Målstyrning

Bowlingklot och käglor

Här får du information om hur vi i Kumla kommun arbetar för att höja kvaliteten i våra verksamheter utifrån våra givna förutsättningar.

Varje nämnd har arbetat fram relevanta mål och mått utifrån sin egen verksamhet, och alla nämnderna har mål som handlar om kvalitet i kärnverksamheten, demokrati och dialog samt service och tillgänglighet.

I grund och botten handlar det om vad en medborgare kan förvänta sig från kommunens verksamheter, och det är de tre inriktningar som Kumla ska fokusera på för att komma närmare vår vision.

Kommunfullmäktige har även mål och mått för hur det går för Kumla som plats och för kommunens ekonomi och personal.

För att hålla ett öga på att det går åt rätt håll följer vi upp måluppfyllelsen i kommunfullmäktiges delårsbokslut och bokslut varje år. Varje mått har ett gränsvärde där vi känner oss nöjda, som vare sig ska kännas för enkelt eller för svårt att uppnå.

Affärsdrivande verk

Våra medborgare och kunder ska vara nöjda med service, bemötande och tillgänglighet i det kontakter de har med förvaltningen

Mått kopplat till målet: Kundnöjdheten gällande återvinningscentralen.

Definition av mått: Uppföljningsmåttet ingår i SKLs medborgarundersökning som Kumla deltar i jämna år; 2020, 2022 osv.

Önskat läge: Över 7,5 poäng.

2018: 7 poäng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medborgarna ska ha tillgång till vatten av bra kvalitet

Mått kopplat till målet: Kvaliteten på kommunalt dricksvatten.

Definition av mått: Lagen anger bland annat att en allmän VA-anläggning ska drivas så att den uppfyller krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa. Vattenkvaliteten säkerställs genom interna rutiner enligt vilka 500 vattenprov tas årligen. Prov tas enligt rutinerna såväl i vattenverket, på därifrån utgående vatten samt vid provtagningspunkter i nätet. Prov tas även om en kund har eller misstänker problem med vattnet.

Önskat läge: Ingen anmärkning.

2019: 1 anmärkning.

Kommunstyrelsen

Vi ska se till att invånarna i Kumla har bra kommunikationskanaler till förvaltningar och nämnder

Mått kopplat till målet: Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i Kumlas utveckling.

Definition av mått: Delaktighetsindex som utgörs av självskattning av 18 frågor inom områdena Tillgänglighet och Medborgardialog. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras på 18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. Källa: Egen undersökning (kansliavdelningen) i regi av SKL.

Önskat läge: Medelvärdet för Sveriges kommuner.

2019: -23 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förvaltningen ska leverera god service och ett gott bemötande till medborgarna

Mått kopplat till målet: Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga.

Definition av mått: KKiK mått 2 och 3. Mått 2 visar andelen av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får direkt svar på frågan. Under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel. Mått 3 visar andelen av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån tre nivåer; god, medelgod och dålig. Källa: Undersökning av externt företag i regi av SKL.

Önskat läge: Topp 10 i Sverige.

2019: Plats 11.

 

Mått kopplat till målet: Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen.

Definition av mått: KKiK mått 2 och 3. Mått 2 visar andelen av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får direkt svar på frågan. Under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel. Mått 3 visar andelen av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån tre nivåer; god, medelgod och dålig. Källa: Undersökning av externt företag i regi av SKL.

Önskat läge: Topp 10 i Sverige.

2019: Plats 31.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi ska erbjuda bra digital service till medborgare och företag och använda digitala stöd i vår utveckling

Mått kopplat till målet: E-blomlådan.

Definition av mått: E-blomlådan är en självskattning på 88 punkter om vilka förutsättningar kommunen har för att arbeta med digitalisering och vilka digitala tjänster som erbjuds. Eblomlådan kan göras när som helst under året, och utförs av en utvecklare på förvaltningen.

Önskat läge: Alla 8 områden uppfylls till 75 procent.

2019: 7 av 8 områden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi ska vara mer tillgängliga internt och vår servicenivå ska öka

Mått kopplat till målet: Egna enkätundersökningar inom organisationen, avseende it -avdelningen.

Definition av mått: Enkätundersökning till berörd personal genomförs en gång/år. Enkäten avser att mäta hur nöjd medarbetare och chefer är med servicen som avdelningarna ger. Syftet med mätningen är att identifiera eventuella brister och åtgärda dem.

Önskat läge: Över 80 procent.

2019: 76 procent.

 

Mått kopplat till målet: Egna enkätundersökningar inom organisationen, avseende ekonomiavdelningen.

Definition av mått: Enkätundersökning till berörd personal genomförs en gång/år. Enkäten avser att mäta hur nöjd medarbetare och chefer är med servicen som avdelningarna ger. Syftet med mätningen är att identifiera eventuella brister och åtgärda dem.

Önskat läge: Över 85 procent.

2019: 80 procent.

 

Mått kopplat till målet: Egna enkätundersökningar inom organisationen, avseende personalavdelningen.

Definition av mått: Enkätundersökning till berörd personal genomförs en gång/år. Enkäten avser att mäta hur nöjd medarbetare och chefer är med servicen som avdelningarna ger. Syftet med mätningen är att identifiera eventuella brister och åtgärda dem.

Önskat läge: Över 85 procent.

2019: 84 procent.

 

Mått kopplat till målet: Egna enkätundersökningar inom organisationen, avseende kansliavdelningen.

Definition av mått: Enkätundersökning till berörd personal genomförs en gång/år. Enkäten avser att mäta hur nöjd medarbetare och chefer är med servicen som avdelningarna ger. Syftet med mätningen är att identifiera eventuella brister och åtgärda dem.

Önskat läge: Över 85 procent.

2019: 68 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi ska skapa förutsättningar för våra medborgare att komma in på arbetsmarknadena

Mått kopplat till målet: Andel som börjar arbeta eller studera vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet.

Definition av mått: Detta mått kontrolleras på helårsbasis, ingår i KKIK och återfinns i Kolada. Det som undersöks är hur väl deltagarna i åtgärderna har rustats med färdigheter för att komma vidare till arbete och studier.

Önskat läge: Medelvärdet för Sveriges kommuner.

2019: -20 procent.

Kultur- och fritidsnämnden

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp och Ung Fritids verksamhet ska ge barn och ungdomar verktyg att öka sin delaktighet i att utöva sina intressen och hantera sina liv på bästa möjliga sätt

Mått kopplat till målet: Upplevelsen av delaktighet, inflytande och ansvarstagande på Ung Fritids mötesplatser.

Definition av mått: Enkätundersökning KEKS. Index baseras på frågeställningarna: ”Personalen uppmuntrar mig att komma med idéer och förslag”; ”Personalen brukar uppmuntra mig att ta ansvar för aktiviteter”; ”Jag har varit med på möten där vi ungdomar tagit beslut/bestämt om saker som rör verksamheten”; ”Har varit med och planerat någon aktivitet”; ”Har varit med och tagit ansvar när någon aktivitet genomförts”. Index anger den andel som svarat "Stämmer alltid" och "Stämmer oftast" på respektive fråga.

Önskat läge: Över 55 procent.

2019: 43 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det ska finnas goda förutsättningar för föreningarna att utveckla sina idrottsverksamheter

Mått kopplat till målet: Nöjdhetsgraden med öppettiderna vid kommunens idrottsoch motionsanläggningar.

Definition av mått: Fråga i SCB:s Medborgarundersökning 2020: ”Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?”

Önskat läge: Över 7 poäng.

2019: 6,9 poäng.


Mått kopplat till målet: Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare, 7-20 år.

Definition av mått: Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd).

Önskat läge: Över 26 procent

2018: 24 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mötesplatserna är centrala för att ge kommuninvånare möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid i olika former, de kan vara fysiska eller digitala och kännetecknas av rekreation, upplevelse, kreativitet, lärande, delaktighet och fysisk aktivitet samt vara tillgänglig för alla

Mått kopplat till målet: Antal föreningar som söker föreningsbidrag.

Definition av mått: Intern statistik (idrottsföreningar, kulturföreningar samt fritidsföreningar).

Önskat läge: Över 45.

2019: 45.


Mått kopplat till målet: Antal besök på Ung Fritids mötesplatser.

Definition av mått: Intern statistik som kontrolleras på helårsbasis. Siffrorna bygger på att besökarna skriver in sig digitalt på mötesplatserna.

Önskat läge: Över 12 500.

2018: 9 216.


Mått kopplat till målet: Antal besök i Kumla sjöpark.

Definition av mått: Intern statistik över antal besök på sjöparken (besöksmätare).

Önskat läge: Över 100 000.

2019: 135 000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunens parker och grönområden ska hålla hög standard och uppmuntra till utevistelse och aktivitet

Mått kopplat till målet: Andel unga som är ute i naturen, skogen, grönområden eller på sjön.

Önskat läge: Över 70 procent.

2020:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biblioteket ska vara en del av det livslånga lärandet dit alla invånare känner sig välkomna på lika villkor. Det läsfrämjande arbetet med barn och ungdomar ska prioriteras och utvecklas

Mått kopplat till målet: Nöjdhetsgraden med biblioteksverksamheten.

Definition av mått: Fråga i SCB:s Medborgarundersökning 2020: ”Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten?”.

Önskat läge: Över 8,4 poäng.

2019: 8,2 poäng.


Mått kopplat till målet: Antal utlånade medier till barn och unga.

Definition av mått: Intern statistik över böcker som lånats ut till medborgare som är under 18 år.

Önskat läge: Över 25 000.

2020:

Myndighetsnämnden

Våra medborgare och kunder ska känna sig trygga med de demokratiska processerna och att all handläggning av ärenden inom förvaltningen sker rättssäkert och enligt likställighetsprincipen

Mått kopplat till målet: Antalet överklagade ärenden där formella fel har gjorts.

Definition av mått: De myndighetsutövande verksamheterna (bygglov, bostadsanpassningsbidrag samt miljö- och hälsoskyddstillsyn) följer upp de ärenden som överklagas och tar del och lärdom av den rättsliga bedömningen. Antal överklagade ärenden där formella fel har gjorts rapporteras i samband med årsbokslut av berörda enhetschefer.

Önskat läge: Inga formella fel.

2019: 2 fel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Företag som är i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara nöjda med förvaltningens myndighetsutövning och service

Mått kopplat till målet: Nöjdheten hos de företag som kommit i kontakt med förvaltningens myndighetsutövning.

Definition av mått: Uppföljningsmåttet ingår i de undersökningar som genomförs av Business Region Orebro, BRO. Målvärde och mätvärde till uppföljningen hämtas från BRO-rapporten. 

Önskat läge: Över 80 procent.

2019: 79 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Våra medborgare och kunder ska vara nöjda med service, bemötande och tillgänglighet i de kontakter de har med förvaltningen

Mått kopplat till målet: Nöjdheten med förvaltningens e-tjänster.

Definition av mått: Grunden till urvalet är samtliga e-tjänster inom nämndens ansvarsområde som omnämns i E-blomlådan. Mätningen utformas på en skala 1-4, (röd, orange, gul, grön) och resultatet beräknas genom att (i linje med vissa mätningar inom t.ex. KKIK) använda andelen av maxpoäng. Varje svar är värt 1, 2, 3 eller 4 poäng, och har 100 ärenden kommit in via e-tjänsten är maxpoängen därmed 400 poäng. Har e-tjänsten sammanlagt plockat t.ex. 297 poäng är andelen alltså 74%. För att minimera hur skillnader i ärendevolymer påverkar utfallet i det samlade betyget beräknar vi först varje e-tjänst för sig och tar sedan ett medelvärde av e-tjänsternas respektive andelar av sina maxpoäng.

Önskat läge: Över 80 procent.

2020:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunens kontroll och rådgivning är verktyg för trygga livsmedel och en säker kemikaliehantering

Mått kopplat till målet: Är planen för livsmedelskontroll fullföljd.

Definition av mått: Miljökontoret har en checklista över vad som bör hinnas med under ett år, och uppfyllelsen beräknas därmed genom att bocka av vad som gjorts och se hur stor andel det kommer upp i.

Önskat läge: Över 90 procent.

2019: 91 procent.

Nämnd för livslångt lärande

Verksamheterna ska ha god dialog med vårdnadshavarna

Mått kopplat till målet: Vårdnadshavarnas nöjdhet med information och dialog på sina barns förskola.

Definition av mått: Andelen vårdnadshavare med barn i förskolan som svarar att de instämmer helt/till stora delar i: ”Jag känner mig delaktig så mycket jag önskar i förskolans verksamhet”; ”Jag får bra återkoppling på mitt barns utveckling från förskolan”; ”Jag är nöjd med hur verksamheten i sin helhet fungerar vid mitt barns förskola”. Enkäten besvaras av vårdnadshavare med barn födda 2014 och 2016 i mars 2020.

Önskat läge: Över 85 procent.

2019: 77 procent.

 

Mått kopplat till målet: Vårdnadshavarnas nöjdhet med information och dialog på sina barns fritidshem.

Definition av mått: Andelen vårdnadshavare med barn på fritidshem som i en enkät svarar att de instämmer helt/till stora delar i: ”Jag har fått den information jag behöver om fritidshemmets verksamhet”; ” När jag har kontakt med mitt barns fritidshem blir jag väl bemött”; ”Jag får bra återkoppling på mitt barns utveckling från förskolan”; ”Jag är nöjd med hur verksamheten i sin helhet fungerar vid mitt barns fritidshem”. Enkäten går till vårdnadshavare med barn i förskoleklass och årskurs två i mars 2020.

Önskat läge: Över 85 procent.

2019: 75 procent.

 

Mått kopplat till målet: Vårdnadshavarnas nöjdhet med information och dialog på sina barns skola.

Definition av mått: Andelen vårdnadshavare som i en enkät svarar att de instämmer helt/till stora delar i påståendena: ”Jag får bra information om skolans verksamhet”; ”Vid utvecklingssamtalen har jag haft bra samtal om mitt barns skolgång”; ”Jag är på det hela nöjd med mitt barns skola”. Enkäten går till vårdnadshavare med barn i årskurs två, fem och åtta i mars 2020.

Önskat läge: Över 85 procent.

2019: 77 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vårdnadshavare ska anse att Kumla kommun erbjuder en bra verksamhet

Mått kopplat till målet: Vårdnadshavarna är på det hela nöjda med verksamheten och bemötandet i förskola, fritidshem och grundskola.

Önskat läge: Över 85 procent.

2020:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förskolan och skolan i Kumla ska vara trygga verksamheter

Mått kopplat till målet: Vårdnadshavares upplevelse av förskolan som en trygg verksamhet.

Definition av mått: Föräldraenkät i april. Andel vårdnadshavare som svarar att de ”instämmer helt” eller ”instämmer till stora delar” i följande påståenden, ”Mitt barn känner sig trygg i förskolan” och ”Jag känner mig trygg när mitt barn är i förskolan”. Enkäten går ut till vårdnadshavare för två årsgrupper av barn på samtliga förskolor (2014 och 2016) i mars 2020.

Önskat läge: Över 92 procent.

2019: 90 procent.

 

Mått kopplat till målet: Elevernas upplevda trygghet i skolan, grundskolan.

Definition av mått: Elevenkät går i februari ut till alla elever i årskurs 5 och årskurs 8. Andel som till största delen eller helt håller med om påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan”. Redovisas som genomsnitt av årskurserna.

Önskat läge: Över 90 procent.

2019: 90 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolorna i Kumla ska ha hög måluppfyllelse

Mått kopplat till målet: Andelen elever i årskurs tre och sex som klarat de nationella proven.

Definition av mått: Uppgifter hämtas från Skolverkets databas, Siris. Sammanvägt värde av riksgenomsnittet för matematik, och svenska i årskurserna tre och sex samt engelska i årskurs sex i jämförelse med Kumlas sammanvägda genomsnitt. Gäller prov som genomförs under vårterminen 2020.

Önskat läge: Riksgenomsnittet.

2019: -0,90 procent.

 

Mått kopplat till målet: Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.

Definition av mått: Andel av eleverna som går ut årskurs nio som är behöriga till något yrkesprogram på gymnasiet ska öka. Uppgifter hämtas från Skolverkets databas Siris. Juni 2020.

Önskat läge: Över 90 procent.

2019: 81 procent.

 

Mått kopplat till målet: Betygsnivån för eleverna i särskolan.

Definition av mått: Betygsnivån för de elever som fått betyg vid läsåret slut jämförs med betygen ett år tidigare. Betygen får värde mellan 1-5 och ett medelvärde för alla satta betyg beräknas. Detta värde jämförs med denna grupp av elevers betyg ett år tidigare. Skillnaden i dessa värden utgör uppföljningsmåttet. Juni 2020.

Önskat läge: Öka med 0,2 betygssteg.

2019: +0,3 betygssteg.

 

Mått kopplat till målet: Andel elever som slutför utbildningar inom komvux och SFI.

Definition av mått: Snittet av andelen elever som slutför kurser på KOMVUX (kommunala vuxen skolan) och andel elever som godkänts SFI (svenska för invandrare) jämfört med andelen för riket. Resultaten för riket hämtas från Skolverkets kommunblad som utkommer i september. De två delarna väger lika. Som jämförelsevärdet för riket används uppgift från föregående år. 100 % innebär samma resultat som i riket. Mindre än 100 % innebär sämre resultat än i riket.

Önskat läge:

2019: 1,21.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har medborgardialog kring förändringar i den yttre miljön

Mått kopplat till målet: Antalet genomförda medborgardialoger.

Definition av mått: Vid årsskiftet kontrolleras i samråd med KLF och med hänsyn till de aktuella riktlinjerna för medborgardialog hur många dialoger som har skett under året.

Önskat läge: Över 5 dialoger.

2020:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Våra medborgare och kunder ska vara nöjda med service, bemötande och tillgänglighet i det kontakter de har med förvaltningen

Mått kopplat till målet: Kundnöjdhet hos elever i skolan gällande måltidsverksamheten.

Definition av mått: Statistik från egen enkätundersökning. Enkätundersökning riktad till elever i åk 5 och 8 om skolmatens kvalité. Undersökningen genomförs i oktober varje år. Via FLLs enkäter åk 5-8.

Önskat läge: Över 65 procent.

2019: 56 procent.

 

Mått kopplat till målet: Mat och måltidsmiljö inom särskilt boende.

Definition av mått: Detta mått kommer från den årliga nationella brukarundersökningen.

Önskat läge: Över 62 procent.

2020:

 

Mått kopplat till målet: Nöjdhet med förvaltningens e-tjänster.

Definition av mått: Grunden till urvalet är samtliga e-tjänster inom nämndens ansvarsområde som omnämns i E-blomlådan. Mätningen utformas på en skala 1-4, (röd, orange, gul, grön) och resultatet beräknas genom att (i linje med vissa mätningar inom t.ex. KKIK) använda andelen av maxpoäng. Varje svar är värt 1, 2, 3 eller 4 poäng, och har 100 ärenden kommit in via e-tjänsten är maxpoängen därmed 400 poäng. Har e-tjänsten sammanlagt plockat t.ex. 297 poäng är andelen alltså 74%. För att minimera hur skillnader i ärendevolymer påverkar utfallet i det samlade betyget beräknar vi först varje e-tjänst för sig och tar sedan ett medelvärde av e-tjänsternas respektive andelar av sina maxpoäng.

Önskat läge: Över 80 procent.

2019: 80 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samhällsbyggnadsnämnden ska aktivt arbeta med klimatanpassningar för en hållbar utveckling

Mått kopplat till målet: Antal ansökningar om statsbidrag/EU-bidrag för klimatanpassningar som förvaltningen gjort under året.

Definition av mått: Antalet kontrolleras av registrator vid årsskiftet.

Önskat läge: Över 5 ansökningar.

2020:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medborgarna ska uppleva att det är enkelt att välja miljöanpassade färdsätt

Mått kopplat till målet: Mängden ny cykelväg som motsvarar kraven i cykelplanen.

Definition av mått: Uppföljning sker genom att tekniska verksamheten inventerar förändringar på cykelvägsstandard eller byggnation av nya cykelvägar och redovisning sker i samband med årsbokslutet.

Önskat läge: Över 800 meter/år.

2019: 1 300 meter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommuninvånarna ska uppleva att gator, vägar och annan infrastruktur sköts och underhålls på ett effektivt sätt

Mått kopplat till målet: Kommuninvånarnas nöjdhet med underhåll och skötsel av gator och vägar.

Definition av mått: Kommuninvånarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med standarden på kommunens gator, vägar och cykelvägar. Uppföljningsmåttet ingår SCBs medborgarundersökning som utförs jämna år; 2020, 2022 osv.

Önskat läge: Över 6 poäng.

2018: 5,3 poäng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fler personer ska få möjlighet att leva och bo i Kumla

Mått kopplat till målet: Det finns en planberedskap för ett års produktion av lägenheter och/ eller småhus.

Definition av mått: Uppföljning görs av plan enheten av hur stor planberedskap för bostäder (småhus och lägenheter) som finns vid årets slut. Bedömning görs av hur många bostadsenheter som är möjliga i varje detaljplan.

Önskat läge: Över 250 potentiella bostäder.

2019: 600 bostäder.

Socialnämnden

Delaktighet vid myndighetsutövning

Mått kopplat till målet: Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras.

Definition av mått: Kumla kommun deltar i SKL: s nationella brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen, resultatet tas ur denna. Alla som har kontakt med IFO under året tillfrågas om de vill delta i undersökningen. Svaret lämnas på en femgradig skala, och mätningen gäller hur stor andel som lämnat sitt svar i de två mest positiva kategorierna.

Önskat läge: Över 90 procent.

2018: 93 procent.
2019: 91 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den upplevda delaktigheten hos våra brukare ska förstärkas

Mått kopplat till målet: Brukaren får bestämma om saker som är viktiga - daglig verksamhet inom LSS.

Definition av mått: Antal personer med boendestöd SoL som har svarat Ja på frågan ”Får du bestämma om saker som är viktiga?” dividerat med samtliga personer med boendestöd SoL som har besvarat frågan. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Önskat läge: Över 80 procent.

2020:


Mått kopplat till målet: Andelen uppföljda delaktighetsslingor utifrån handlingsplanen inom LSS-omsorgen samt inom vård och omsorg.

Definition av mått: Mäts varje år i slutet av december ur statistiken/dokumentationen som resursteamet för delaktighetsmodellen för. Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt för att stärka brukares möjligheter till inflytande och medverkan i frågor som berör dem. Modellen beskriver ett strukturerat arbetssätt som underlättar dialog mellan brukare och deras personal för att skapa ett konstruktivt och utvecklande samarbete.

Önskat läge: Över 90 procent.

2018: 100 procent.
2019: 100 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kvaliteten i våra verksamheter enligt våra värdighetsgarantier och med stöd av olika kvalitetsregister

Mått kopplat till målet: Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök.

Definition av mått: Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde (U31402). Genomsnittligt antal dagar från första kontakten för ansökan vid nybesök, med socialtjänsten till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. Med första kontakt avses muntlig eller skriftlig kontakt angående ansökan om försörjningsstöd. Mätperiod är första halvåret. Källa: Egen undersökning i kommunen. Resultatet levereras i december via KKIK mått 9.

Önskat läge: Under 14 dagar.

2018: 13 dagar.
2019: 10 dagar.

 

Mått kopplat till målet: Brukare som har personlig assistans genom Kumla kommun känner sig trygga med alla sina assistenter.

Definition av mått: Antal personer med Personlig assistans som har svarat Alla på frågan ”Känner du dig trygg med dina assistenter?” dividerat med samtliga personer med personlig assistans som har besvarat frågan. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Önskat läge: Över 80 procent.

2020:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förbättrad livssituation efter kontakt med socialtjänsten

Mått kopplat till målet: Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen.

Definition av mått: Kumla kommun deltar i SKL: s nationella brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen, resultatet tas ur denna. Alla som har kontakt med IFO under året tillfrågas om de vill delta i undersökningen. Svaret lämnas på en femgradig skala, och mätningen gäller hur stor andel som lämnat sitt svar i de två mest positiva kategorierna.

Önskat läge: Över 80 procent.

2018: 71 procent.
2019: 59 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi ska tänka digitalt först - med människan i centrum

Mått kopplat till målet: Minska andelen lugnande mediciner hos dementa.

Definition av mått: Vid årsskiftet kontrolleras i systemet Appva hur många som fått lugnande mediciner under året.

Önskat läge: Under 29 personer.

2020:

 

Mått kopplat till målet: Överlämnande av läkemedel inom angiven period.

Definition av mått: Andelen överlämnanden som avviker från angiven tidsperiod tas ur systemet Appva vid årsskiftet.

Önskat läge: Över 85 procent.

2020:

Sydnärkes lönenämnd

Vi ska vara mer tillgängliga externt och internt och vår servicenivå ska öka

Mått kopplat till målet: Serviceenkät till alla chefer som berörs av löneenheten.

Önskat läge: Över 80 procent

2020:

Sydnärkes överförmyndarnämnd

Vi ska föra en dialog om vilken kunskap gode män behöver för att utföra sina uppdrag på bästa sätt

Mått kopplat till målet: Andelen som går de fördjupningsutbildningar som överförmyndarkansliet anordnar under året.

Önskat läge: Öka med minst 10 procent.

2020:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kansliet ska erbjuda det stöd som gode männen behöver för sitt uppdrag

Mått kopplat till målet: Servicecenkät om stödfunktionerna till alla goda män.

Önskat läge: Över 80 procent

2020:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det ska alltid finnas tillräckligt många gode män

Mått kopplat till målet: Antal nya gode män klara för uppdrag under året.

Önskat läge: Över 25 nya.

2020:


Övergripande

Invånare, brukare och medarbetare ska ha möjlighet till ett aktivt deltagande för att öka befolkningens delaktighet och stärka medborgarnas demokratiska inflytande

Mått kopplat till målet: Upplevelsen av delaktighet och inflytande hos kommunens invånare.

Definition av mått: SCB:s medborgarundersökning Nöjd-Inflytande-Index (sammanvägt värde del C fråga 1-4; kontakt med politiker, tillgång till information, grad av påverkan och förtroende för politiker och tjänstemän). NII mäter hur medborgarna ser på sin inblick i och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Önskat läge: Över index 50.

2019: 44


Mått kopplat till målet: Tid från inlämnande till beslut av medborgarinitiativ.

Definition av mått: Genomsnittstiden från inlämnande till beslut för samtliga behandlade och beslutade medborgarförslag under föregående år. Samtliga medborgarförslag som beslutats om under aktuellt år söks fram i diariet alternativt i databasen (sökord: beslut samt medborgarförslag). Sedan noteras manuellt datum då förslaget inkom, datum för beslut samt hur många dagar det är däremellan. Sedan räknas snittet fram i antal dagar (antal dagar totalt genom antalet beslutade medborgarförslag), snittet ger resultatet på uppföljningsmåttet. Måttet avser spegla möjligheten för medborgare till ett aktivt deltagande samt effektiviteten av administrationen att handlägga medborgarförslag. Det kan också användas som ett komplement till rapporteringen av obesvarade medborgarförslag och motioner.

Önskat läge: Under 120 dagar.

2019: 161

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kumla kommun använder sina ekonomiska resurser på ett ansvarsfullt och produktivt sätt

Mått kopplat till målet: Kommunens resultat ska uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (exklusive realisationsvinster från exploateringsverksamheten).

Definition av mått: Resultaträkningen i kommunens årsredovisning.

Önskat läge: Över 2,5 procent.

2019: 4,20 procent.


Mått kopplat till målet: Kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 250 mkr.

Definition av mått: Balansräkningen i kommunens årsredovisning.

Önskat läge: Under 225 mkr.

2019: 150 mkr.


Mått kopplat till målet: Kommunens borgensåtagande får uppgå till maximalt 2 210 mkr och ska på sikt minska.

Definition av mått: Balansräkningen i kommunens årsredovisning.

Önskat läge: Under 2 160 mkr.

2019: 1 899 mkr.


Mått kopplat till målet: Kommunens skattesats i jämförelse med genomsnittet i angränsade kommuner, Örebro, Hallsberg och Lekeberg.

Definition av mått: Kommunala skattesatser i Örebro, Hallsberg och Lekeberg.

Önskat läge: Lägre skatt.

2019: -0,18.


Mått kopplat till målet: Nämndernas samlade resultat ska vara minst noll.

Definition av mått: Driftbudgetavräkning i kommunens årsredovisning.

Önskat läge: Över 1 mkr.

2019: 19,2 mkr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medarbetarna upplever Kumla kommun som en god arbetsgivare och trivs på sina arbetsplatser

Mått kopplat till målet: Den totala sjukfrånvaron för de anställda inom Kumla kommun.

Definition av mått: Mäts genom all sjukfrånvarotid relaterat till den totalt planerade arbetstiden för samtliga arbetstagare. Statistik från personalsystemet Personec.

Önskat läge: Under 5 procent.

2019: 7,10 procent.


Mått kopplat till målet: Antalet medarbetare per chef, ej över 30 eller under 10.

Definition av mått: Antalet medarbetare per chef kontrolleras vid årsskiftet i Personec.

Önskat läge: Över 70 procent inom spannet.

2018: 54 procent.


Mått kopplat till målet: Upplevelsen av Hållbart medarbetarenagemang hos de anställda inom Kumla kommun, HME i medarbetarenkäten.

Definition av mått: Svar på frågeställningar angående hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarundersökningen. Det nya måttet mäts genom 3 stycken delindex; motivation, ledarskap och styrning. Avser det sammanvägda värdet för hela kommunen och uppdelat per förvaltning.

Önskat läge: Över index 80.

2019: Index 78.


Mått kopplat till målet: Andelen heltidsarbetande av de anställda inom Kumla kommun.

Definition av mått: Mäts genom att andelen heltidsanställda av samtliga månadsanställda beräknas. Sker årligen den 1 november. Statistik från personalsystemet Personec.

Önskat läge: Över 90 procent.

2019: 83,90 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kumla kommun erbjuder god vård, omsorg och stöd samt arbetar förebyggande i alla verksamhet

Mått kopplat till målet: Andel kommuninvånare i sysselsättning.

Definition av mått: Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd av befolkningen 16-64 år mäts enligt Arbetsförmedlingens statistik årligen den 31 december.

Önskat läge: Över 96 procent.

2019: 94,80 procent.


Mått kopplat till målet: Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar, andel (%).

Definition av mått: Här mäts andelen skyddsbehövande och anhöriga till skyddsbehövande i åldern 20-25 som helt saknar sysselsättning; alltså varken förvärvsarbetar eller är registrerade i någon skolform (även SFI räknas) under höstterminen. Med skyddsbehövande och deras anhöriga avses personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar. Personerna kan ha bott i Sverige både kortare och längre tid. Statistik från Kolada, fokusområde integration.

Önskat läge: Under 20 procent.

2019: 17,30 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kumla kommun är en miljövänlig och trygg kommun som satsat på hållbara alternativ och nya tekniska lösningar

Mått kopplat till målet: Medborgarnas upplevelse av trygghet i Kumla kommun.

Definition av mått: SCB:s medborgarundersökning (del A7). Trygghetsindex baseras på ett sammanvägt resultat av tre frågor som ställts till medborgarna kring utomhusmiljöer kvällstid, oro för hot och våldsbrott och oron för inbrott i hemmet.

Önskat läge: Över index 55.

2019: Index 53.

 

Mått kopplat till målet: Antal anmälda brott i Kumla kommun.

Definition av mått: Statistik från BRÅ på helårsbasis, samtliga brott anmälda under året.

Önskat läge: Under 1 900.

2018: 1 909.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kumla kommun har en utvecklad infrastruktur och ett brett utbud av attraktiva boendeformer samt underlättar för företagande

Mått kopplat till målet: Befolkningsökningen i kommunen.

Definition av mått: SCB:s befolkningsstatistik, finns tillgängligt andra veckan i februari.

Önskat läge: Öka med över 250.

2019: 98.

 

Mått kopplat till målet: Företagsklimatet i Kumla kommun.

Definition av mått: Svenskt Näringslivs företagsklimats ranking. Ny ranking baserad på företagsenkäter släpps årligen i september. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens uppfattning om ”Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen”. Den frågan utgör en tredjedel av rankingen. De frågor som var och en utgör 1/18 av rankingen är: Service till företagen, Tillämpning av lagar och regler, Konkurrens från kommunens verksamheter samt Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens. Fem delfrågor om attityder utgör tillsammans 1/18 och två infrastrukturfrågor utgör ytterligare 1/18.

Önskat läge: Plats 75 eller högre.

2019: Plats 106.

 

Mått kopplat till målet: Bostadsproduktion i Kumla kommun.

Definition av mått: Statistik över färdigställda bostäder i nyproducerade lägenheter och småhus per kommun och år. Statistik från Statistikdatabasen SCB/Boverket.

Önskat läge: Nyproduktion som är 10 procent större.

2019: -70 procent.

 

Mått kopplat till målet: Arbetsplatser i Kumlas näringsliv.

Definition av mått: Statistik tar från SCB (RAMS) och urvalet är arbetstillfällen inom aktiebolag och övriga bolag, ej offenliga arbetstillfällen.

Önskat läge: 4 300.

2017: 4 205
2018: 4 031