Kommunövergripande mål och styrsystem

I och med 2017 års bokslut har Kumla kommun använt sin nuvarande styrmodell fullt ut i fyra år.

Skylt med texten vision

Vision 2025

Styrmodellen baseras på kommunens vision om att Kumla kommun alltid ska sträva efter att vara lite bättre genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om invånarna och dra nytta av den närhet som finns.

Styrmodell och politiska prioriteringar

För att säkerställa att hela organisationen och alla verksamheter förstår visionen och arbetar efter den använder kommunen en styrmodell med nio politiska mål som mäts genom ett antal uppföljningsmått på både nämndnivå och kommunövergripande nivå.

Skriv tabellbeskrivning här

Nio politiska mål

Demokrati och dialog

Invånare, brukare och medarbetare ska ha möjlighet till ett aktivt deltagande för att öka befolkningens delaktighet och stärka medborgarnas demokratiska inflytande.

Service och tillgänglighet

Representanter för Kumla kommun ger en god service och gott bemötande och har en hög tillgänglighet för invånare, brukare och näringsliv.

Ekonomi

Kumla kommun använder sina ekonomiska resurser på ett ansvarsfullt och produktivt sätt.

Medarbetare

Medarbetarna upplever Kumla kommun som en god arbetsgivare och trivs på sina arbetsplatser.

Folkhälsa, vård och omsorg

Kumla kommun erbjuder god vård, omsorg och stöd samt arbetar förebyggande i all verksamhet.

Utbildning och livslångt lärande

I Kumla kommun prioriteras det livslånga lärandet där alla elever når godkända resultat och där kommunen värdesätter all form av kunskap.

Kultur och fritidsliv

Kumla kommun erbjuder ett brett och stimulerande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Miljö, trygghet och teknik

Kumla kommun är en miljövänlig och trygg kommun som satsar på hållbara alternativ och nya tekniska lösningar.

Boende, infrastruktur och näringsliv

Kumla kommun har en utvecklad infrastruktur och ett brett utbud av attraktiva boendeformer samt underlättar för företagande.

Målkedja med tre nivåer

Styrmodellen ger kommunen en målkedja med tre nivåer:

 • En vision
 • Nio politiska mål
 • Uppföljningsmått med målvärden

Alla mått ska tillsammans bidra till att Kumla kommun når visionen. Alla mål och mått ska gå att följa upp och/eller att mäta.

Exempel

Ett politiskt målomårde är service och tillgänglighet. Här finns ett uppföljningsmått som är kommunövergripande och som ser ut så här:

Tillgänglighet till kommunens representanter via e-post och telefon ska förbättras. 

Hur mäter vi detta?

Kumla kommun har i den nationella undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet visat fina resultet.

Resultatet förbättrades med 1 procentenhet, vilket innebär att ännu lite färre samtal behövde kopplas vidare från servicecenter. Resultatet var fortfarande mycket bra. Undersökningen innehåller dubbelt så många inkommande samtal som tidigare, vilket ger ett mer säkerställt resultat. 

Måluppfyllelse

Den sammanlagda måluppfyllelsen 2017 var 64,5 procent, en bra bit över förra årets resultat på 58 procent. Kumla nådde helt (6) eller delvis (5) målen för de 16 kommunövergripande måtten, bland annat målet för det ekonomiska resultatet, tillgängligheten för medborgarna via e-post och telefon samt bostadsbyggande.

Några av de viktigaste måtten som nämnderna uppfyllde var:

 • Elevernas upplevelse av inflytande och delaktighet i skolarbetat (åk 5 och åk 8) ska öka (64 %)
 • Fler elever som är nöjda med skolmaten (66 %)
 • Antalet ej återaktualiserade barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen har ökat (95 %)
 • Fler brukare som är nöjda med hemtjänsten (91 %)
 • Ökad andel behöriga lärare i grundskolan (90 %)
 • Andelen elever med slutbetyg från JN-gymnasiet inom 3 år har ökat (45 %)
 • Tid i anläggning ska fördelas jämställt mellan flickor och pojkar (52 % resp. 48 %)
 • Andelen personbilar i kommunens ägo som är miljöklassade ska öka (79 %)