Årsredovisning 2022

Det är ett händelserikt år som vi lämnar bakom oss. Ett år som inleddes med pandemi och där fokus sedan övergick till krisberedskap och ett förändrat säkerhetsläge. För många var 2022 ett år av återöppning, omställning och en långsam övergång till normalitet efter pandemin. Därefter möttes vi av en
stigande inflation, höjda räntor och historiskt höga energipriser i spåren av det förändrade säkerhetsläget, vilket gjorde att det blev ett tufft år för många.

Kriget i Ukraina medförde också att kommunen stått som värd för flyktingar enligt massflyktsdirektivet. Kommunsektorn har ett samhällsviktigt uppdrag med
verksamheter som måste hållas igång och fungera även i en samhällskris. Vår kommun har ställts inför utmaningar och visat prov på kreativitet hos medarbetare som gjort en fantastisk insats under mycket svåra förhållanden. Samtidigt vet vi att året också har bjudit på en hel del ljusglimtar och att kommunen fortsätter utvecklats åt rätt håll.

Kumla kommuns resultat för 2022 blev ett överskott med 186 miljoner kronor mot ett budgeterat resultat på 42 miljoner kronor. Överskottet kommer till största delen från realisationsvinster, därefter ökade skatteintäkter och utökade generella statsbidrag. Kommunens överskott ger oss bättre förutsättningar för att fortsätta utveckla våra verksamheter och även stå robusta inför utmaningarna framåt med bland annat hög inflation, höjda räntor och höga energipriser.

Samtidigt vet vi att Kumla växer, befolkningen i arbetsför ålder minskar och allt fler äldre och barn behöver kommunal service. Tillväxten är fortsatt god bland kommunens företag och Kumla placerar sig återigen på en tredjeplats i 2022 års tillväxtindex för Örebro län. Kumla tog även ett jättekliv i mätningen från Småföretagarnas riksförbund, och klättrade 109 placeringar sedan 2021, vilket placerar oss på första plats i länet. Att det går bra för kommunens företag är grunden till en god välfärd och kommunen lägger stor vikt vid att ge våra företag
ännu bättre förutsättningar och möjligheter att verka och växa i Kumla kommun.

Utöver detta ökade befolkningsmängden med hela 335 invånare, till 22 479 Kumlabor 2022. Det är den största ökningen på 32 år. Vi har även fått se hur vår
nya stadsdel Gröna Sörby har växt fram. Det har varit ett högt tryck på villatomterna i området och redan nu står flera hus klara. Under 2022 färdigställdes 144 lägenheter i Kumla, varav Kumla Bostäder AB byggt 27 av dessa i kvarteret Orgeltramparen, PeKum 60 lägenheter i kvarteret Gladan, HSB 49 lägenheter i kvarteret Rörläggaren och BoBra Vändstigen 8 lägenheter på fastigheten Åbytorp 1:58. Byggnation av 53 lägenheter har även startat i kvarteret Fjärdingsmannen. Vi har även beviljat bygglov för 23 småhus och 4 flerbostadshus. Att våra företag står sig starka tillsammans med det ökade trycket på bostäder visar att Kumla kommun är en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Kumla kommun fortsätter minst sagt att blomstra, inte bara vad gäller befolkningen och tillväxten, utan även med bland annat en ny idrottshall som kan nyttjas av såväl skolor som föreningsliv och privatpersoner. I september togs det första spadtaget för den nya idrottshallen som beräknas stå klar till årsskiftet 2023/2024. Även byggnationen av vård- och omsorgsboendet Kungsparken som blir klar i början av 2023 har pågått. Det är stora åtaganden för Kumla, men viktiga delar i att möta de behov som finns.

2022 fyllde Kumla 80 år som stad och det valde vi att uppmärksamma lite extra. Vi har fått se allt från belysning av vattentornet och sommar- och vintertorg, till trerättersmiddag på våra vård- och omsorgsboenden, Kumlakalaset och Förtrollade sjön vid Kumla stadspark. Det är bara ett axplock av allt som ingått i firandet av Kumla 80 år. Evenemangen finns till för att göra Kumla till en attraktivare plats för både invånare och besökare samtidigt som det ska vara en mötesplats som gynnar den lokala handeln och näringslivet. Vi valde även att en dag i november förvandla Kumla torg till ett fartfyllt festområde för att fira Kumlasonen Marcus Eriksson och hans vinst i Indy 500. Närmare 8 000 personer samlades på torget för att hylla Marcus för hans fantastiska prestation som även sätter Kumla på kartan!

Kommunen fortsätter prioritera arbetet med hållbarhet och vill påverka samhällsutvecklingen i en gynnsam riktning. Under 2022 antog fullmäktige det sociala hållbarhetsprogrammet som ska kroka arm med det ekologiska hållbarhetsprogrammet som antas i början av 2023. Som ett led i detta behöver
kommunen utveckla samverkan såväl internt som externt. Att kunna arbeta tillsammans för att närma sig en gemensam målbild är ett värdefullt verktyg.
Därför har kommunen tagit fram en vision om en ”grön och blomstrande kommun med ett gott liv för alla” för att visa vikten av såväl ökad ekologisk som ökad social hållbarhet för hela Kumla som geografiskplats. Under 2022 hade vi en färdig vision som arbetats fram med hjälp av Kumlaborna, tjänstepersoner och de politiska företrädarna: Vision 2040 – en grön och blomstrande kommun där livet är gott för alla.

Vi vill att Kumla ska vara en trygg och familjevänlig plats, där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden
har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Tillsammans siktar vi på ett nytt händelserikt år 2023 med fler satsningar av skilda slag. Vi som alla andra hoppas också att de prövningar som så många fått utstå ska lätta och att goda tider ska komma.

Jag vill även avsluta med att tacka alla medarbetare för en fantastisk insats under det gångna året med att upprätthålla en god samhällsservice till kommunens alla invånare i en utmanande tid. Vi fortsätter ta med oss de erfarenheter vi lärt av krisen för att kunna förbättra kvaliteten ytterligare i den samhällsservice
vi levererar till kommunens invånare. Tack!

Andreas Brorsson, Kommunstyrelsens ordförande