Årsredovisning 2017

Sammanfattning

Här hittar du en sammanfattning av allt det som hänt i Kumla under 2017.

Fakta om Kumla

Antal invånare, mandatfördelning och skattesats. Bland annat.

Det är nu dags att summera kommunens verksamhet för 2017. Det görs i form av denna årsredovisning, som presenterar all kommunal verksamhet som bedrivs för kommunens medborgare.

Den viktigaste uppgiften kommunen har är att möta medborgare och företagare vid den punkt i livet som de behöver det på. Då ska man mötas av vår professionella och kompetenta personal, som vid det ögonblicket har just den personen i fokus.

2017 var det år som Kumla stad firade 75 år och det har gjorts med stort engagemang från kommunens personal och medborgare.

Årets resultat blev +81,3 mkr vilket var 35,3 mkr bättre än budgeterat. En stor del av överskottet kommer från intäkter av försäljning av tomter. De intäkterna har använts till att finansiera till exempel gator och belysning i samband med nya bostadsområden.

För första gången på fem år så redovisade nämnderna ett underskott. Den största delen stod nämnd för livslångt lärande och socialnämnden för. Deras verksamheter i form av vård, omsorg, skola och förskola är av stor betydelse för Kumlaborna i sin vardag. Behoven varierar över tid och är inte alltid i balans med de ekonomiska resurser som står till förfogande. Jag vill dock understryka vikten av att de budgetramar som läggs av kommunfullmäktige måste hållas. Det är avgörande för att vi även i framtiden ska kunna erbjuda en välfärd av hög kvalitet. Kommunstyrelsen har därför fattat ett beslut om att åtgärdsplaner för en ekonomi i balans ska tas fram av de två nämnderna.

Personalen är Kumla kommuns viktigaste resurs. Antalet sjukskrivna har ökat i Kumla precis som i så många andra kommuner och företag. Vi har tagit krafttag för att komma tillrätta med detta. Den negativa trenden har brutits och sjukskrivningarna börjar minska. Vi är stolta över detta, men absolut inte nöjda utan arbetet fortsätter. En annan viktig fråga är att fler, huvudsakligen kvinnor, vill och ska orka arbeta heltid. Man ska kunna leva på sin lön och tjäna ihop till en rimlig pension. Det är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv.

2017 var året som många i Mellansverige, däribland vi i Kumla, fick upp ögonen för att vårt viktigaste livsmedel vattnet kan vara ändligt. Tisaren, där vi hämtar vårt vatten, hade låga vattennivåer. Ett bevattningsförbud infördes. Kumlaborna gjorde ett bra arbete och minskade sin vattenförbrukning. Tack för er hjälp!

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete i alla våra verksamheter och i årsredovisningen går det att läsa om dem. Jag vill dock lyfta fram några av dem. I samtliga förvaltningar har det arbetats med att ta fram e-tjänster. Det är ett sätt för invånarna att möta kommunen vid tidpunkter när det passar, kanske kvällar och helger. Dessutom leder det till att mer tid finns för de personer som vill och behöver få en personlig kontakt. Lärplattformen Infomentor används för att säkerställa kvalitetsarbetet inom skolan. Den ger också oss vårdnadshavare en enklare ingång för att få kunskap om skolans arbete och hur det går för våra barn och elever. Inom delar av socialförvaltningens område kan kameraövervakning användas om personen så önskar. Det leder ofta till en bättre sömn- och livskvalitet, eftersom man slipper bli störd under natten.

Under året har det sålts rekordmånga tomter och markanvisningar har getts för att bygga nya lägenheter. Det är fantastiskt att många väljer att bo i vår kommun. Befolkningsökningen ställer stora krav på den offentliga servicen. Vi har under året färdigställt vård- och omsorgsboendet Akvarellen. Boendet har en inriktning mot demensproblematik och alla tjänster utannonserades som heltid. Bygget av en ny förskola har startat och resecentrum blev färdigt. Eleverna och personalen kunde också flytta in i den nya tillbyggnationen på Stene skola.

2017 års resultat, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt, ger kommunen goda förutsättningar för att utvecklas positivt även i framtiden. Vi ska vara en attraktiv kommun att bo, arbeta och leva i.

Katarina Hansson, Kommunstyrelsens ordförande