Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Sammanfattning

Lärare som står framme vid tavlan och pekar

Årets resultat: +109 miljoner kronor

Kommunens resultat för 2020 blev ett överskott på 109,1 miljoner kronor. Det var 73,7 miljoner bättre än budgeterat och 40 procent högre än förra årets plus på 77,8 miljoner. Resultatet var 8 procent av skatteintäkter och statsbidrag, jämfört med 6 procent 2019. Räknar man bort realisationsvinsterna blir resultatet 6,3 procent, en bra bit över målet på 2,5 procent.

Nämnderna redovisade tillsammans ett överskott på 26,5 miljoner, jämfört med 19,2 miljoner 2019. Kommunstyrelsens överskott på 13 miljoner berodde återigen på oförbrukad budget för oförutsedda utgifter. Samhällsbyggnadsnämnden lämnade ett överskott på 5,9 miljoner och socialnämnden ett överskott på 5,1 miljoner. Kultur- och fritidsnämndens överskott på 1,8 miljoner beror främst på mindre kostnader då många aktiviteter ställts in eller minskats. Nämnden för livslångt lärande redovisade ett överskott på 2,7 miljoner.

Skatteintäkter och statsbidrag ökade med 62 miljoner (4,8 procent). Statsbidragen blev hela 46 miljoner högre än budgeterat, på grund av regeringens extra bidrag för att kompensera kommunens kostnader på grund av pandemin. Skatteintäkterna blev däremot 17 miljoner mindre än budgeterat.

Kostnaderna ökade mer än förra året, med 53 miljoner (3,4 procent), bland annat för exploatering, reparationer och underhåll samt köp av verksamhet och vårdplatser. Kostnader för förbrukning ökade med hela 29 miljoner på grund av stora inköp av hygienprodukter och liknande.

Kommunen uppfyllde 53,5 procent av sina mål

Kumla kommun har nio övergripande politiska mål som mäts genom ett antal olika mått på både övergripande nivå, nämndnivå och verksamhetsnivå. På övergripande nivå hade kommunen 19 uppföljningsmått 2020.

Den totala måluppfyllelsen 2020 var 53,5 procent, en försämring jämfört med 57,5 procent 2019. Kumla nådde målet helt för 8 mått och delvis för 5 mått. 6 mått uppfylldes inte, bland annat vad gäller antalet anmälda brott och medborgarnas upplevelse delaktighet och inflytande.

Nämndernas måluppfyllelse varierade mellan 21 och 100 procent. Målen uppfylldes för bland annat dessa mått (i exemplen ingår både kommunövergripande, nämnd- och verksamhetsmått):

  • Kommunens mål för resultat, skattesats och skuldsättning
  • Fullföljd plan för livsmedelstillsyn (91%)
  • Nöjdhet med kommunens e-tjänster (85%)
  • Nöjdhet med förskola, grundskola och fritidshem (85%)
  • Service, tillgänglighet och svarstid vid frågor från medborgarna (9:e plats)
  • Andel heltidsarbetande i Kumla kommun (ökning med 2,1 procentenheter)
  • Hållbart medarbetarengagemang (index 78)
  • Planberedskap för nya lägenheter eller småhus (570)
  • Bostadsproduktion (ökning med 11%)
  • Antal besök i Kumla sjöpark (135 000)

Ett år präglat av en global pandemi

2020 har naturligtvis präglats av den globala covid-19-pandemin och dess följder. Förutom det tragiska med många dödsfall och svårt sjuka människor har pandemin påverkat såväl kommunen som företag och enskilda medborgare. Många verksamheter fick ställa om, ställa in, minskas eller utföras på andra sätt. Djupadalsbadet fick begränsa öppettider och antal besökare. Kommunen aktiverade en krisledningsnämnd och mycket samordning av insatser har skett mellan kommunen, Länsstyrelsen, Region Örebro län och Frivilliga resursgruppen, FRG.

 

Sörby förskolas gård och baksida

Ökad befolkning och fler bostäder

Befolkningen ökade med 124 personer i kommunen, totalt 21 862 invånare vid årets slut. Kommunen antog en ny översiktsplan och påbörjade flera bostads-
projekt för både hyresrätter, bostadsrätter och småhus. I Idrottsparken och Gröna Sörby började förvaltningen förberredelsearbetet med nya tomter. Andra större byggprojekt för flerbostadshus är i kvarteret Jägaren, Gladan och Orgeltramparen 12. Kommunen började även bygga ett nytt vård- och omsorgsboende.
Renoveringen och påbyggnaden av 27 nya lägenheter fortsatte vid S:t Torgils väg, och de första nya lägenheterna blev klara för inflyttning. Totalt har kommunen påbörjat eller färdigställt 200 hyresrätter/bostadsrätter 2020.

Flera klimatsmarta åtgärder

På vård- och omsorgsboendet Akvarellen har kommunen installerat omkring 130 kvm solceller, och Djupadalsbadet har fått en ultrafiltrering som minskar vattenförbrukningen.

Omställningen av grönytor från gräsmattor till ängar fortsatte för att öka den biologiska mångfalden. Det innebär att många gräsmattor inte klipps förrän till sommaren. Projektet gör att vissa ytor nu kan ställas om till en mer miljövänlig skötsel, som gynnar pollinerare och därmed även matproduktionen.

Polisen har startat en brottsutredning kring avfallshantering på fastigheten Hjortsberga 2:2, där ett företag skulle ta emot avfallsmassor med låga föroreningshalter. En provtagning visade dock att avfall med mycket höga halter av tungmetaller grävts ner. Kommunen har skickat räkning för saneringen till företaget, som har bestridit den, därför har kommunen lämnat in en stämningsansökan.

Förändningar i verksamheterna

John Norlandergymnasiets verksamhet upphörde helt i juni 2020.

Hemtjänsten omorganiserades från sex hemtjänstgrupper till fyra. Det ger bättre personalkontinuitet för brukarna, kortare restid mellan brukarna och även minskad miljöpåverkan tack vare färre körningar med hemtjänstbilar.

En positiv effekt var att besöken på Konst på hög ökade med hela 50 procent, till 35 000. Även Kumla stadspark hade fler besök. 1 juli invigdes det nya konstverket Corona, som ersätter konstverket Waaaall, som brändes ner i juni 2019.

Digitalisering och fler e-tjänster

En stor händelse var införandet av Microsoft Office 365, som möjliggör mer mobila arbetssätt och enklare samarbeten. Inte minst var det bra för övergången till hemarbete genom funktioner för digitala möten och för att lagra och dela dokument. Det har underlättat distansarbetet under pandemin och kan leda till nya sätt att arbeta som kräver mindre lokaler och mindre administration.

Renhållningsverket har lanserat en ny e-tjänst där invånarna kan beställa och ändra abonnemang för hämtning av hushållsavfall.