Sammanfattning

Antikrundan på Kumla bibliotek

Årets resultat: +81,3 miljoner kronor

Kommunens resultat för 2017 blev ett överskott på 81,3 miljoner, vilket var drygt 35 miljoner bättre än budgeterat. Överskottet mot budget bestod främst av realisationsvinster av tomtförsäljningar som gav 29 miljoner som kommunen investerat i gator och belysning.

Resultatet motsvarade 6,7 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det gör att kommunen med god marginal nådde målet på 1,5 procent per år under en treårsperiod. Snittet landade på 4,3 procent för hela treårsperioden.

Nämnderna redovisade däremot ett sammantaget underskott på drygt 12 miljoner. Störst underskott lämnade socialnämnden, följd av nämnd för livslångt lärande och samhällsbyggnadsnämnden. De andra nämnderna lämnade mindre överskott. Orsaken till underskotten var främst ökade personalkostnader.

Skatteintäkter och statsbidrag ökade med 86,7 mkr, eller 8,4 procent, främst beroende på skattehöjningen på 80 öre 2017 som gav 35 miljoner. Kostnaderna ökade med drygt 56 miljoner (3,9 procent), främst beroende på ökade personalkostnader med 73 miljoner.

Kommunen uppfyllde drygt 64 procent av målen 2017

Kumla kommun har en styrmodell med nio övergripande mål som mäts genom många olika mått på både övergripande nivå, nämndnivå och verksamhetsnivå. Den sammanlagda måluppfyllelsen 2017 var 64,5 procent, en bra bit över förra årets resultat på 58 procent. Kumla nådde helt (6) eller delvis (5) målen för de 16 kommunövergripande måtten, bland annat målet för det ekonomiska resultatet, tillgängligheten för medborgarna via e-post och telefon samt bostadsbyggande. Här redovisas några av de viktigaste mått som nämnderna uppfyllde:

  • Elevernas upplevelse av inflytande och delaktighet i skolarbetat (åk 5 och åk 8) ska öka (64 %)
  • Fler elever som är nöjda med skolmaten (66 %)
  • Antalet ej återaktualiserade barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen har ökat (95 %)
  • Fler brukare som är nöjda med hemtjänsten (91 %)
  • Ökad andel behöriga lärare i grundskolan (90 %)
  • Andelen elever med slutbetyg från JN-gymnasiet inom 3 år har ökat (45 %)
  • Tid i anläggning ska fördelas jämställt mellan flickor och pojkar (52 % resp. 48 %)
  • Andelen personbilar i kommunens ägo som är miljöklassade ska öka (79 %)
Stationshuset vid Kumla resecentrum

Nytt resecentrum samt vård- och omsorgsboende

I augusti invigdes Kumlas nya resecentrum och stationshus, som renoverats varsamt eftersom stationshuset är kulturminnesmärkt och väntsalen återfick sitt ursprungliga utseende. I resecentrumet finns numera taxi, frisersalong och ett café med uteservering mot det ombyggda stationstorget.

Vård- och omsorgsboendet Akvarellen invigdes under hösten med 60 nya bostäder och tillbyggnaden av Stene skola blev klar. Förskolan Sörby började byggas och ska bli klar i augusti 2018 med plats för omkring 100 barn.

Många nya bostäder är på gång i kommunen, som anvisat tomter till flera byggherrar med planer på både hyreslägenheter och bostadsrätter. Bland annat ska HSB bygga 40 nya lägenheter och Pekums pågående och planerade projekt ska ge totalt 140 lägenheter. Kumla Bostäder köpte också en fastighet vid torget, med 19 lägenheter och fyra lokaler, där målet är att fylla de tomma affärslokalerna för att göra torget mer levande.

Det gemensamma stadsnätet för Örebro och Kumla kommuner fortsatte byggas ut, med anslutningar till 1 000 hus/villor och omkring 100 flerfamiljshus och företag.

Tisarens låga vattennivåer tvingade fram ett beslut om bevattningsförbud. Förbudet upphävdes i december när vattennivåerna återgått till det normala. Men för att säkra vattentillgången i framtiden och se till att ha beredskap för liknande situationer har kommunen tagit fram en handlingsplan.

75-årsfirande och Digitala Kumla 2025

Kumlas 75-årsjubileum som stad firades med många arrangemang, från föreläsningar och utställningar i biblioteket och i Sjöparkens växthus till gratisbad, ljusvandring i stadsparken och Kumlakalaset med Oscar Zia som dragplåster.

Kommunen tog beslut om programmet ”Digitala Kumla 2025”, med syfte att utveckla digitala tjänster och verktyg, tänka ”digitalt först” och ta tillvara digitala möjligheter att effektivisera kommunens verksamheter och underlätta för medborgarna genom fler e-tjänster.

I övrigt kan nämnas att Kumla fått förbättrade cyklingsmöjligheter och att Djupadalsbadets bad och camping återigen slog nya besöksrekord.

Symbol för Kumla 75 år