Verksamheter

Ingress

Brödtext

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen redovisade ett överskott på 2,1 mkr mot budget. Orsaken var främst lägre personalkostnader än beräknat på grund av vakanta tjänster och sjukskrivningar.

Kommunledningsförvaltningens måluppfyllelse uppgick till 53 procent för de 13 granskade uppföljningsmåtten.

Ett stort arbete under året var att förbereda kommunen för det nya dataskyddsdirektivet GDPR.

Viktiga händelser:

 • Kommunen uppgraderade sina system till Windows 10.
 • Utvärderingen Kommunkompassen genomfördes tillsammans med SKL. Kommunkompassen resulterar i en värdefull rapport som ger kommunen bättre underlag till styrning och interna samarbeten.
 • Kursen ”Framtida ledare” hölls, där ett antal medarbetare fått utbildning i hur det är att leda kommunal verksamhet.
 • Förvaltningen arbetade med förberedelser för att kunna följa det nya dataskyddsdirektivet GDPR.
 • Kommunen beslutade att införa programmet Digitala Kumla 2025, som ett stöd i att utveckla verksamheterna med hjälp av digitala verktyg.

Måluppfyllelse

Kommunledningsförvaltningen hade 13 uppföljningsmått och en total måluppfyllelse på 53 procent. 

Mobiltelefon

Sydnärkes lönenämnd

Nämnden höll sin budget under året.

Verksamheten under året omfattade införande av nya dataprogram och arbete med att införa likartade lönerutiner för alla kommuner som nämnden arbetar för.

Viktiga händelser:

 • Visma Windows infördes i verksamheten.
 • Två uppgraderingar av lönesystemet har möjliggjort mer arbete via webben för arbetstagare.
 • Inköp av modulen Kostnadskontroll för att underlätta för chefer.

Måluppfyllelse

Nämndens mål, som är att ge kunderna och deras anställda rätt lön i rätt tid, har uppnåtts till 99,6 procent. Nämnden har även genomfört utbildningar till chefer enligt planen. 

Almanacka

Samhällsbyggnadsnämnd och myndighetsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på 2,2 mkr mot budget. Orsaken är lägre intäkter än beräknat.

Samhällsbyggnadsnämnden måluppfyllelse uppgick till 67 procent för de 20 granskade uppföljningsmåtten, inkluderat teknisk verksamhet, VA-verksamhet och renhållning.

Flera större byggprojekt blev klara och kommunen har sålt flera tomter där det ska bli bostäder framöver. Bevattningsförbud infördes på grund av låga vattennivåer i Tisaren.

Viktiga händelser:

 • En ny e-tjänst för felanmälan i fastigheterna har införts, och kundnöjdheten ökade med över 17 procentenheter jämfört med 2016, från 61 till 78 procent.
 • Intresset för bostadsbyggande har varit rekordstort. Flera större tomter har anvisats till olika bygg herrar, som kvarteret Rörläggaren (40 lägenheter), Gladan/Rapphönan (74 lägenheter), Päronet (16 lägenheter) och Krikonet (17 lägenheter).
 • Arbetet med kommunens nya miljöprogram startade under hösten. Programmet omfattar alla kommunens förvaltningar och de helägda kommunala bolagen, och ska gälla från 2019.
 • Flera stora byggprojekt blev klara. I augusti invigdes resecentrum och stationshuset öppnades för allmänheten. Tillbyggnaden av Stene skola blev klar och vård- och omsorgsboendet Akvarellen med 60 nya bostäder invigdes under hösten.
 • På grund av låga vattennivåer i Tisaren beslutade samhällsbyggnadsnämnden om bevattningsförbud. Förbudet upphävdes i december då Tisaren nått normala nivåer igen. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att säkra vattentillgången.
 • Förvaltningen påbörjade en större ombyggnad av reningsverket. Ombyggnaden är nödvändig för att uppfylla miljökrav och för att klara av en framtida vattenrening i den växande kommunen.

Måluppfyllelse

Samhällsbyggnadsnämnden hade 17 uppföljningsmått och de affärsdrivande verken hade 3 uppföljningsmått och en total måluppfyllelse på 67 procent.  

Vård- och omsorgsboendet Akvarellen

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 0,8 mkr mot budget.

Kultur- och fritidsnämndens måluppfyllelse uppgick till 70 procent för de 12 granskade uppföljningsmåtten.

Kumlas 75-årsfirande var en av årets stora händelser, utöver en mängd arrangemang och en fortsatt ökning av besök och gäster på Djupadalsbadet bad och camping.

Viktiga händelser:

 • Kumla fyllde 75 år och det firades med många arrangemang av kultur- och fritidsförvaltningen, bland annat föreläsningar, utställningar på biblioteket och i Sjöparkens Växthus, gratisbad, ljusvandring i Kumla stadspark och Kumlakalaset med Oscar Zia som dragplåster.
 • Tv-programmet Antikrundan spelade in två avsnitt i Kumla, med biblioteket som inspelningsplats. Avsnitten visades i SVT den 8 februari och 22 mars 2018.
 • Cyklingsmöjligheterna är en av Kumlas och regionens så kallade usp (unique selling points), som förstärktes ytterligare med en ny teknikbana för cykling i Kvarntorps friluftsområde.
 • Bevattningsförbudet ställde krav på kommunens uppfinningsrikedom för bevattningar och planteringar.
 • Djupadalsbadet bad och camping fortsatte öka och hade närmare 230 000 besökare till badet och 5 300 gästnätter på campingen.

Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden hade 12 uppföljningsmått och en total måluppfyllelse på 70 procent.  

Vård- och omsorgsboendet Akvarellen

Nämnd för livslångt lärande

Nämnd för livslångt lärande redovisade ett underskott på 4,6 mkr mot budget. Orsaken var främst att personalkostnaderna ökade i grundskolan, på grund av fler anställda och många vikarier.

Nämnd för livslångt lärandes måluppfyllelse uppgick till 52 procent för de 27 granskade uppföljningsmåtten.

Under året påbörjade förvaltningen arbetet med en ny förskola och förstärkte med flera nyanställningar inklusive ny förvaltningschef.

Viktiga händelser:

 • Nämnden rekryterade ny förvaltningschef och två nya verksamhetschefer.
 • Örebro universitets forskningsprojekt blev klart. Projektet handlade om att undersöka nyttan och resultatet av kommunens kvalitetsfrämjande aktiviteter.
 • Förvaltningen fortsatte med införandet av lärplattformen Infomentor.
 • Arbetet med den nya förskolan Sörby påbörjades.
 • Arbetsmiljöverket avslutade sin granskning.
 • Förvaltningen utökade personalen med fler förskolechefer och ett nytt förskolechefsområde och även med fler administratörer inom förskolan.
 • Malmens skola fick godkänt av Skolinspektionen.

Måluppfyllelse

Nämnd för livslångt lärande hade 27 uppföljningsmått och en total måluppfyllelse på 52 procent.  

Vård- och omsorgsboendet Akvarellen

Socialnämnden

Socialnämnden redovisade ett underskott på 8,2 mkr mot budget. En huvudsaklig orsak var vård och omsorgs stora underskott på grund av att verksamheten växte kraftigt, bland annat med ett nytt boende.

Socialnämndens måluppfyllelse uppgick till 77 procent för de 20 granskade uppföljningsmåtten.

Det nya vårdboendet Akvarellen blev färdigt under året och nämnden beslutade om ett nytt specialboende inom LSS.

Viktiga händelser:

 • Ett utslussningsboende för ensamkommande barn och unga gjordes om till ett stödboende enligt den nya nationella placeringsformen. Detta gjordes för att verksamheten för ensamkommande barn och unga ska motsvara den statliga ekonomiska ersättningen.
 • Nämnden har påvisat behovet av att bygga ett specialboende inom LSS. Detta boende ger personerna i målgrupp en boendeform som är anpassad efter deras behov, vilket förbättrar deras livskvalitet och personalens arbetsmiljö. Fler boendeplatser innebär en möjlighet att verkställa beslut om boende och dels därmed undvika eventuella viten samt avsluta kostsamma insatser med personlig assistans.
 • I juni fick förvaltningen ett föreläggande från Arbetsmiljöverket, att undersöka organisatoriska och sociala arbetsförhållanden i hemtjänsten, på grund av en anmälan till Arbetsmiljöverket*. Förvaltningen tog under hösten fram en plan för att göra utredningen.
 • Både Region Örebro län och länets kommuner arbetade för att säkra processen i och med införandet av Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i kraft 1 januari 2018. Kumla har Socialnämnden redovisade ett underskott på 8,2 mkr mot budget. En huvudsaklig orsak var vård och omsorgs stora underskott på grund av att verksamheten växte kraftigt, bland annat med ett nytt boende. Socialnämndens måluppfyllelse uppgick till 77 procent för de 20 granskade uppföljningsmåtten. Det nya vårdboendet Akvarellen blev färdigt under året och nämnden beslutade om ett nytt specialboende inom LSS. Ordförande: Gunnel Kask Förvaltningschef: Gabriella Mueller Prabin Antal månadsanställda: 795 tillsammans med vårdcentralen utarbetat en modell för att säkra att kommunen inte får ett utökat betalningsansvar till Region Örebro län.
 • I september stod det nya vård- och omsorgsboendet Akvarellen färdigt, med 20 platser som alla togs i bruk på grund av kön till vård- och omsorgsboende. Det minskade belastningen på hemtjänsten, kortade kön rejält och medförde även ökad genomströmning i korttidsverksamheten.
 • Önskad sysselsättningsgrad permanentades inom vård och omsorg. Även personal inom LSSomsorgen, exklusive personlig assistans, kan välja sin sysselsättningsgrad.

*Anmälan om brister i arbetsmiljö eller arbetstider kan göras enligt 6 kap. 6a § i arbetsmiljölagen, av t ex arbetstagare eller skyddsombud.

Måluppfyllelse

Socialnämnden hade 20 uppföljningsmått och en total måluppfyllelse på 77 procent.  

Vård- och omsorgsboendet Akvarellen