Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Verksamheter

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen redovisade ett överskott på 10,9 mkr mot budget. Överskottet består främst av lägre kostnader för personal i arbetsmarknadsåtgärder. Årets arbete har präglats mycket av pandemin och åtgärder kring den, även stöd till näringslivet och föreningslivet. I övrigt
slutförde kommunen införandet av Microsoft Office 365.

Ordförande: Katarina Hansson
Kommundirektör: Daniel Jansson-Hammargren
Antal månadsanställda: 153

Viktiga händelser:

 • Covid-19-pandemin.
 • HR-avdelningen tog fram en ny process för bemanning kopplat till pandemin.
 • Införande av Microsoft 365.
 • Förtydligande av arbetsmarknads- och integrationsavdelningens uppdrag.

Måluppfyllelse

Förvaltningen nådde målet för två av sina nio uppföljningsmått, fyra nåddes delvis och tre nåddes inte.

En hand som håller i en mobiltelefon som visar upp en e-tjänst

Sydnärkes lönenämnd

Lönenämnden redovisade ett överskott på 0,4 mkr mot budget, på grund av lägre personalkostnader. Nämnden införde systemet Personec som mobil-app, vilket gör det möjligt att attestera samt registrera frånvaro med mera direkt i mobilen.

Ordförande: Caroline Dieker, Askersunds kommun
Lönechef: Nils-Arne Björk
Antal månadsanställda: 21
Antal medlemskommuner: 6 (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg)
Antal kunder: 2 (Sydnärkes utbildningsförbund och Sydnärkes kommunalförbund)

Viktiga händelser:

 • Införde systemet Personec som mobil-app.
 • Utvecklade en digital löneguide.
 • Uppgraderade lönesystemet tre gånger.

Måluppfyllelse

Nämnden nådde målet för sitt uppföljningsmått.

Sydnärkes överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 0,2 mkr mot budget, bland annat beroende på en ledig tjänst. Nämnden tog fram en ny modell för arvodeshantering och har arbetat med att utbilda ställföreträdare i att redovisa digitalt i e-Wärna.

Ordförande: Göran Andersson, Kumla kommun
Enhetschef: Sofia Wentzell
Antal månadsanställda: 5
Antal medlemskommuner: 5 (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg)

Viktiga händelser:

 • Ny modell för arvodeshantering.
 • Nya arbetssätt för att effektivisera granskningsprocessen.
 • Utbildning av ställföreträdare i att redovisa digitalt i e-Wärna.
 • Framtagande av ett årshjul för rekrytering samt nytt rekryteringsmaterial.
 • Länsstyrelsen granskade nämndens verksamhet och hade inget att anmärka på.

Måluppfyllelse

Nämnden nådde målet för alla sina tre uppföljningsmått.

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på 5,9 mkr mot budget för 2020. Överskottet beror bland annat på lediga tjänster och lägre kostnader för vinterväghållning, bostadsanpassning, energi och livsmedel. En ny översiktsplan fram till år 2040 blev klar, och förvaltningen började förberedelser för nya bostadsområden i Gröna Sörby och Idrottsparken. Badet fick ett vattenbesparande filtreringssystem.

Ordförande: Andreas Brorsson
Förvaltningschef: Christina Gustavsson
Antal månadsanställda: 238

Viktiga händelser:

 • Covid-19-pandemin har periodvis lett till en ansträngd personalsituation.
 • Kommunens seniorrestauranger stängdes med anledning av pandemin.
 • Driften av seniorrestaurangen på Kvarngården överläts till förvaltning för livslångt lärande.
 • Ny belysning på huvudcykelstråket från Kumla till Åbytorp samt förbättrad belysning vid Råbergaplatsen för att öka tryggheten.
 • Installation av 130 kvadratmeter solceller på vård- och omsorgsboendet Akvarellen.
 • Installation av ultrafiltrering på Djupadalsbadet, för minskad vattenförbrukning.
 • Översiktsplan Kumla kommun 2040 antogs av kommunfullmäktige.
 • Detaljplaner för Idrottsparken och Gröna Sörby.
 • Bokning av småhustomter har påbörjats i Gröna Sörby samt planering för byggnation av gator, vatten och avlopp.

Måluppfyllelse

Nämnden nådde målet för två av sina åtta uppföljningsmått, fem nåddes delvis och ett nåddes inte.

Illustration över en siluett av Kumla kommun som visar växthuset, kvarntorpshögen, gamla vattentornet samt stationshuset

Samhällsbyggnadsnämnd - affärsdrivande verk

Av de affärsdrivande verken redovisade vatten- och avloppsverket ett mindre underskott, medan renhållningsverket hade ett underskott på 1,5 mkr mot budget, främst på grund av högre personalkostnader och lägre taxeintäkter än budgeterat. Ombyggnationen av avloppsreningsverket fortsatte och en ny e-tjänst lanserades där invånarna kan beställa och ändra abonnemang för hämtning av hushållsavfall.

Viktiga händelser:

 • Ombyggnationen av avloppsreningsverket fortsatte.
 • Regelbunden bevakning av vattennivåerna i sjön Tisaren.
 • Genomförande av skräpplockarvecka för att uppmärksamma och skapa medvetenhet om nedskräpning.
 • Ny e-tjänst där invånarna kan beställa och ändra abonnemang för hämtning av hushållsavfall.

Måluppfyllelse

VA-verket nådde sitt mål om vattenkvalitet och renhållningsverket uppfyllde delvis sitt mål om kundnöjdhet med återvinningscentralen.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden redovisade ett mindre överskott på 50 tkr, vilket var i stort sett i nivå med budget. Bland årets händelser finns påbörjade byggprojekt vid vattentornet och ett nytt vård- och omsorgsboende. Miljöenheten har fått arbeta mycket med trängseltillsyn under pandemin, vilket tagit resurser från kemikalie- och hälsoskyddstillsyn.

Ordförande: Åsa Windahl
Förvaltningschef: Christina Gustavsson

Viktiga händelser:

 • Många stora byggnationsprojekt för flerbostadshus pågår i Kumla kommun.
 • Byggnationen av nytt vård- och omsorgsboende, Kungsparken, har påbörjats.
 • Nytt verksamhetssystem som bland annat ska bidra till bättre arbetssätt men också smidigare kontakter med medborgarna.
 • Miljöenheten utökades med en medarbetare.
 • Miljöenheten har, med anledning av pandemin, får kontrollera trängsel på serveringsställen.

Måluppfyllelse

Myndighetsnämnden nådde målet för tre av sina fyra uppföljningsmått, det fjärde nåddes delvis.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 1,8 mkr mot budget, främst på grund av lägre kostnader då mycket verksamhet har fått ställas in på grund av pandemin. Det nya konstverket Corona invigdes i juli och ersätter det nerbrända konstverket Waaal. Många evenemang ställde om till digitala och/eller smittsäkra aktiviteter. Badet fick kraftigt minskade besök medan besöken ökade mycket till Konst på Hög.

Ordförande: Stefan Svensson (januari - juni), Marie Eriksson (juli-december)
Förvaltningschef: Annika Hallberg
Antal månadsanställda: 84

Viktiga händelser:

 • Covid-19-pandemin där mycket handlat om att ställa om verksamheter till att vara smittsäkra.
 • Konstverket Corona invigdes på Konst på Hög.
 • Antalet besökare på Konst på Hög ökande med närmare 50 procent jämfört med året innan.
 • Projektet "Poängen med ängen" inleddes och där det handlar om att ställa om grönytor från gräsmatta till äng.

Måluppfyllelse

Nämnden nådde målet för två av sina nio uppföljningsmått, fem nåddes delvis och två nåddes inte.

En humla som sitter på en lavendelkvist

Nämnd för livslångt lärande

Nämnd för livslångt lärande redovisade ett överskott på 2,7 mkr mot budget, bland annat beroende på större statsbidrag än beräknat och färre barn i förskolan. I förskolan rekryterades en IKT-pedagog för att utveckla barns och pedagogers digitala kompetens, i grundskolan påbörjade förvaltningen en matematiksatsning i åk F–3, och John Norlandergymnasiets avveckling slutfördes.

Ordförande: Oskar Svärd
Förvaltningschef: Ann-Sofie Vennerstrand
Antal månadsanställda: 887

Viktiga händelser:

 • Covid-19-pandemin har fått alla verksamheter att ställa om och anpassa sig efter gällande råd och rekommendationer.
 • Inom förskolan infördes rutiner för lämning och hämtning utomhus, med anledning av pandemin.
 • Alla verksamheter har arbetat med de gemensamma fokusområdena jämställdhet, undervisningens kvalitet, och barns och elevers inflytande och studiero.
 • Inläsningstjänsen Polyglutt köptes in under året för att stärka barns språkutveckling i skolan.

Måluppfyllelse

Nämnden nådde målet för två av sina tio uppföljningsmått, sex nåddes delvis och två nåddes inte.

Ett barn som sitter och håller i en läsplatta med inläsningstjänsten Polyglutt på skärmen

Socialnämnden

Socialnämnden redovisade ett överskott på 5,1 mkr mot budget för 2020, främst på grund av lägre personalkostnader än budgeterat. Hemtjänsten omorganiserades till fyra grupper istället för sex. Verksamheterna påverkades mycket av pandemin, bland annat minskades korttidsplatserna kraftigt inom vård och omsorg och LSS-omsorgens resurscenter ställde om till tillverkning av skyddsutrustning och utkörning av skyddsmaterial.

Ordförande: Annica Sjöqvist
Förvaltningschef: Gabriella Mueller Prabin
Antal månadsanställda: 703

Viktiga händelser:

 • Covid-19-pandemins påverkan har varit stor på nämndens verksamheter.
 • LSS-omsorgens resurscenter ställde om till tillverkning av skyddsutrustning och utkörning av skyddsmaterial.
 • Socialförvaltningen ansvarade för Sydnärkes centrallager av skyddsutrustning.
 • Omorganisation inom hemtjänsten där sex hemtjänstgrupper blev fyra.
 •  

Måluppfyllelse

Nämnden uppfyllde målet för fem av sina tio uppföljningsmått, fem mål nåddes inte.

Skiss över gårdsvyn på Kungsparkens vård- och omsorgsboende. Skissen visar tre huskroppar, några människor som rör sig på gården och lite planteringar.