Nämnder och kommunala bolag

I bilagen Nämnder och kommunala bolag presenteras ansvarsområden, händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse men också förväntad utveckling framåt.