Ekonomisk översikt

Som kommun är det viktigt att hushålla med resurserna och se till att kommuninvånarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Årets resultat

Årets resultat blev +81,3 mkr vilket var 35,3 mkr bättre än budgeterat. Av överskottet var 28,6 mkr realisationsvinster av tomtförsäljningar. Dessa intäkter har kommunen använt till att finansiera anläggningstillgångar som till exempel gator och belysning i samband med exploatering.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om finansiella mål för ekonomiskt resultat, budgetföljsamhet, skattesats och nyupplåning. Kommunen nådde alla mål utom målet om budgetföljsamhet.

Skriv tabellbeskrivning här

Resultatmål

Mål:

Kommunens resultat ska uppgå till i genomsnitt minst 1,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag per år under en treårsperiod.

Resultat:

Kommunens resultat uppgick till 4,4 procent i genomsnitt per år den senaste treårsperioden (2,8 procent exklusive reavinster från exploateringsverksamheten).

Skriv tabellbeskrivning här

Budgetföljsamhet

Mål:

Nämndernas samlade ekonomiska resultat ska vara minst noll, det vill säga i nivå med budget eller ett överskott.

Resultat:

Nämndernas resultat uppgick sammanlagt till –12,1 mkr.

Skriv tabellbeskrivning här

Skattesats

Mål:

Kommunens skattesats ska vara lägre än genomsnittet i angränsade kommuner (Örebro, Hallsberg och Lekeberg).

Resultat:

Kumla kommuns skattesats var 18 öre lägre än genomsnittet i angränsande kommuner.

Skriv tabellbeskrivning här

Nyupplåning


Mål:

Kommunens låneskuld får vara maximalt 250 mkr.

 

Resultat:

Under 2017 tog kommunen nya lån på 50 mkr. Det innebär att låneskulden nu är 175 mkr. Kommunfullmäktige har beslutat om nya finansiella mål som ska gälla från och med 2018.