Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Styrning och uppföljning

I och med 2020 års bokslut har Kumla kommun använt sin nuvarande styrmodell fullt ut i sju år.

Skylt med texten vision

Vision 2025

Efter att organisationen tillsammans med Kumlas invånare, civilsamhälle och näringsliv diskuterat hur Kumla kommun ska fortsätta blomstra, tog kommunen
fram en gemensam vision. Visionen är att Kumla kommun alltid ska sträva efter att vara lite bättre genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om invånarna och dra nytta av den närhet som finns i en mindre kommun.

Styrmodell och politiska prioriteringar

För att säkerställa att hela organisationen och alla verksamheter förstår visionen och arbetar efter den, använder kommunen en styrmodell med nio övergripande politiska mål som är beslutade i fullmäktige. På ett kommunövergripande plan kopplas uppföljningsmått direkt till de nio målen. De nio politiska målen är den viktigaste styrningen kommunen har på strategisk nivå, och de presenteras här nedan.

Politiska mål i Kumla kommun

Nio övergripande politiska mål

Demokrati och dialog

Invånare, brukare och medarbetare ska ha möjlighet
att aktivt delta och engagera sig i kommunens
verksamhet. Syftet är att stärka medborgarnas
demokratiska inflytande.

Service och tillgänglighet

Representanter för Kumla kommun ger en god
service och gott bemötande och har en hög
tillgänglighet för invånare, brukare och näringsliv.

Ekonomi

Kumla kommun använder sina ekonomiska resurser
på ett ansvarsfullt och produktivt sätt.

Medarbetare

Medarbetarna upplever Kumla kommun som en god
arbetsgivare och trivs på sina arbetsplatser.

Folkhälsa, vård och omsorg

Kumla kommun erbjuder god vård, omsorg och stöd
samt arbetar förebyggande i all verksamhet.

Utbildning och livslångt lärande

I Kumla kommun prioriteras det livslånga lärandet
där alla elever når godkända resultat och där
kommunen värdesätter all form av kunskap.

Kultur och fritidsliv

Kumla kommun erbjuder ett brett och stimulerande
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Miljö, trygghet och teknik

Kumla kommun är en miljövänlig och trygg kommun
som satsar på hållbara alternativ och nya tekniska
lösningar.

Boende, infrastruktur och näringsliv

Kumla kommun har en väl utvecklad infrastruktur och ett brett utbud av attraktiva boendeformer samt underlättar för företagande.

Digitala Kumla och Miljöprogrammet

I styrmodellen ingår även två program, Miljöprogrammet och Digitala Kumla. De ska ligga till grund för nämndernas verksamhetsplanering, och nämnderna rapporterar sina aktiviteter under året inom dessa program i samband med kommentarerna till de ordinarie uppföljningsmåtten. Programmen ingår däremot inte i nämndernas måluppfyllelse.

Målkedja med fyra nivåer

Styrmodellen ger kommunen en målkedja med fyra nivåer:

  • En vision
  • Nio strategiska mål på fullmäktigenivå
  • Bearbetade mål på nämndnivå
  • Uppföljningsmått med målvärden

Alla mål och mått, dels fullmäktiges och dels nämndernas, ska tillsammans bidra till att Kumla uppnår visionen.

Bilden beskriver Kumla kommuns styrmodell

Exempel

Ett politiskt målområde är service och tillgänglighet. Här har kommunledningsförvaltningen ett mål som ser ut så här:

Förvaltningen ska leverera god service och ett gott bemötande till medborgarna

Hur förvaltningen lyckas med just det målet mäts genom att delta i en undersökning, som innebär att ett företag ringer in till kommunens servicecenter med en mängd vanliga frågor för att se hur snabbt de lyfter på luren, om de har ett bra svar att ge och hur vänligt och professionellt bemötandet är.

Måtten som kopplas till målet ser därför ut så här:

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

De här måtten är förvaltningen och servicecenter bra på, och därför ställs även höga krav. Kumla ska in på topp 10 bland Sveriges kommuner i båda måtten innan förvaltningen kan vara helt nöjd. 2020 blev resultatet tillräckligt bra på det första måttet genom en nionde plats, men vad gäller det andra måttet nådde vi bara plats 28. Plats 28 är dock fortfarande inte en dålig placering, bara svag i jämförelse med de ambitioner som finns, och de 27 kommunerna som var före oss i rankingen hade bara ett marginellt bättre faktiskt resultat i själva undersökningen. Det är med andra ord inget stort glapp upp till toppen vad gäller kvaliteten, det är snarare så att många kommuner är väldigt bra och Kumla är en av dem.

Eftersom måtten alltid har tre olika gränsvärden och varje mått därför kan uppnå hel, halv eller ingen uppfyllelse så bidrar det första måttet fullt ut till måluppfyllelsen, men det andra behöver mer arbete innan det kan stärka resultatet.