Medarbetare

Kumla kommun fortsätter att vara en tillväxtkommun vilket gör att även verksamheterna växer och förändras för att möta medborgarnas behov. För att kunna trygga personalförsörjningen framöver är det viktigt att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs med sitt jobb.

Två händer bildar formen av ett hjärta

Anställda

Antalet anställda i kommunen ökade med 67 personer till 2 262. Ökningen beror på att kommunen växer och då ökar även behovet av service, skola, omsorg med mera. Av medarbetarna är 78 procent kvinnor och snittåldern var 43 år precis som 2016.

Förvaltning för livslångt lärande har flest anställda, 891 personer, och har minskat antalet anställda sedan 2016. Socialförvaltningen har vuxit mest i antal årsarbetare, 37 stycken. Av alla medarbetare var 1 745 tillsvidareanställda, en ökning från 73 procent 2016 till 77 procent 2017 vilket är positivt för Kumla kommun som arbetsgivare.

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjningen är en viktig strategisk fråga för att kunna möta utmaningarna när det gäller att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare då kommunens verksamheter växer. Under 2017 har personalavdelningen deltagit på alla förvaltningars ledningsgruppsmöten för att hjälpa förvaltningarna att utveckla egna kompetensförsörjningsplaner.

Under året har kommunen utvecklat arbetet med platsannonser på Facebook och Linkedin för att nå en bredare målgrupp vid rekrytering.

 

Ledarförsörjning

Kommunen erbjuder två olika ledarutvecklingsprogram. För första linjens chefer finns ”Det personliga ledarskapet” där åtta av kommunens chefer deltog 2017. För verksamhetschefer finns programmet ”Chefer som leder chefer” där en av verksamhetscheferna påbörjade utbildningen hösten 2017.

Under våren avslutades programmet ”Framtida ledare” där sju medarbetare från de olika förvaltningarna deltog. Programmet har utvärderats med gott resultat och sex av sju deltagare har gått vidare till ledaruppdrag.

Fem chefer har deltagit i en så kallad backstagegrupp som avslutades våren 2017. Gruppen träffades tio gånger med syfte att stärka cheferna i sin roll genom att erbjuda ett forum där chefer kan reflektera fritt tillsammans med andra chefer. Utvärderingen av backstagekonceptet visade att kommunen behöver erbjuda mer stöd i ledarskapet än traditionella ledarutbildningar.

Jämställdhet

Av Kumla kommuns anställda är könsfördelningen 78 procent kvinnor och 22 procent män. Det finns 13 av 108 kategoriserade yrken där könsfördelningen är jämn (inom spannet 60/40). Kommunen gör regelbundna lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.

En grupp som ligger lågt lönemässigt i förhållande till lika eller likvärdiga grupper är arbetsterapeuter, vilket kommunen ska rätta till.

Arbetsmiljö och hälsa

Under 2017 införde alla förvaltningar KIA, ett webbaserat system för att anmäla olycksfall och tillbud.

För att stärka det hälsofrämjande arbetet införde personalavdelningen rapportering av frisknärvaro som ett komplement till redovisningen av sjukfrånvaro. Socialförvaltningen genomförde ett hälsofrämjande projekt inom LSS-omsorgen där alla medarbetare som är 55 år och äldre bjöds in att delta i fyra träffar som anordnades av verksamhetschefen och en hr-specialist tillsammans med företagshälsovården. Efter deltagarnas egna önskemål handlade träffarna om stress, sömn, kommunikation samt fysisk aktivitet.

Frisknärvarotalet minskade något från 62,9 procent till 59,3 procent 2017. Alla medarbetare som har mindre än sex sjukdagar per år räknas som friska.

Sjukfrånvaron har ökat under flera år, men 2017 minskade den till 8,3 procent, en minskning med 0,43 procentenheter jämfört med 2016 (8,7 procent). På kultur- och fritidsförvaltningen och löneförvaltningen ökade sjukfrånvaron, hos övriga förvaltningar minskade den.