapa ett konstruktivt och utvecklande samarbete.


Utbildning och livslångt lärande

Skriv tabellbeskrivning här

Andel personer som är självförsörjande efter avslutat kommunalt servicejobb

2016


2017

+/- 0 %

Önskat läge

Över 2 % ökning

Definition

Personer med försörjningsstöd kan, efter avslutad praktik inom arbetsmarknadsenhetens verksamhetsområde, få anställning under ett år i ett så kallat kommunalt servicejobb. Arbetsmarknadsåtgärden är ett samarbete mellan socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten. Efter avslutad anställning är målet att personerna ska klara sin egen försörjning genom fortsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden, utbildning eller genom ersättning från en arbetslöshetskassa förutsatt att de varit inskrivna. Redovisas på årsbasis genom att räkna antalet personer som klarar sig utan försörjningsstöd året efter ett kommunalt servicejobb, dividerat med antalet personer som haft ett kommunalt servicejobb under föregående år. Kontroll av måluppfyllelsen görs av AMI i samarbete med socialförvaltningen.

Skriv tabellbeskrivning här

Antalet anställningar med statligt anställningsstöd som möjliggör egenförsörjning för gruppen arbetslösa mellan 20-64 år

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

Över 5 % ökning

Definition

Totalt antal anställningar av den aktuella typen under hela året. Kontrolleras av AMI.

Skriv tabellbeskrivning här

Andel barn vars föräldrar läser högt minst fyra kvällar i veckan

2016


2017

69 %

Önskat läge

Över 70 %

Definition

Enkätfrågan ingår i förvaltning för livslångt lärandes enkät till föräldrar med barn i förskolan.

Skriv tabellbeskrivning här

Nöjdheten med biblioteksverksamheten

2016

8,3

2017

Mäts 2018

Önskat läge

Över 8,5

Definition

Fråga i SCB:s Medborgarundersökning: ”Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten?”

Skriv tabellbeskrivning här

Utlåningen av barnböcker på andra språk än svenska

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

Över 3 % ökning

Definition

Intern statistik över barnbokslån på andra språk än svenska.

Skriv tabellbeskrivning här

Andelen elever i årskurs tre och sex som klarat de nationella proven.

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

3 % under rikssnittet

Definition

Uppgifter hämtas från Skolverkets databas, Siris. Sammanvägt värde av riksgenomsnittet för matematik, och svenska i årskurserna tre och sex samt engelska i årskurs sex i jämförelse med Kumlas sammanvägda genomsnitt. Gäller prov som genomförs under vårterminen.

Skriv tabellbeskrivning här

Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

2016

74,2 %

2017

76,4 %

Önskat läge

Över 90 %

Definition

Andel av eleverna som går ut årskurs nio som är behöriga till något yrkesprogram på gymnasiet ska öka. Uppgifter hämtas från Skolverkets databas Siris i juni.

Skriv tabellbeskrivning här

Betygsnivån för eleverna i särskolan

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

0,2 betygssteg bättre

Definition

Betygsnivån för de elever som fått betyg vid läsåret slut jämförs med betygen ett år tidigare. Betygen får värde mellan 1-5 och ett medelvärde för alla satta betyg beräknas. Detta värde jämförs med denna grupp av elevers betyg ett år tidigare. Skillnaden i dessa värden utgör uppföljningsmåttet. Beräknas i juni 2018.

Skriv tabellbeskrivning här

Betygsnivå och genomströmning på eleverna på JN-gymnasiet

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

Över 95 %

Definition

Dels andelen elever med slutbetyg från JN gymnasiet inom (4 år) jämförs med resultatet i riket. Dels genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångs elever jämförs med betygspoängen för eleverna på yrkesprogram i riket. De två delarna väger lika. 100 % innebär samma resultat som i riket. Mindre än 100 % innebär sämre resultat än i riket. Uppgifterna hämtas från Skolverkets datasamling Siris. Uppgifterna för eleverna som gick ut i juni publiceras i december. Som jämförelsevärdet för riket är används uppgift från föregående år.

Skriv tabellbeskrivning här

Andel som slutför utbildningar inom KOMVUX och SFI

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

100 %

Definition

Snittet av andelen elever som slutför kurser på KOMVUX (kommunala vuxen skolan) och andel elever som godkänts SFI (svenska för invandrare) jämfört med andelen för riket. Resultaten för riket hämtas från Skolverkets kommunblad som utkommer i september. De två delarna väger lika. Som jämförelsevärdet för riket används uppgift från föregående år. 100 % innebär samma resultat som i riket. Mindre än 100 % innebär sämre resultat än i riket.Ekonomi

Skriv tabellbeskrivning här

Kommunens resultat ska uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (exklusive realisationsvinster från exploateringsverksamheten)

2016

1,3 %

2017

4,3 %

Önskat läge

Över 2,5 %

Definition

Resultaträkningen i kommunens årsredovisning.
Skriv tabellbeskrivning här

Kommunens låneskuld får maximalt uppgå till 250 mkr under åren 2018-2020

2016

144,4 mkr

2017


Önskat läge

Under 225 mkr

Definition

Balansräkningen i kommunens årsredovisning.

Skriv tabellbeskrivning här

Kommunens borgensåtagande får uppgå till maximalt 2 210 mkr under åren 2018-2020 och ska på sikt minska

2016

2118,5 mkr

2017


Önskat läge

Under 2160 mkr

Definition

Balansräkningen i kommunens årsredovisning.

Skriv tabellbeskrivning här

Kommunens skattesats i jämförelse med genomsnittet i angränsade kommuner, Örebro, Hallsberg och Lekeberg

2016

-0,64 %

2017

-0,18 %

Önskat läge

Under 0 %

Definition

Kommunala skattesatser i Örebro, Hallsberg och Lekeberg. Ett minusresultat i jämförelsen visar att Kumla har lägre skatt än grannkommunernas genomsnitt.

Skriv tabellbeskrivning här

Nämndernas samlade resultat ska vara minst noll

2016

+4,4 mkr

2017

-12 mkr

Önskat läge

Över +1 mkr

Definition

Driftbudgetavräkning i kommunens årsredovisning

Skriv tabellbeskrivning här

Andel inköp med ramavtal

2016

92,6 %

2017

93 %

Önskat läge

95 %

Definition

Utvalda konton (enligt särskild lista) där ramavtal finns men där upphandlingsansvarig bedömer att inköp av andra leverantörer förekommer frekvent. Driftredovisning och inköp av extern leverantör exklusive de kommunala bolagen. Urvalet av leverantörsfakturor bokförda det andra halvåret granskas.

Skriv tabellbeskrivning här

Miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader (enligt miljöstyrningsrådets kriterier)

2016


2017

Mäts 2018

Önskat läge

70 %

Definition

Kriterier finns hos Upphandlingsmyndigheten, där det tillhandahålls en databas med rekommendationer och kravspecifikationer för mängder av olika upphandlingar. Stickprov görs på helårsbasis.


Medarbetare

Skriv tabellbeskrivning här

Andelen chefer som är kvinnor i relation till andelen kvinnliga anställda inom Kumla kommun

2016

95 %

2017

95 %

Önskat läge

90-110 %

Definition

Andel kvinnliga chefer av totala antalet chefer dividerat med antal kvinnliga anställda av totalt anställda den 31 december.
Skriv tabellbeskrivning här

Den totala sjukfrånvaron för de anställda inom Kumla kommun

2016

8,7 %

2017

8,3 %

Önskat läge

Under 3 %

Definition

Mäts genom all sjukfrånvarotid relaterat till den totalt planerade arbetstiden för samtliga arbetstagare. Statistik från personalsystemet PersonecP

Skriv tabellbeskrivning här

Upplevelsen av Hållbart medarbetarenagemang hos de anställda inom Kumla kommun

2016

77

2017

76

Önskat läge

Ökning med 2 enheter

Definition

Svar på frågeställningar angående hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarundersökningen. Det nya måttet mäts genom 3 stycken delindex; motivation, ledarskap och styrning. Avser det sammanvägda värdet för hela kommunen.

Skriv tabellbeskrivning här

Andelen heltidsarbetande av de anställda inom Kumla kommun

2016

77 %

2017

81 %

Önskat läge

90 %

Definition

Mäts genom att andelen heltidsanställda av samtliga månadsanställda beräknas. Sker årligen den 1 november. Statistik från personalsystemet PersonecP.