Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kommunala bolag

Symbolen för wifi

I detta avsnitt presenteras de kommunala bolagen vad gäller ändamål, viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning, god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning, händelser av väsentlig betydelse, viktiga personalförhållanden, samt förväntad utveckling.

Kumla Bostäder AB

Kumla Bostäder AB är ett bostadsföretag som är helägt av Kumla kommun. Bolagets uppdrag är att förvärva, sälja, bygga och förvalta fastigheter. Kumla
Bostäder ska främja bostadsförsörjningen i Kumla och tillgodose, direkt eller genom delägda bolag, den efterfrågan på bostäder som privata aktörer på
marknaden inte tillgodoser.

Kumla Bostäder har ekonomiskt klarat den pågående pandemin på ett bra sätt, men arbeten som har pausats eller ställts in kan ge negativa konsekvenser på sikt. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 10 mkr och årets vinst till 5,5 mkr.

Kumla Fastigheter AB

Kumla Fastigheter AB är helägt av Kumla kommun och ska förvalta och utveckla näringsfastigheter för näringslivet i Kumla när marknaden inte kan tillgodose
behoven. Det ska ske på affärsmässiga grunder och med ett samhällsnyttigt perspektiv.

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 8 mkr och årets vinst
till 6,2 mkr.

Scantec AB

Scantec AB ägs till hälften vardera av Kumla kommun och Region Örebro läns förvaltning AB. Bolaget ska driva en trafikövervakningsplats, utveckla den till
ett trafikcentrum och i samband med det erbjuda utbildning av fordonsförare och instruktörer

Med anledning av pandemiutbrottet stod bolaget våren 2020 inför stora ekonomiska utmaningar och gjorde för helåret en första prognos som i bästa fall
visade på ett helårsresultat på –3 mkr. Resultatet blev –1,4 mkr, samt en ingående kassa 2021 på 3 mkr, ett intakt aktiekapital och ett fritt eget kapital på 0,2 mkr

KumBro Utveckling AB

KumBro Utveckling AB ägs till 80 procent av Örebro kommun via deras koncernbolag Örebro Rådhus AB och till 20 procent av Kumla kommun. Bolagets uppdrag är att äga, förvärva och utveckla bolag inom området energi och teknisk försörjning i Örebro och Kumla kommuner, samt tillhörande verksamhet.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till –1,1 mkr (–2 mkr 2019). KumBro har fått koncernbidrag på 2,2 mkr (6) från KumBro Stadsnät AB och lämnat koncernbidrag på 0,5 mkr (4) till KumBro Vind AB. Bolagets eget kapital uppgick till 39 mkr och låneskulden till 67 mkr vid årets slut.

KumBro Vind AB

Bolaget ägs till 100 procent av KumBro Utveckling AB. Bolagets uppdrag är att planera, projektera och äga vindkraftverk, upphandla och producera vindkraft för energiförsörjning i Sverige, främst Örebro län, i första hand inom Örebro och Kumla kommuner.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till –85 tkr (–3,8 mkr 2019). Bolaget har fått koncernbidrag på 0,5 mkr från KumBro Utveckling AB. Bolagets eget kapital uppgick till 28,7 mkr och låneskulden till 342 mkr vid årets slut. Räntekostnaden uppgick till 7,5 mkr.

Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg, Nora och Ljusnarsbergs kommuner
samverkar om gemensam räddningstjänst och olycksförebyggande arbete. Kumla kommuns ägarandel är 11,2 procent och Kumlas kommunbidrag till
förbundet uppgick till 19,4 mkr 2020.

Årets resultat var ett överskott på 2,4 mkr, vilket är 2 mkr bättre än budget. Överskottet beror bland annat på lägre hyreskostnader och att brandkåren hyrt ut en del av sin personal till den nya ledningssamverkan inom Räddningsregion Bergslagen, RRB.