Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ingress

Skatteintäkter och generella statsbidrag

År 2020 var ett speciellt år. Den pågående pandemin gav under våren en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, men hur snabbt återhämtningen kan ske är fortfarande högst osäkert.

Staten gav tidigt under våren 2020 besked om nya statsbidrag för att möta lägre skatteintäkter och för att kompensera för ökade kostnader på grund av pandemin.

De statliga tillskotten har mer än väl kompenserat kommunsektorn för minskade intäkter och ökade kostnader. För Kumla kommun har det bidragit till att kommunen redovisade ett historiskt bra resultat 2020. Det goda resultatet behövs för att möta den demografiska utvecklingen som kommer att ha stor inverkan på såväl ekonomi som bemanning framöver.

Befolkningsutveckling

I Örebro län ökade befolkningen 2020 med 0,3 procent. I Kumla kommun ökade befolkningen med 124 invånare (0,6 procent) till 21 862 invånare. 2020 har ett stort antal bostadsprojekt påbörjats, både för hyresrätter, bostadsrätter som småhus. Intresset från privata aktörer att investera i Kumla har ökat. Det kommer troligen att innebära en fortsatt befolkningsökning även åren framöver.

Arbetsmarknad

Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16–64 år var i Kumla kommun 7,0 procent vid årsskiftet. Det kan jämföras med en arbetslöshet i riket på 8,8 procent och i länet på 9,1 procent.

Vad gäller ekonomiskt bistånd utbetalade kommunen 21,7 mkr i försörjningsstöd under året, jämfört med 19,8 mkr 2019 och 18,3 mkr 2018.

Bostadsmarknad

År 2020 gjorde kommunen flera större investeringar i nybyggnation. Totalt har produktionen av 200 hyresrätter och bostadsrätter i kommunen påbörjats eller färdigställts. Historiskt sett har kommunen genom det helägda bostadsbolaget Kumla Bostäder AB tagit ansvar för bostadsbyggandet. I och med att flera privata aktörer är intresserade av att investera i kommunen minskar kommunens risk i form av borgensåtaganden.

Kommunen har ett stort antal exploateringsprojekt på gång för småhusbebyggelse. Det största är det så kallade Gröna Sörby, där den första detaljplanen möjliggör 83 småhustomter och åtta tomter för radhus och/eller flerfamiljshus.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtaganden uppgick till 1 857,3 mkr (1,9 miljarder). För andra året i följd minskade åtagandena och är nu 42,2 mkr lägre än 2019 och närmare 300 mkr lägre än för tre år sedan.

Kommunens helägda bolag låter regelbundet en utomstående aktör marknadsvärdera fastighetsbeståndet. Det bedömda marknadsvärdet för bolagens hela bestånd överstiger väsentligt det bokförda värdet.

Finansiella risker

Den finanspolicy som kommunfullmäktige antagit är ett regelverk för medelsförvaltningen och gäller såväl den löpande verksamhetens finansiella verksamhet som den långsiktiga förvaltningen av pensionsmedel samt finansiell upplåning och valutahantering. Kommunens finanspolicy ska vara vägledande för de kommunala bolagens egna finanspolicyer.

Pensioner

Kommunens pensionsförpliktelser uppgick vid årets slut till 419,6 mkr. Marknadsvärdet av förvaltade medel var 155,6 mkr. Det innebär att konsolideringsgraden blev 0,37 (förmågan att klara åtagandet för pensionsförpliktelserna).